Risale-İ Nur'dan

:18
Hakikî saadet ve lezzet, marifetullahta
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Dünyanın lezzetleri, zevkleri ve ziynetleri Hâlık’ımızı, Mâ­lik’imizi ve Mevlâ’mızı bilmediğimiz takdirde, Cennet olsa bile Cehennemdir. ...

:24
Binlerce günaha nasıl mukabele edilebilir?
Hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kalıyor... “Bu kadar günahlara karşı insanın hususî ibadeti ve takvası nasıl mukabele edebili...

:24
Hayat; vahdet ve ittihadın neticesidir
Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki, o düsturu cidden nazara almalısınız: Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizâckârâne ittihad gittiği vakit, manev...

:20
Kur’ân, beşere tam bir bayram getirecek inşaallah
Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Evvelâ: Umum Nurcuların mübarek bayramlarını ve haccü’l-ekberde bulunan Nur Şakirdleriyle ve hacdaki Nur taraftarlarının bayramlarını teb...

:10
Bayramlarda zikre ve şükre teşvik vardır
ONUNCU NÜKTE Nev-i beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe-i istikbal ve akıbetbinlik adesesiyle, gayet şaşaalı bir gece bayramında, hapishane penceresinden bakarken...

:20
Kurban, sahibine Sırat’ta binek olacak
Hâlık-ı Rahîm ve Rezzak-ı Kerîm ve Sâni-i Hakîm şu dünyayı âlem-i ervah ve ruhaniyat için bir bayram, bir şehrâyin suretinde yapıp, bütün esmasının garaib-i nukuşuyla süs...

:28
Bayramda kalpler ittihad ediyor
DOKUZUNCU NOTA  Bil ki, nev-i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemâlâtın fezlekesi ve esasıdır. Din-i hak, saadetin fihristesidir. İman, bir hüsn-ü münezzeh ve...

:22
Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler
Hacıların Arafat’ta ve ıydde beraber birden “Allahu ekber” demeleri, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bin üç yüz sene evvel âl ve sahabeleriyle söylediği ve emretti...

:16
Arefe Günü’nde bin İhlâs-ı Şerif
Aziz, mübarek Kardeşlerim! Pek çok selâm… Bizim memlekette eskide Arefe Günü’nde bin İhlâs-ı Şerif okurduk. Ben şimdi bir gün evvel beş yüz ve Arefe’de dahi beş yü...

:12
Hayat, esma-i İlâhiyenin bir tarlasıdır
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Âlemde, her şeyin yüzünde hikmet eserleri göründüğü gibi, en uzak, en geniş, en ince kesretin tabakaları üstünde de hikmet, ihtimam eserleri g...

:30
Vesveselerden nasıl kurtulunur?
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! İnsan kalben ve fikren hakaik-ı İlâhiyeye bakıp düşündüğü zaman, bilhassa namaz ve ibadet esnasında, gerek şeytan tarafından, gerek nefsi tara...

:16
Kur’ân’ın mu’cizeliği, tahrifine bir seddir
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Cenab-ı Hakkın insana verdiği nimetler, ister âfâkî olsun, ister enfüsî olsun, bazı şerâit altında insana gelip vusul buluyor. Meselâ, ziya, h...

:16
Haccın hikmetini ihmal etmenin neticesi
Rüyanın Zeyli Rüya hacda sükût etti. Çünkü haccın ve ondaki hikmetin ihmali, musîbeti değil, gadap ve kahrı celbetti. Cezası da keffaretü’z-zünub değil, kessaretü’...

:16
İslâm’ın kudsî ve semavî kongresi: Hac
Aziz, Sıddık, Fedakâr Kardeşlerim! Çok yerlerden telgraf ve mektuplarla bayram tebrikleri aldığım ve çok hasta bulunduğum için, vârislerim olan Medresetüzzehra erk...

:28
Hac, küllî mertebede bir kulluktur
Dördüncü Şuâ İşte ey tembel nefsim! Bir nevi Mi’rac hükmünde olan namazın hakikati, sâbık temsilde bir nefer, mahz-ı lütuf olarak huzur-u şahaneye kabulü gibi, mah...

:39
Leyâli-i aşerenizi ruh u canımla tebrik ederim
Aziz, sıddık kardeşlerimiz, Evvelâ: Geçen leyâli-i aşerenizi ve gelen îydinizi ruh u canımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a’mal-i salihanızın ve duâlarını...

:15
Açılmaz düğümler O’nun iradesiyle açılır
Her müşkülât Onun kudretiyle hallolur ve açılmaz düğümler Onun iradesiyle açılır ve kalpler Onun zikriyle mutmain olur. İ’lem Ey Gafletli, Sağır ve Kör Olarak, Zul...

:50
Mü’min, bütün kâinata kardeşlik nazarıyla bakar
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Kâfirlerin Müslümanlara ve ehl-i Kur’ân’a düşman olmaları küfrün iktizasındandır. Çünkü küfür imana zıttır. Maahâzâ, Kur’ân, kâfirleri ve âbâ ...

:24
Kelime-i Tevhidi tekrar ile zikretmek
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Zikreden adamın, feyz-i İlâhîyi celb eden muhtelif latîfeleri vardır. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır, bir kısmı da şuursuz, yani şuu...

:24
Şöhret, ayn-ı riya ve zehirli bir baldır
REMİZ Arkadaş! Katre namındaki eserimde Kur’ân’dan ilhamen takip ettiğim yol ile ehl-i nazar ve felsefenin takip ettikleri yol arasındaki fark şudur: ...