Prof. Dr. Orhan Çeker

:1
Münafık Tip (IV)
Mü­na­fık ti­pin özel­lik­le­ri­ni ön­ce­den yaz­dık­la­rı­mız­dan iti­ba­ren diz­me­ye de­vam ede­lim: 9. Mü­na­fık tip iş ba­şı­na ge­ti­ril­di­ği, ken­di­si­ne...

:3
Münafık Tip (III)
Münafık tipin iftira eden tip olduğunu, iftira konusunun da mal aşırma ve zina iftirası şeklinde olduğunu söylemiştik. Kur’an’da dört tane namus iftirasından söz edilir....

:7
Münafık Tip (2)
Şey­tan tip­le il­gi­li ola­rak ek­sik bı­rak­tı­ğı­mız nok­ta­la­rı son­ra tek­rar ele al­mak üze­re şim­di mü­na­fık ti­pe ge­çen haf­ta kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ed...

Münafık Tip (1)
Kur’an’da en çok bahsedilen tiplerden bir tanesi münafık tiptir. Münafık tip sıkıştığı zaman yiv atmış gibi fırlar. Ayarı kayarı yoktur. Oturmuş, yerleşik, istikrarlı bir...

Şeytan Tip (3)
Geçen haftaki yazımız şeytan tipe devam edelim:Geçen haftaki yazımız şeytan tipe devam edelim: 4. Şeytan tip kibir ve isyanına mantıksız gerekçeler/bahaneler getirir...

Şeytan tip (2) algı yanıltması
Ge­çen haf­ta­ki ya­zım­da Ku­r’­an’­da­ki in­san tip­le­ri­ne mu­kad­di­me yap­mış­tım. Bu­gün de o se­ri­den ola­rak ŞEY­TAN ti­pe de­ği­ne­ce­ğiz. Gö­re­lim Ku­r’­an, ...

Kur’an’da İnsan tipleri (1)
Rabbimiz Teala Kur’an’da bize bazı insanları tanıtıyor. Kimileri meleklerden de üstün, kimileri hayvandan da aşağı. İçlerinde erkek, kadın; yaşlı, çocuk; köle, hür… Her t...

Feministçilik (!)
Malumdur ki ailemiz hem dökülüyor hem daha da vahim bomba tesirli tehlikelere doğru hızla ve özlemle yol alıyor. Bunun dipnotundaki suçlu maalesef feminizmdir. Ve maalese...