Vehbi Tülek

:1
İnsan, yapamayacağı şeyi vadetmemeli!..
Sâf sûresinde buyuruldu ki: "Ey îman edenler! Yapmadığınız bir şeyi niçin söylersiniz?"   Ubeydullâh ibn-i Ebi'r-Rebî' hazretleri nahiv ve tefsir âlimidir. 599 (m. ...

:3
"Tevâzudan daha iyi bir şey görmedim..."
    Feth-i Mûsulî hazretleri, Hazreti Ali'yi rüyâda görür ve ondan nasîhat ister!..   Feth-i Mûsulî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Musul’da doğdu 835 ...

:2
Müslümanın ölümü sonsuz hayattır!..
    Ölmek, yok olmak değildir, ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesidir.   Ebû Bekr Havlânî hazretleri Mâliki mezhebi­ fıkıh âlimidir. Tunus’ta Kayrevan'...

Müslümanın ölümü sonsuz hayattır!..
    Ölmek, yok olmak değildir, ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesidir.   Ebû Bekr Havlânî hazretleri Mâliki mezhebi­ fıkıh âlimidir. Tunus’ta Kayrevan'...

:2
"Fakirler, benimle cennete girecek...”
Peygamber Efendimiz mahşerde de insanların en üstünüdür...   Abdullah bin Ebî Müleyke hazretleri hadis alimi olup tabiînin büyüklerindendir. Mekke-i Mükerreme'de ya...

Kur’ân-ı kerîmi, hakkını vererek okumak...
Kıraat âlimleri, Kur’ân-ı kerîmin üç şekilde okunabileceğini bildirmişlerdir...   Takıyyüddîn Muhammed el-Mısrî hazretleri kıraat ve hadis âlimidir. 682'de (m. 1283...

Kur’ân-ı kerîmi, hakkını vererek okumak...
Kıraat âlimleri, Kur’ân-ı kerîmin üç şekilde okunabileceğini bildirmişlerdir...   Takıyyüddîn Muhammed el-Mısrî hazretleri kıraat ve hadis âlimidir. 682'de (m. 1283...

"Yâ Resûlallah, bu zat ne hayır yapardı?"
"Benî İsrâil'de bir kişi vardı. Çok hayır yapardı. Hattâ, o zat sizin içinizde haşrolunacaktır."   Ebü'n-Nadr Saîd bin Ebî Arûbe hazretleri hadisleri ilk defa konul...

"Ortaya büyük bir yalan attınız!.."
Kur'ân-ı kerimde buyuruldu ki: "(Yahudiler ve Hristiyanlar), Rahmân çocuk edindi dediler!"   Cemaleddin İshak Karamanî hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. İstanbul’...

"Dalâlette olan amcan öldü!.."
    Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Amcam Ebû Talib, diriltildi ve iman etti."   Hassan bin Atıyye hazretleri ilk hadis âlimlerindendir. Basra’da doğdu. Şam’da...

''Ey Allahım, Ömer’i sen uyandır!..''
    Hazret-i Ömer'in şânı ile alâkalı inzâl olan âyet-i kerîmeler vardır...   Bukâîzade Veliyyüddin Efendi Osmanlı âlimlerindendir. İstanbul’da medrese tahsil...

:1
"Âhiret yolculuğuna her ân hazır ol!.."
"Uzun emel sahibi olma. Uzun emel senden öncekilerin helakine sebep oldu."   Bîvücûdî Tâlib Efendi, Celvetî tarikatının büyüklerinden âlim bir zat olup Divitçi Şeyh...

:3
Cennete Allahın fazlı ve ihsânı ile girilir...
Cennete girmeyi îmana bağlamak, îmanın kıymetini bildirmek içindir...   Behişti Ramazan Efendi, Merkez Efendi halifelerinden fazilet sahibi bir zat olup Kırklareli’...

:1
"Siz ümmetlerin hayırlısısınız..."
    "Beni gören ve beni görenleri gören bir Müslümanı Cehennem ateşi yakmaz."   Semmân el-Bâhilî hazretleri hadis hafızıdır. 109'da (m. 727) Basra’da doğdu. O...

"Siz ümmetlerin hayırlısısınız..."
    "Beni gören ve beni görenleri gören bir Müslümanı Cehennem ateşi yakmaz."   Semmân el-Bâhilî hazretleri hadis hafızıdır. 109'da (m. 727) Basra’da doğdu. O...

:1
Göklerin parçalandığı, yıldızların dağıldığı gün!...
İmanın beşinci şartı, âhiret gününe inanmaktır. Kıyâmet günü, elbette vardır...   Eyyûbizade Mustafa Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 1061 (m. 1651)’de Bosna-Hersek'...

“Resûlullah, sabretmemi vasiyet buyurmuştu...”
Hazreti Osman: “Allahü ekber, Kâbe'nin Rabbine yemîn ederim ki, ben şehidim...”    Abdullah İbn-i Ebi'l-Esved hazretleri, hadis hafızıdır. 163'te (m. 780) Medine’de...

“Resûlullah, sabretmemi vasiyet buyurmuştu...”
Hazreti Osman: “Allahü ekber, Kâbe'nin Rabbine yemîn ederim ki, ben şehidim...”    Abdullah İbn-i Ebi'l-Esved hazretleri, hadis hafızıdır. 163'te (m. 780) Medine’de...

Hanımla iyi geçinmek dinimizin emridir!..
Hanımının güzel huylu olmasını isteyen, önce kendisi güzel huylu olmalıdır!   Şihâbüddîn Hamevî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 583'te (m. 1187) Suriye’de Hama'da ...

:2
Hanımla iyi geçinmek dinimizin emridir!..
Hanımının güzel huylu olmasını isteyen, önce kendisi güzel huylu olmalıdır!   Şihâbüddîn Hamevî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 583'te (m. 1187) Suriye’de Hama'da ...