Risale-İ Nur'dan

:10
Beşer yolculuğu kesilmiyor, sür’at peyda ediyor
Ey nefsim!Deme: “Zaman değişmiş, asır başkalaşmış; herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maişetle sarhoştur.” Çünkü ölüm değişmiyor; firak bekaya kal...

:13
Muhalefet, meşrû bir adalet unsurudur
Haksızlığa karşı, zulme karşı, kanunsuzluğa karşı muhalefet, hiçbir hükûmette suç sayılmaz; bilâkis muhalefet meşrû ve samimî bir muvazene-i adalet unsurudur.Üstad...

:21
Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun?
Sultan-ı Ezelînin payitahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, visale müteveccihsiniz.ON BİRİNCİ KELİM...

:26
Fânî dünyaya bedel, bâkî bir Cennet bizi bekler
ONUNCU KELİME“Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”Yani O Vahid’dir, Ehad’dir, her şeye kàdirdir. Hiçbir şey O’na ağır gelmez. Bir baharı halk etmek, bir çiçek k...

:16
Madem O var ve bâkîdir; merak çekmeyiniz
Sizlere müjde! Mahbublarınızdan nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip merhem süren bir Mahbub-u Bâkî’niz var. Madem O var ve bâkîdir; başkaları ne olursa olsun, me...

:21
Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak
Hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve O’na aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin; vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak.BEŞİNCİ KELİME...

:11
Allah birdir, başkalarına tezellül edip minnet çekme
Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temelluk edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korku...

:14
O’nu tanımayan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder...
YİRMİNCİ MEKTUB“Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyun lâyemût. Biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli ş...

:9
Ölüm, asıl vatana bir sevkiyattır
Yedinci Kelime“Ve yumît”. Yani mevti veren Odur. Yani hayat vazifesinden terhis eder, fânî dünyadan yerini tebdil eder, külfet-i hizmetten âzâd eder. Yani hayat-ı ...

:13
Dahildeki adaveti unutup, tam tesanüd etmeli
“ADNAN MENDERES’E ÜSTADIN YAZDIĞI MEKTUP”TAN(Dünden devam)Bu acib tahribata ve bu iki kuvvetli muarızlara karşı, kırk Sahabe ile dünyanın kırk devle- tine k...

:10
“Milletin efendisi, onlara hizmet edendir”
• İslâmiyetin İkinci Bir Kanun-u Esasîsi: Şu hadis-i şeriftir:“Seyyidü’l-kavmi hâdimühüm” [Kavmin efendisi, onlara hizmet edendir] hakikatiyle, memuriyet bir hizme...

:17
İslâm kahramanı Adnan Menderes
Adnan Menderes gibi bir İslâm kahramanı ile bir sohbet etmek isterdim. Hal ve vaziyetim görüşmeye müsaade etmediği için, o sûrî konuşmak yerine, bu mektup benim bedelime ...

:14
Aile hayatının saadeti, İslâmın esaslarında
İKİNCİ NÜKTEBu sene inzivada iken ve hayat-ı içtimaiyeden çekildiğim halde, bazı Nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüş...

:9
Asıl hüner, kardeşinin ıslahına çalışmak
Kardeşlerim!Gaflet ve dünyaperestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet, bu zamanda hükmediyor. Onun için ehl-i hakikat, hatta meşrû bir tarzda dahi olsa, enaniyetten,...

:12
Risale-i Nur, küllî bir tahribatı tamir ediyor
Bugünlerde manevî bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim.Size bir kısa hülâsasını beyan edeyim:Biri dedi: “Risale-i Nur’un iman ve tevhid için büyük tah...

:13
Risale-i Nur her görenin kalbinde yerleşir
Hadsiz şükür ve hamd ü senâ olsun ki Risaletü’n-Nur gittikçe parlak, hârikane fütuhat-ı imaniye yapar. Kendi kendine inşaallah her görenin kalbinde yerleşir...Aziz...

:10
Hürriyetten hakkıyla istifade, iman iledir
[Yaşasın Şeriat-ı Ahmedî (asm), 18 Mart 1909, 5 Mart 1325, Volkan, Sayı: 77.]eriat-ı Garra, kelâm-ı ezelîden geldiğinden, ebede gidecektir. Nefs-i emmarenin istibd...

:8
Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki...
Kardeşlerim!Ben kalben arzu ederim ki; çelik ve demir gibi sebatkâr Isparta ve civarındakiler gibi metin kahramanlar (Hüsrevler, Hafız Aliler gibi) Kastamonu taraf...

:12
İki cihanın saadet vesilesi yalnız imandır
İman-ı ahiretin binler faydalarından işaret ettiğimiz beş altı nümunelerine sâirleri kıyas edilse, kat’î anlaşılır ki, iki cihanın ve iki hayatın medâr-ı saadeti yalnız i...

:12
Dünyevî istikbal bir katre serap hükmünde
ONUNCU REŞHAİşte bak: Ne kadar merakaver, ne kadar câzibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakaikı gösterir ve mesâili ispat eder. Bilirsin ki, en ziyade in...