Vehbi Tülek

On beş yaşında fetvâ veren âlim
"Fıkıh kapısı kapanmıştı. Allahü teâlâ, bu kapıyı, kullarına İmâm-ı Şafiî ile tekrar açtı."   Ebû Zür’a Sekafî hazretleri Şafiî mezhebinin büyük âlimlerinden ve onu...

Facebook'ta paylaş
"Velîler, günâha devam etmekten mahfuzdurlar"
"Günâh işlemek, insanı helâk etmez. Günâha devam etmek, tövbeyi terk etmek, helâk eder."   Abdülfettâh-ı Bağdadî Akrî hazretleri İstanbul’daki âlim ve evliyânın e...

Facebook'ta paylaş
“Bu kulumu cehenneme atın!”
“Onun beş yüz senelik ibâdeti, görme nimetinin (gözün) karşılığıdır!.."   Muhammed bin Ebî Şeybe hazretleri hadîs ilminde hafız idi. 297 (m. 910)’da Bağdâd’da vefât...

Facebook'ta paylaş
Öfkelenince hemen abdest almalıdır...
Mümin kızgınlık ânında kendini tutar. Çünkü bu, dinde kuvvetli olmanın alâmetidir.   Ebû Abdullah Mervezî hazretleri büyük fıkıh âlimlerindendir. 202 (m. 817)’de Ba...

Facebook'ta paylaş
Mümin, herkese iyilikte bulunur...
Kul, Müslüman kardeşine yardımda olduğu müddetçe, Allahü teâlânın yardımındadır.   İbn-i Nakkaş hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh, hadîs, tefsîr, âlimidir. İsmi, Muham...

Facebook'ta paylaş
“Uyanık ol, kendine dost ara"
"Sevincine katılarak seninle neşelenmeyen bir dostu yanından uzaklaştır."   Muhammed bin Nadr hazretleri Tebe-i tabiînden olup her yerde hakkı konuşarak, emr-i bi’l...

Facebook'ta paylaş
Konuşmanın edepleri ve incelikleri...
Büyüklere bir şey sorarken veya onlarla konuşurken sesi alçaltmalıdır.   Şemseddîn Zeynî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 662 (m. 1263)’de doğdu. 7...

Facebook'ta paylaş
Ameller imandan parça değildir
İnanmakta azlık çokluk olmaz. İbâdetler, iman olsaydı, iman azalıp çoğalırdı.   Ebû Abdullah Muhammed Tâî hazretleri kelâm ve Mâlikî fıkıh âlimidir. 370 (m. 980)’de...

Facebook'ta paylaş
Kendisine cennetten kapı açılan kimse!..
"Yâ Rabbi, kıyâmet çabuk kopsa da, çoluk-çocuğuma ve mallarıma kavuşsam."   İbn-ül-Hall hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İsmi Muhammed bin Mübârek’ti...

Facebook'ta paylaş
Allahtan başka ilâh yoktur!..
"Eğer yer ile gökte, Allahtan başka ilâhlar olsaydı, bunlardaki nizâm bozulur, karmakarışık olurdu."   Hayâtîzâde Mehmed Emîn Efendi Altmışbeşinci Osmanlı Şeyhülisl...

Facebook'ta paylaş
Gıybet ve iftira hakkında...
Bir gün bir zat Resulullah efendimize şöyle sorar: “Ey Allahın Resûlü! Gıybet nedir?”     Zeynüddîn Hemedânî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 548 (m. 1...

Facebook'ta paylaş
Cömertlik ve güzel huy üzere yaratılanlar
Cömertliğin en yüksek derecesi, kendisi muhtaç iken malını başkasına vermektir.   İbn-i Mûsâ Cemâleddîn hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 789 (m. 1387...

Facebook'ta paylaş
İlimde, önemli olan öne alınmalıdır
İlimden ve ilim öğrenmekten, o ilmin kalbe tesîri olmasa bile vazgeçmemelidir.   Turûd (Türüt) Efendi Kanunî Sultan Süleymân zamanının âlimlerindendir. Konya-Beyşeh...

Facebook'ta paylaş
İhtiyâcı olan ilmi öğrenmek farzdır
“İnsanlar arasında kabul görmek için ilim öğrenen kimseyi, Allahü teâlâ Cehenneme koyar.”   Şemsüddîn Mûsulî hazretleri fıkıh, lügat ve nahiv âlimidir. 699 (m. 1300...

Facebook'ta paylaş
"Ondan daha sevgili hiç kimse yaratmadım"
İslâm âlimleri, Resûlullahı vesîle ederek, Allahü teâlâdan merhamet dilemişlerdir.    Yahyâ bin Abdürrahmân Acîsî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 777 (m....

Facebook'ta paylaş
İmân etmeyenlerin hiçbir kıymeti yoktur
İslâmiyet, insanların güçsüzlere ve fakirlere yardım etmesini, merhametli ve şefkatli olmasını emreder.   İbn-i Enbârî hazretleri hadîs ve nahiv âlimlerindendir. 27...

Facebook'ta paylaş
İmân etmeyenlerin hiçbir kıymeti yoktur
İslâmiyet, insanların güçsüzlere ve fakirlere yardım etmesini, merhametli ve şefkatli olmasını emreder.   İbn-i Enbârî hazretleri hadîs ve nahiv âlimlerindendir. 27...

Facebook'ta paylaş
Ruh, madde değildir ve Allah'ın izni ile iş yapar
Bu dünyada, göremediğimiz çok şey var ki, insan gücünün yetişemediği işleri yapmaktadırlar.    Muhyiddîn Acemî Efendi Osmanlılar zamanında yetişen âlimlerindendir. ...

Facebook'ta paylaş
Kabir ziyaretleri âhireti hatırlatır
"Kim kabirleri ziyâret etmek isterse, onları ziyâret etsin. Çünkü kabirleri ziyâret, âhireti hatırlatır."   Ebû Ca’fer Muhammed Mûsulî hazretleri hadîs âlimlerinden...

Facebook'ta paylaş
“Eshâbım, yemekteki tuz gibidir...”
Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız, lekelemeye uğraşmayınız!"   Ebû Bekr Şafiî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 260 (m. 874)’de ...

Facebook'ta paylaş