Vehbi Tülek

Fırka-i nâciyyeden ayrılanların hâli!..
"Fıkh âlimlerinin yolundan, sivâd-i a'zamdan ayrılan, Cehenneme götüren yola sapmış olur..."   Rıza hân Berilevî hazretleri son devir İslam alimlerindendir. 1272 ...

Sabır, bütün iyi vasıflar için bir koruyucudur...
Bir kimsede iyi bir haslet olsa, fakat o işinde sabırlı değilse, haslet sahibi olmayan kimse gibidir.   İbn-i Hallâl hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve tefsir âlimid...

Günahlar birer derttir devası ise istiğfardır!..
“Kendi nefsinden râzı olan, aldanmıştır. Ona güvenen, mağrur ve yolunu şaşırmıştır.”     Şeyh Zeyneddîn hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 675 (m. 1276) ...

"Hakîkî dostu, arkadaşı kendine tercih et!.."
"Ey oğul! Eğer sana hakîkî dost arkadaş lâzım ise, Allah için sevenlerle beraber ol..."     Siyahî Ahmed Efendi Osmanlı velîlerindendir. 1777 (H.1191) senesinde ...

Hîle ile rızık artmaz ve malın bereketi gider!
Hîle ile biriktirilen şeyler, bir felâketle gider ve geride yalnız günahları kalır!..   Ebû Bekr bin Neccâd hazretleri hadîs ve fıkıh ilminde, zamânının en önde gel...

"Ey cemâat, bu zâtın kıymetini bilelim!.."
Ebü'l-Abbâs hazretlerine hastalar getirilirdi. Duâ ettikleri, iyileşip giderlerdi...   Ebü'l-Abbâs Sayyâd hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Yemen'de doğdu. Fak...

Güzelliğiyle övünen kızın hazin sonu!
Ahmed Satîha hazretleri, bir kızla evlenmek istedi. Kız kabul etmedi ve hakâretlerde bulundu.   Ahmed Satîha hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Mısır'da Betâ be...

Resûlullah efendimizin hürmetine istemek...
"Yâ Rabbî! İnsanlara rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberin ile sana teveccüh ediyorum..."   Ebü'n-Nadr Muhammed Tûsî hazretleri hadis hafızı ve fıkıh âlimid...

Resûlullahın kabrini ziyâret ederken...
Resûlullah efendimizin kabrini ziyâret eden kimse, dünyâ işlerini kalbinden çıkarır...   Sirâc-ül-Evliyâ Saîd-i Fârûkî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Nesebi...

“Câhil kusûrunu anlamaz nasihati de kabûl etmez!”
“İlim, insanı Allahın emrettiği şeylere götürür, zühd ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.”   Merzifonlu Şeyh Abdürrahîm Efendi Osmanlı âlim ve velîlerindendir...

Dilin tehlikesinden ancak susan kurtulur
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Allahü teâlâya ve âhiret gününe inanan ya hayır söylesin yâhut sussun!"   Raûfî Ahmed Efendi Halvetiyye yolunun büyüklerinden olup se...

“Nimeti koruyan şükürdür..."
Nimetin kıymetini bilmemek, onun elden çıkmasına sebeptir. Şükür ise, onu devamlı kılar ve arttırır.   Ebü’l-Feth bin Bezguş hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fık...

"İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a şükretmemiş olur..."...
İnsan, iyilik sahibine teşekkür vazîfesini yapmadığı zaman, Allahü teâlânın emrini terk etmiş olur.     Moğoltay bin Kılıç el-Hakkârî hazretleri hadîs ve târih â...

"Nasihati terk edenin dînine zarar gelir!.."
İlmiyle amel eden âlimlerle oturmak, kalblerin imârı ve bedenlerin gıdasıdır.    Abdurrahmân bin Me’mûn Nişâbûrî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 426...

“Kullarıma güzel vaazla beni tanıt!"
Vâizler, nasihat, tövbe, kanâat, zühd, vera, takvâ ve hikmetle insanları Allahü teâlâya çağırırlar.    Dahîm bin Yetim hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 17...

"İçtiğin bardaktan onlara da içir!.."
Ahmed Nâmıkî Câmî, gençliğinde zevk ü sefâ içinde yaşardı. Yirmi iki yaşında iken tövbe nasip oldu...     Ahmed Nâmıkî Câmî hazretleri evliyânın büyüklerindendir...

"Taşı altın yapmanın bir kıymeti yoktur!.."
"Allahü teâlânın öyle kulları vardır ki, bir taşa nazar etseler, o taş altın olur..."   Nahlâvî hazretleri Şam’daki evliyânın büyüklerindendir. 1670 (H. 1081) senes...

Her Müslüman’a ilim tahsili farzdır
Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) “İlim talep ve tahsil etmek, her Müslüman’a farzdır” buyurdu.   Ebû Muhammed Hulvânî hazretleri Hanbelî mezhebi fı...

Yahya aleyhisselama benzetilen büyük âlim
Zamanının büyükleri İbn-i Acîl hazretlerini peygamberler içinde Yahya aleyhisselama benzetmişlerdir.   İbn-i Acîl hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Yemen'de do...

Kişinin "bilmiyorum" demesi, ilimdendir!..
"Kişi bilmediği hâlde bu haramdır demekten sakınsın. O zaman Allahü teâlâ ona, yalan söyledin, buyurur."   Ebû Bekr el-Esrem hazretleri hadîs hâfızı olup Ahmed bin ...