Şeyma TÜRKAN

Tevhid nedir?
Tevhidin manası Allah birdir, O’ndan başka ilâh yoktur. O’ hiçbir şeye muhtaç değildir; her şey O’na muhtaçtır. O’na benzer bir şey yoktur. Ortağı yoktur. O’ bütün kusurl...

Bu Nurlar hayrat defterinde uhrevî bir senedin olacak
Emirdağ Lahikası-1’de iman hakikatlerinin hakkalyakîn derecesine çıkarılmasının ve onları tebliğ etmenin yüksek bir ibadet ve hasene olduğu hakikati aktarılırken  Risale-...

Bu Nurlar hayrat defterinde uhrevî bir senedin olacak
Emirdağ Lâhikası-1’de iman hakikatlerinin hakkalyakîn derecesine çıkarılmasının ve onları tebliğ etmenin yüksek bir ibadet ve hasene olduğu hakikati aktarılırken Risale-i...

Has bir Nur Talebesi
Has bir Nur talebesi velilik makamına çıkabilir mi? Birinci Şua’da Nur Suresi’nin 35. ayetinin Risale-i Nur’a işaret eden yönleri izah edilirken bu ayetin Nur Risa...

Risale-i Nur’da adalet kavramı
Risale-i Nur’da adalet kavramı adalet-i mahza ve adalet-i izafiye şeklinde iki cihetiyle tarif edilmektedir. Adalet-i mahza tam ve hakikî olan adalettir ki “Bir fe...

İttihad-ı İslâm esası
Bu zamanın en büyük farz vazifesi olan İttihad-ı İslâm, İslâm âleminin birlikteliği esasıdır. Üstadımız Bediüzzaman’ın tabiriyle “azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tâl...

Ekser hastalığa şifa...
Sıhhatin devamlılığı için mühim bir derman nevînden olan maddî ve manevî perhize Risaletin-Nur’un çeşitli yerlerinde değinilmektedir. Zira yemek ve içmek nefsi zev...

Nur-u imanla ışıklandığın zaman...
Şu dünya sarayı, Rahman-ı Rahîm-i Zülcelâli Ve’l-ikram’ın ziyafetleriyle kurulmuş ve ihsanlarının sergileriyle açılmış, ta ki beşer o sofralardan Mabuduna yol bulabilsin....

“İşlerin en hayırlısı zorlu olanıdır”
Şimdilerde memleketimizde maddî havaların da bozulmasıyla asabî sinelerde sıkıntı hali baş gösteriyor. Aynı zamanda maalesef manevîyattan yabanîleşmiş olan şu asrı...

Vehhabîlik damarı
Vehhabîler meselesine Mektubat’ta sorulan bir sual üzerine izah getirilmiştir. (Bu meseleyi anlamak için 28. Mektub’un 6. Risale olan 6. Meselesinin tamamının okunması ço...

Nur cemaatinin ehemmiyeti
Üstad Bediüzzaman Hazretleri. “Evet, biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız, evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferitten ...

İman tazelemek
Cenâb-ı Hak Nisa Sûresi’nin 136. âyetinde “Ey İman edenler! Allah’a iman edin” buyuruyor. Bu âyetin hakikatini anlamak için hadislere başvurduğumuzda Peygamber Efendimiz’...

Musibetler karşısında…
Cenab-ı Hak, musibetler vasıtasıyla esmasının nakışlarını göstererek kulunu sınamaktadır. Ama aslında hayatımız da musibetlerle tasaffi eder. (temizlenir). Çünkü b...

Maddî ve manevî bir ilâç: Duâ
Duâ Cenâb-ı Hakk’tan rahmet ve yardım dilemek, yalvarış, niyaz anlamlarına gelmekle beraber salât ve namaz anlamlarına da geliyor. Nur Külliyatı’nda ise duânın kul...

Maddî ve manevî sıkıntıda olanlara...
Emirdağ Lâhikası’nda Üstadımız hastalıkla birlikte maddî ve manevî sıkıntılar içinde, yorgunluk ve meşgalelerin tesiriyle bir telâş içinde bulunduğu bir sırada okunması p...

Sıkıntı hastalığına çare
Üstad Hazretleri Kastamonu Lâhikası’nda manevî havanın bozulmasıyla maddî ve umumî bir sıkıntı hastalığının nüksettiğini zikretmişlerdir. Zira maddî hava bozulduğu...

Dertlere deva: Nur Hazinesi
Asrın insanını maddî ve manevî boyutta inşiraha kavuşturan bilimsel ve psikolojik araştırmalar devam ededursun, tazeliğini her zaman koruyan Kur’ânî tedavi yöntemleri büt...

Gadap duygusunu istikamette nasıl kullanırız?
Öfke yani dinî literatürde “kuvve-i gadabiye” olarak adlandırılan melekemiz, fıtratımızın bir gereğidir. Esasen bu kuvvenin bize şerleri def etmemiz, hayırları cel...

Hakiki saadet
Gönderilmiş olduğumuz şu imtihan meydanında şer ve hayırlarla denenen insanoğlu; imanın nur ve kuvvetiyle ve kalbinin, ruhunun marifet ve muhabbet basamaklarındaki terakk...

Dabbetü’l-arz nedir?
Dabbenin lügattaki anlamı “yürüyen mahlûk, debelenen”dir. Dabbetü’l arzın manası ise bir afat olarak hadis-i şerifle âhir zamanda günahkâr, inançsız ve sefahat ehl...