Risale-İ Nur'dan

:5
Ahiret ticaretinin kudsî pazarı: Üç Aylar
Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Bugün manevî bir ihtar ile sizin hesabınıza bir telâş, bir hüzün bana geldi. Çabuk çıkmak isteyen ve derd-i maişet için endişe eden karde...

:16
Kur’ân kalesine gir ve kurtul
Dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye iltica etmeyen, çok perişan olur. İşte, ey ehl-i iman, o çelik ve semavî kale, Kur’ân’dır; içine gir, kurtul. ÜÇÜN...

:11
Muhabbet devam etsin, şûrâ kuvvet bulsun
Altıncı Kelime: Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer’iyedir. “Onların aralarındaki işleri istişare iledir.” [Şûrâ S...

:13
Nurlar’la hizmet her tarafta ilânatla olur
Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur. Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imaniye, her t...

:15
Ebedî saadet hazinesinin bileti: İman
(Dünden devam) Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevesat-ı gayr-i meşrûayı terk edip, tılsım-ı Kur’ânî olan iman ve feraizi elde etmekle, o fevkalâde mukadderat-ı b...

:15
Gayr-i meşrû zevkler, zehirli bal hükmünde
Zehirli bir bal hükmünde olan gayr-i meşru dairedeki gençliğin sefahetkârâne zevkleri,hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiğ...

:12
Hayatınızı iman ile hayatlandırınız
Bu defadan evvelce size gönderilen Gençler İkaznamesinin bir tetimmesi.] Birkaç bîçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtarnamedir. Bir gün yanı...

:14
İhlâstan sonra en büyük kuvvetimiz
(Dünden devam) Ezcümle, hayat-ı içtimaiyeyi idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet, gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elîm ve bîçare ihtiyarlar, peder...

:20
Takva; manevî tahribata karşı en büyük esastır
Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebîreleri işlemeyen kurtulur. [Bu mektup gaye...

:13
Dünya sıkıntıları sinek ısırması gibidir
BU GÜNLERDE İKİ HATIRADAN İKİ İHTAR Birincisi: Bu şehirde Risale-i Nur’a intisab eden ihtiyar hanımlar sebat ettiklerini ve başkalar gibi sarsılmadıklarını düşündü...

:17
Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun?
ON BİRİNCİ KELİME ”Ve ileyhi’l-masîr.” Yani ticaret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dâr-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar, ticaretlerini yapıp, va...

:19
Fânî dünyaya bedel, bâkî bir Cennet var
Ey insan! Yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Bir dâr-ı mükâfat, bir mahall-i saadet senin için ihzar edilmiştir. Senin şu fânî dünyana bedel, bâkî bir ...

:20
Madem O var; her şey var
SEKİZİNCİ KELİME Ve hüve hayyun lâ yemût.” Yani bütün kâinatın mevcudatında görünen ve vesile-i muhabbet olan kemâl ve hüsün ve ihsanın hadsiz bir derece fevkinde ...

:14
Ölüm yokluk değil, vazifeden terhistir
Mevt idam değil, hiçlik değil... Bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır, saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır....

:15
Ey insan! Sen kendini kendine mâlik sayma
DÖRDÜNCÜ KELİME Lehü’l-mülk.” Yani mülk umumen Onundur. Sen, hem Onun mülküsün, hem memlûküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde ...

:21
Allah birdir; başka şeylere müracaat edip yorulma
Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temelluk edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan kork...

:15
Cenâb-ı Hakk’ı tanıyan, sonsuz saadete mazhardır
Cenab-ı Hakk’ı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envâra, esrara, ya bilkuvve veya bilfiil mazhardır. “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehü’l-...

:11
Kadere iman, musîbeti hafifleştirir
İman-ı bi’l-kader rüknünün kıymettar meyveleri bu dünyada bulunduğuna bir delil, umum lisanında "Men âmene bi'l-kaderi emine mine'l-kederi" darb-ı mesel olmuştur. ...

:9
Nefis ve malın senin mülkün değil
Ey insan! Senin elinde bulunan nefis ve malın senin mülkün değil, belki sana emanettir. O emanetin maliki her şeye kadîr, her şeyi bilir bir Rahîm-i Kerîm’dir. Fe...

:10
Eşyanın dizginleri Rahîm-i Hakîm’in elindedir
İhtiyârın cüz’î ise, kendi Malikinin irade-i külliyesine işini bırak. İktidarın küçük ise, Kadîr-i Mutlak’ın kudretine itimad et. Hayatın az ise, hayat-ı bâkiyeyi ...