Vehbi Tülek

"Kulum beni zikrederse ben de onu zikrederim"
“Ben, kulumun beni zannettiği gibiyim ve kulum beni andığında, onunla beraberim."   Ebû Ca’fer Münâdî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 171 (m.787)’de doğdu. 272 ...

Facebook'ta paylaş
:4
Müslümana nasihat etmek husûsunda...
"Allah için, Kitabı için, Resûlü için, ümerâ için ve bütün Müslümanlar için din nasihattir."   İbn-i Kayserânî hazretleri hadîs ve târih âlimidir. İsmi, Muhammed ...

Facebook'ta paylaş
:6
İbadeti terk edenin vay hâline!..
Namazı terk eden, namaz kılmamakla bütün Müslümanlara zulmetmiş bulunuyor.   Mehmed Efendizade Hamîd Efendi Osmanlı Devleti’nin onbeşinci şeyhülislâmıdır. Konya’d...

Facebook'ta paylaş
"İlimden iman ve tâat doğar..."
Allahü teâlâ ilmi, zulmetin temizlenmesine, cehli de günah işlemesine sebep yaptı.   Ebû Abdullah Muhammed bin Ahmed hazretleri İslam âlimi ve evliyânın büyükleri...

Facebook'ta paylaş
:8
Ömrün uzamasına sebep olan hususlar
İnsanlara eziyet etmemek ve hep iyilikte bulunmak, ömrün uzamasına sebeptir.   Fenârî Veliyyüddîn Efendi Osmanlı Hanefî mezhebi âlimlerindendir. Zamanının ulemâsı...

Facebook'ta paylaş
Dünyâda, saâdetin anahtarına kavuşanlar
"Saâdet" Cennetlik olmak demektir. "Şekâvet", Cehennemlik olmak demektir.    Hâce Şerefüddîn Ahmed Münîrî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1263 (H.661) sene...

Facebook'ta paylaş
:2
"Sır açıklamak insanı küçük düşürür!.."
"Sebepsiz kızma, faydasız yere konuşma, yersiz nasîhatte bulunma, sırrını herkese söyleme!"   Ebû Ca’fer Tusî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. 254 (m. 864) ...

Facebook'ta paylaş
Efendisinden kölesine yazılmış mektup gibi...
"Kur’ân-ı kerîmi efendisinden kölesine yazılmış bir mektup veya âmirden memura yazılmış bir emir gibi okumalı..."    Ebü’l-Feth Nişâbûrî hazretleri tefsîr âlimidir....

Facebook'ta paylaş
:2
Vesvese şeytandandır ve günahtır...
Abdest almakta, necâset temizlemekte, niyet etmekte ve namaz kılmakta (vesvese) etmemelidir.    Ebû Muhammed el-Buhârî eş-Şâfiî hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âliml...

Facebook'ta paylaş
:2
"Kur’ân-ı kerîm bir değil binlerce mucizedir!.."
Resûlullah efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” en büyük mucizesi Kur’ân-ı kerîmdir.   İbn-i Muhallid hazretleri hadîs, fıkıh ve târih âlimidir. 233 (m. 848)...

Facebook'ta paylaş
:8
"O, namazlarını hep geciktirirdi!"
"Kabir ya Cennet bahçelerinden bir bahçe veya Cehennem çukurlarından bir çukurdur."   Ebû Abdullah Zâgûlî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir....

Facebook'ta paylaş
:2
Mümine cahillik yakışmaz...
İbâdet ilimle haramı ve helâli bilmekle olur. Bu sebeple, şüphesiz bilgi sahibi olmak farzdır.   Muhammed El-Beclî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Doğum târ...

Facebook'ta paylaş
:2
İlim öğretmenin fazileti büyüktür
“Süfyân-ı Sevrî hazretleri buyurdu ki: İnsanlara ilim öğretmekten daha faziletli bir ibâdet bilmiyorum.”    Ebû Ali Hâşimî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimleri...

Facebook'ta paylaş
:2
“Sadaka, Rabb'in gadabını söndürür”
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Bir hurma parçası ile de olsa, (sadaka vererek) Cehennemden korununuz."   İbrâhim bin Ya’kûb El-Cürcânî hazretleri hadîs âlimlerinde...

Facebook'ta paylaş
:4
"Hoş geldin ey ölüm hoş geldin!.."
"Allahım, dün sana kavuşmaktan korkuyordum, bugün ise kavuşmayı arzu ediyorum."   Seyyid Mehmed Sa’deddîn Efendi, yüz yedinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1213 (m....

Facebook'ta paylaş
:2
Nefsin isteklerini terk edemeyenler!..
“Tövbe etmiş olmak için dünyâyı, murâda ermek için de nefsinin arzu ve isteklerini terk et.”    Mûytâb Bedâyûnî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Hindistan’ı...

Facebook'ta paylaş
:2
"Bu, Allahü teâlânın Resûlüdür..."
"Bildirilmese bile, onun mubârek yüzü, nübüvvetine ve yüksek derecelerine delâlet eder."   Şâh Muhammed Çelebi Osmanlı âlimlerindendir. Afyonkarahisar’da doğdu. Zam...

Facebook'ta paylaş
"Ben, Allaha ve Resûlüne îmân ettim"
"Hoş geldin yâ Ebâ Ümâme! Duyduk ki, sen de Muhammed’in dînine girmişsin?"   Ebû Bişr Dülâbi hazretleri hadis âlimlerindendir. 224'te (m. 839) İran'da Rey yakınla­r...

Facebook'ta paylaş
:4
Sâlih komşu, geniş bir ev ve iyi bir binek...
“Şüphe yok ki, Allahü teâlâ, sâlih Müslüman sebebiyle, komşularında olan yüz belâyı defeder.”    Tâcüddîn Erdebîlî hazretleri hadîs, tefsîr ve fıkıh âlimidir. 6...

Facebook'ta paylaş
:2
Günah pek küçük görünse de yaklaşma!
İlimden îmân ve tâat doğmakta, cehilden de küfür ve günah hâsıl olmaktadır.    Şeyh Ayderûsî hazretleri fıkıh, hadîs âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 993 (m. ...

Facebook'ta paylaş