Risale-İ Nur'dan

:6
Risale-i Nur, ona talebe olanın kendi malı gibidir
Risale-i Nur, ona şakird olmak şartıyla, herkesin kendi malı gibidir.Aziz, Sıddık Kardeşlerim!Mesmuatıma nazaran, Şemsi ve isimlerini söylemeyi münasip bulmadığımı...

:9
Hapishaneler Nur Medresesi hükmüne geçti
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!Nur’un küçük kahramanlarından muallim Mustafa Sungur, hem Eflâni, hem Safranbolu, hem Kastamonu, hem İnebolu, hem Daday, hem Araç kardeşle...

:10
Risale-i Nur, Kur’ân hazinesinin dellâlıdır
Hazine-i Kur’âniyenin dellâllığını yapan ve ondan başka me’haz ve mercii olmayan bir mu’cize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur...(Dünden devam)Saniyen: Made...

:13
Beşerin yaralarını Kur’ân tedavi eder
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!Evvelâ: Leyle-i Kadir’de kalbe gelen pek uzun ve geniş bir hakikate pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki: Nev-i beşer, bu son H...

:12
Sergüzeşte-i hayatımdan üç vakıa
Salisen: Bu mektup münasebetiyle dünkü gün yanıma gelen mühim bir resmî memura böyle söyledim ki:Eski Said’in sergüzeşte-i hayatından harika üç vakıa, şimdi tahakk...

:14
Hizmete mani olacak zayıf damarlar
Gizli düşmanlarım, hem nefsim, şeytanın telkiniyle zayıf bir damarımı arıyorlar ki, beni onunla yakalayıp Nurlar’a tam ihlâs ile hizmetime zarar gelsin.En zayıf da...

:8
Zaman, imanı kurtarmak zamanıdır
Bu zaman, imanı kurtarmak zamanıdır... Nur dairesi hakikat mesleğinde gidip, tarikatlerin faydasını temin eder.Çok Aziz ve Sıddık, Kahraman Sabri! Cenab-ı Hak, Gal...

:15
Hakiki teselli, ancak Kur’ân’ın hakikatlerinde
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!Şimalin İsveç, Norveç, Finlandiya, Kur’ân’ı mekteplerinde en büyük halâskâr bir kitap olarak kabul ettikleri gibi, şimdi erkân-ı İslâmiyen...

:12
Kur’ân’ın nurlu ve imanî manalarını öğrenmek
Bu şa’şaalı baharın (HÂŞİYE) çiçeklerini temaşa etmek için araba ile bir iki saat geziyorum.Hiç hayatımda görmediğim bir tarzda bütün çiçekli otlar, âdetin fevkind...

:9
Kur’ân’ın iki keskin kılıcı: Zülfikar ve Asâ-yı Mûsa...
Bu iki kitap, Kur’ân’ın iki keskin kılıncı ve iki parlak hüccetleridir ve en muannidleri de teslime mecbur ediyor.Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Merak etmeyiniz, inayet...

:9
Risale-i Nur, Kur’ân’a dayanır
[Maddî ve Mânevî Bir Sual Münasebetiyle Hatıra Gelen Bir Cevaptır]Aziz, Sıddık Kardeşlerim!Deniliyor ki: “Neden Nur Şakirdlerinin kuvvetli hüsn-ü zanları ve...

:10
Tesanüd-ü hakikînin verdiği kuvvet
Size hayatımda vefattan sonra elinize geçecek mânevî malımı ve hukukumu size vermeye ve “Ölmeden önce ölünüz.” [el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2:291] sırrına binaen, ölümden ev...

:12
Risale-i Nur ehl-i imana nokta-i istinaddır
Risale-i Nur dairesinde bulunan ve bilfiil çalışan hocalardan ve Konya hocalarından başka sair hocalara, bugünlerde tashihat yaparken şiddetli bir hiddet bana geldi....

:8
Vazifemiz, ihlâs ile hareket etmektir
Aziz, Sıddık, Bahtiyar Kardeşim Süleyman Rüşdü!Seni ve kardeşin kahraman Burhan’ı ve senin iki mübarek, masum evlâdını ve senin hane halkını, Risale-i Nur namına v...

:13
Risale-i Nur, bu zamanın yaralarına tam bir ilâç
Yeni Said’in hususi üstadı olan İmam-ı Rabbanî, Gavs-ı A’zam ve İmam-ı Gazalî, Zeynelâbidin (ra)—hususan Cevşenü’l-Kebir münacatını bu iki imamdan ders almışım—ve Hazret-...

:14
Küfr-ü mutlakı durduracak, yalnız Risale-i Nur’dur
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!Evvelâ: Cennetü’l-Firdevs’in meyveleri ve Medresetüzzehra’nın heyet-i fa’âlesinin sahaif-i amelleri ve defter-i haseneleri olan Zülfikar v...

:11
Ebedî ve tükenmez bir hazine bileti
Ecel darağacının arkasında mukadderat-ı nev-i beşer piyangosundan ehl-i iman ve taat için, hüsn-ü hâtime şartıyla, ebedî ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağı......

:18
Ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor
İkinci Meselenin HülâsasıRisale-i Nur’dan Gençlik Rehberi’nin güzelce izah ettiği gibi, ölüm o kadar kat’î ve zâhirdir ki, bu günün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi...

:14
İnkâr etmemek başka, iman etmek başkadır
Aziz, Sıddık Kardeşlerim ve Nur Şakirdlerinin Küçük Pehlivanları!Asâ-yı Mûsa âhirlerinde, bazı nüshalarında mübarekler pehlivanı büyük ruhlu Küçük Ali namında bir ...

:7
Risale-i Nur, istidadımın yüz derece fevkinde
(Dünden devam)İkincisi: Nasıl ki âciz, zaif bir adam, bir batmanı kaldıramadığı halde on batman yük üstüne yığılmış bulunsa ve dostları onu çok kuvvetli bilip ona ...