Risale-İ Nur'dan

:11
İman hizmeti, her şeyin fevkindedir
Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Bugün, büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazret-i Ziyaeddin hakkındaki malûmunuz muhavereyi tahattur ettim. Sonra sizi düşündüm...

:16
Ömür dakikaları, insana geri dönecek
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Meselâ, kamerin ahvaline veya istikbalin hakikatine dair îtâ-i malûmat eden adama, bütün mâmelekini ona feda etmeye hâzırsın. Amma daire-i mül...

:20
Karıncayı gözeten din, insanı ihmal etmez
Acaba bir Şeriat “Karıncaya bilerek ayak basmayınız” dese, tazibinden men’ etse, nasıl benî Âdemin hukukunu ihmal eder? Kellâ! Biz imtisal etmedik. Cumhuriyet ki a...

:13
Muhabbetini halka değil, Hâlık’a ver
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! İnsanın havf ve muhabbeti halka teveccüh ettiği takdirde, havf bir belâ, bir elem olur; muhabbet bir musîbet gibi olur. Zira, o korktuğun adam...

:10
Dünya, ahirete bir fihriste hükmündedir
Dünya, âlem-i ahirete bir fihriste hükmündedir. Bu fihristede, âlem-i ahiretin mühim meselelerine olan işaretlerden biri, cismânî olan rızıklardaki lezzetlerdir. İ...

:14
Mevcudat, bütün zerratıyla Hâlık’ı gösteriyor
Sen bir vecihle kendi vücuduna delâlet ediyorsun. Amma Hâlık’ın vücuduna bütün mevcudat, bütün zerratıyla delâlet ediyor. İ’lem Eyyühe’l-Aziz! İnsanı gaflet...

:16
İnsan, mahlûkatın ibadetlerini de fehmeder
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! İnsanı fıtraten bütün hayvanlara tefevvuk ettiren camiiyetinin meziyetlerinden biri, zevi’l-hayatın Vâhibü’l-Hayat’a olan tahiyye ve tesbihler...

:21
Basar masnuatı görürken, basiret Sâni’i görmeli
Basar masnuatı görüp de basiret Sâni’i görmezse çok garip ve pek çirkin düşer. Çünkü o halde Sâni’in manen, kalben görünmemesi ya basiretin fıkdanındandır... İ’lem...

:15
Bazı insan zerrede boğulur, bazısında dünya boğulur
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! İnsanın fıtraten mâlik olduğu camiiyetin acaibindendir ki, Sâni-i Hâkim şu küçük cisimde, gayr-i mahdud envâ-ı rahmeti tartmak için, gayr-i ma...

:13
İbadet, verilen nimetlerin neticesidir
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Ubudiyet, sebkat eden nimetin neticesi ve onun fiyatıdır, gelecek bir nimetin mükâfat mukaddemesi ve vesilesi değildir. Meselâ, insanın...

:12
Acz yolu, aşktan daha kısa ve selâmetlidir
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Acz de aşk gibi Allah’a îsâl eden yollardan biridir. Amma acz yolu, aşktan daha kısa ve daha selâmettir. Ehl-i sülûk, tarîk-ı hafâda le...

:15
İnsanın en büyük vazifesi, tesbih ve hamddir
İnsanın en evvel ve en büyük vazifesi, tesbih ve tahmiddir. Evvelâ mazi, hal ve istikbal zamanlarında görmüş veya görecek nimetler lisanıyla... İ’lem Eyyühe’l-Aziz...

:11
Benlik, Allah’ın sıfatlarını anlamak için bir ölçüdür...
Mühim Bir Mesele Ene’nin iki vechi vardır. Bir vechini nübüvvet almıştır, bir vechini de felsefe almıştır. • Birinci vecih, ubudiyet-i mahzaya menşedir. Mah...

:14
Risale-i Nur, rahmet-i İlâhiye ile elimize verildi
İstidadımın yüz derece fevkinde ve sırf bir inayet-i Rabbaniye olarak bu karanlıklı ve çok hastalıklı asırda Kur’ân’ın eczahane-i kudsiyesinden çıkan ve rahmet-i İlâhiye ...

:9
Hizmetimiz, dünya işlerine alet edilemez
Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Evvelen, garip bir münazara-i nefsiyemi, bana mahsus iken, berâ-yı malûmat size yazmak hatırıma geldi.  Şöyle ki: Başım üstündeki ...

:19
Risaleler, Kur’ân eczanesinden reçetelerdir
BEŞERİYETİN YARALARI NASIL TEDAVİ EDİLİR? [Nur Risalelerine çok müştak ve onların mütalâasından intibaha gelen bir doktora yazılan mektuptur.] Merhaba ey ke...

:19
Kur’ân’da umum dertlerimize şifalar vardır
“Yâ Bâkî ente’l-Bâkî” cümlesi, bütün o hadsiz manevî yaralara hem merhem, hem tiryak oldu. Yani “Sen bâkîsin. Giden gitsin, Sen yetersin. Madem Sen bâkîsin; zeval ...

:15
Kâinatın anahtarı, insanın elindedir
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Kâinatın miftahı, anahtarı insanın elindedir. Âlemin kapıları açık ise de, manen kapalıdır. Cenab-ı Hak bütün o kapıları ve kenz-i mahfîyi aça...

:17
Allah hesabına bakan, her ne görürse ilimdir
Allah’ın hesabına kâinata bakan adam, her ne müşahede ederse ilimdir; eğer gafletle esbab hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehil olur. İ’lem Eyyühe’l-Aziz!...

:9
Fani ömür dakikalarını bâkîleştirmek
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Denizlerde vukua gelen medd ü cezir gibi, evliya arasında da bast-ı zaman, (HÂŞİYE) tayy-ı mekân meselesi şöhret bulmuştur. Ezcümle, Kitab-ı Y...