Vehbi Tülek

“Kötü arkadaş, zehirli yılandan da kötüdür!"
“Tembel kişilerle arkadaş olma, çok iyi kimseler vardır ki, arkadaşının kötülüğü ile bozulur..."   Kâdî İsfehânî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 585 (m. 11...

Doğru din âlimlerine mürşid denir...
Mürşid; kalb, ruh ve beden ile yapılan ibâdetleri bilen ve başkalarına da öğreten âlimdir.   Alî bin Süleymân Merdâvî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimlerindendir. 817 ...

Sünnet-i hüdâ ve Sünnet-i zevâid
 "Benim sünnetime ve benden sonra, Hulefâ-i râşidînin sünnetlerine sarılınız!"   Nûreddîn Alî Menûfî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimlerindendir. 857’de (m. 1453) Kahir...

"Allahü teâlâ, sizin için kolaylık istiyor"
"Allahü teâlâ, bu ümmetten kolay işler yapmasını istiyor. Güç işleri beğenmiyor."   Mekkî bin Ebî Tâlib hazretleri tefsir ve kıraat âlimidir. 355’te (m. 966) Tunus’...

"Siz yalancı ve kâfir olmuşsunuz!.."
Abdullah-i Tercüman​: "Hıristiyanlar din ve mezheblerinde yetmiş iki fırkaya ayrılmışlardır."    Mehmed Zihni Efendi son devir Osmanlı âlimlerindendir. 1262 (m. 184...

“Bu su tulumunu kaybeden kimdir?”
“Ey gaybları bilen ve sahiplerine iade eden Allahım! Kaybettiğimiz şeyi bizlere iade eyle.”   Ebû Süleymân Dârânî hazretleri İslam âlimi ve evliyanın büyüklerindend...

İnsanların çoğu Allahü teâlâdan gâfildir!..
Mehmed Şâkir Efendi Kadirî şeyhlerindendir. İstanbul’da doğdu. Tophane’de Kadirî tarikatına ait Karabaş Tekkesi şeyhlerinden olan babasının vefatı üzerine adı geçen tekke...

Günahlar, Allah ile kul arasında perdedir!..
"Farz, vâcib gibi dinî her emir, Allahü teâlâ ile birlikte bulunmaya vesiledir."   Nasûhî Mehmed Efendi Halvetî şeyhlerindendir. Halvetî-Şâbânî tarikatının Nasûhiyy...

Kalbden geçen şeyler hakkında...
"Fiilen yapılmadıkça Allahü teâlâ, ümmetimin gönüllerinden geçen şeyleri onlara bağışlamıştır."   Ebû İshak es-Sebi hazretleri tabiînden olan hadis ve kıraat âlimid...

Gafletle yapılan duâ kabul olmaz
Allahü teâlâ Davud aleyhisselama buyurdu ki: ''Bana gaflet hâlinde iken duâ etme. Sana gadabımla karşılık veririm.''   Yâkubzâde Mehmed Efendi Halvetî şeyhlerindend...

Fıkıh ilminden daha şerefli bir ilim yoktur
"Şeytana karşı bir fakîh, bin âbidden (ibâdeti çok yapandan) daha kuvvetlidir.”   Kâşânî hazretleri Hanefî fıkıh âlimlerindendir. İsmi, Ebû Bekr bin Mes’ûd Şâşî’dir...

"Özür dileyenlerin özürlerini kabul et!"
“Güzel ahlâkın alâmetleri; arkadaşının söylediğine itiraz etmeyip, kabul etmektir..."   İbn-i Nahvî hazretleri Cezayir’de Tilemsan’da yetişen evliyâ ve âlimlerdendi...

"Evliyâlık, Allahü teâlâya yakın olmak demektir..."
Kur'ân-ı kerimde buyuruldu ki: "Biz ona, boynundaki şahdamarından daha yakınız!"   Kalburîzâde Mehmed Efendi Celvetî şeyhlerindendir. 1163’de (m. 1749) Bursa’da doğ...

"Bütün noksan sıfatlardan münezzehsin Allah'ım..."
“İki kelime vardır ki, lisanda hafif, terazide ağır, Allahü teâlânın yanında çok sevgilidir.."   Molla Miskîn hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Asıl adı Muînüddîn M...

"Bütün noksan sıfatlardan münezzehsin Allah'ım..."
“İki kelime vardır ki, lisanda hafif, terazide ağır, Allahü teâlânın yanında çok sevgilidir.."   Molla Miskîn hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Asıl adı Muînüddîn M...

Harâma sebep olan şeyler de harâmdır
"Kur’ân-ı kerîmi, zikri, duâyı, ezânı, tegannî ile okumak, söz birliği ile harâmdır.”   Âlim bin Alâ hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Kaynaklarda Âlim bin Alâ ile ...

Harâma sebep olan şeyler de harâmdır
"Kur’ân-ı kerîmi, zikri, duâyı, ezânı, tegannî ile okumak, söz birliği ile harâmdır.”   Âlim bin Alâ hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Kaynaklarda Âlim bin Alâ ile ...

Günah işlemeyen gencin duâları kabul olur...
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Din kardeşine arkasından yapılan duâ reddolmaz."   Hicabi Abdülbaki Efendi, Turhal Şeyhi Mustafa Efendi halifelerinden olup Kırım'ın ...

Allaha tam kulluk helâl lokmayla olur
  Helâl lokma ile kalp; saf, berrak bir hâle gelir. Nefis tezkiye olunur.   Küçük Hamid Efendi Celvetî tarikatı şeyhlerinden Bandırmalı Şeyh Yusuf Efendi'nin oğl...

Allaha tam kulluk helâl lokmayla olur
  Helâl lokma ile kalp; saf, berrak bir hâle gelir. Nefis tezkiye olunur.   Küçük Hamid Efendi Celvetî tarikatı şeyhlerinden Bandırmalı Şeyh Yusuf Efendi'nin oğl...