Şemseddin Çakır

:3
Nur mu, zulmet mi? (2)
Tasavvufa göre ise hakikî nur: kendisi vasıtası ile eşya idrak olunan, fakat kendisi idrak olunamayan nurdur.Zira o, nisbet ve izafiyetlerden müstagni (soyut) olma...

:5
Nur mu, zulmet mi?
Efendimiz’in (asm) Kureyşi cehalet ve zulmün vahşetinden alıp Asr-ı Saadetin huzuruna kavuşturması zulmetten nur’a geçmek olduğu gibi asrımızda tek parti zulmünden kurtul...

:3
Tamamlayıcı Nur (2)
Bu bağlamda, Allah’ın nurunu tamamlayıcı olması, onun vahyi ya da Kur’ânî hakikatlerin anlayışını kolaylaştırması, bu maksatla ortaya çıkan şahıs ve şahsî meselelere yard...

:6
Tamamlayıcı Nur
Yirmi sekizinci âyet-i kerimeden anladığım; irşad itibariyle Nur-u İlâhinin dünyaya din itibariyle bakan cihetidir.Elbette bu “Nurun tamamlanması” âyet-i kerimenin...

:3
Vaad edilen Nur’un anlaşılması (3)
Bu söz veya vaad, başka âyet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerde de geçmekte olup bize düşen teslimiyettir. Fakat biz aynı zamanda inancımızın medlul ve muhtevasını isabetl...

:4
“Vaadedilen Nur”un anlaşılması (2)
Yirmi yedinci âyet-i kerîme’de Cenab-ı Hak “Onlar ağızlarıyla Allah’ın Nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah (cc) nurunu tamamlayacaktır” (Sû...

:1
“Vaad edilen nur” (1)
Bediüzzaman Hazretleri’nin dikkat çektiği işârât-ı Kur’âniyenin 13. ve 14. Âyet-i Kerimeleri “Râsihûn” hakkında olup, biri “Al-i İmran ve diğeri Nisa Sûresi’nde olmak üze...

:3
Şaki kim, Said kim? - 2
İsterseniz listeyi uzatmak yerine şu genel ifadenin altını çizelim:Küfür ve şirk şekâvet, iman ve tevhid saadet olduğuna göre küfür ve şirkin bütün ekolleri, temsi...

:7
Şaki kim, Said kim? - 1
Yirmi altıncı âyet-i kerimede işâret edilen ŞAKİ ve SAİD’den maksad kim veya kimlerdir?Bir de bu âyet-i kerimenin devamı olan âyetlere de bakıyoruz bizi hayrete ve...

:7
Rahman - Rahim ve Risale-i Nur (2)
Bütün bunlar bizim sonradan kazanma özelliklerimizin olmadığına ilmî ezeliyle takdir edilip zamanı gelince de tecelli ettiğine ana rahmindeki çocuk için anneye iştiha ver...

:4
Rahman-Rahim ve Risale-i Nur (1)
Rahman ve Rahimle ilgili yirmi beşinci âyeti kerimenin tefsiri sadedinde bazı mülâhazalar:Lügat âlimlerine göre “Rahman” ve “Rahim” isimleri merhamet etmek, severe...

:6
İlm-i Ledün
Tasavvufî gelenekte Ledün ilmi önemli bir yer tutmaktadır. Zira hassas olan kalp; zikir ve feyizle yumuşar. Allah’ı zikirle letaifler açılır ve diğer insanların algılaya...

:1
Ebced ve cifir
Ebced ve cifir meselesini herkesin anlayacağı şekilde hakkıyla halledebilmek ve sırrını çözebilmek için öncelikle mutlaka bu konuda Üstad Bediüzzaman’ın izahlarını iyi an...

:2
“İzzet” ve “Hikmet” pırıltıları -2
(Geçen haftadan devam)24. ÂYET VE ÂYETLERKur’ân’ın küllî, işârî manalarının “efradı” ve Risale-i Nur’un bu asırda onun bir “efradı” olması. Risale-i Nur bu ...

“İzzet” ve “Hikmet” pırıltıları -1
24. ÂYET VE ÂYETLERKur’ân-ı Kerîm; Allah’dan (cc), onun ismi azamından ve her ismin azamî mertebesinden gelen kelâm-ı İlâhidir. Nitekim bazı âyetlerde açıkça Allah...

:3
Ümitvar olmak - 2
Nasıl geçmiş peygamberlerin dönemlerinde insanlık azıp saptıkca peygamberler gönderilmiş ise, Efendimiz’den (asm) sonra da bu adet mücedditler ve en son mehdi ile noktala...

:2
Ümitvar olmak - 1
Yirmi üçüncü âyeti kerimenin mealini çağrıştıran bu başlığın tahlilini yapmadan önce tercümeyi verelim: “Umulur Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir.” (Kalem Sûres...

Kitaplar ve âyetleri
Bu başlıktaki maksadımızı izhar edebilmemiz için kısaca bu tabirleri izah etmemiz icab ediyor, şöyle ki:Kitap: İki kapak arasında bir araya getirilmiş anlamlı yazı...

:5
Sırat-ı Müstakîm (2)
Sekizinci âyette ise; Sırat-ı müstakimde olduğunun “Deki elbette Rabbim beni dosdoğru bir yola eriştirdi” (En’am 161) şu âyeti meşhuresinin küllî manasının bu asırdaki mu...

:2
Sırat-ı müstakîm
Bu ifade, her halde insanın dünyaya gönderiliş maksatlarının ön şartı olsa gerektir.Çünkü; Peygamberimiz (asm) “Beni Hud Sûresi ihtiyarlattı, (zira orada) emrolund...