Öztin Akgüç

:15
Ülkenin saygınlığı
Yabancı ülkelerin yöneticileri, temsilcileri, ülkemize karşı açıklamalarında, davranışlarında en hafif deyişle gereken özeni göstermemektedir. Trump’ın kişi hedefli küçül...

:19
Dalkavukluğa övgü
Dalkavuğun sözcük anlamı; dal çıplak, kavuk çuhadan yapılmış üzerine sarık sarılan başlık, sarıksız kavuk giyendir. Dalkavuk, değişmeli, mecazen, kendisine çıkar sağlayac...

:10
Merkez bankacılığına giriş
TCMB’nin yitik rezervi açıklamalarına, yorumlarına, değerlendirmelerine karşı; merkez bankacılığına ilişkin bazı kurallar, uygulamalar, giriş düzeyinde de olsa özetlenmiş...

:10
Bitmemiş kanal
İstanbul Boğazı gibi doğal suyolu varken, ona koşut dar, derinliği az, geçiş süresi uzun, ücretli minyatürünün, yapay bir suyolu projesinin, ekonomik, toplumsal güvenlik ...

:76
Kumpas, Türkiye Cumhuriyeti’ne kuruldu
Ülkemizde 1980 sonrası siyasal ve ekonomik gelişmeleri, sorunları, ABD’nin 70’li yıllarda planladığı Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) çerçevesinde irdelemek gerekir. Proje, g...

:8
Merkez Bankası denetimi
Merkez bankalarının bağımsızlığı, ekonomideki önemli yerleri, şeffaflığı, hesap vermeyi, denetimi de zorunlu kılar. MB’lerin yönetim ve denetiminde hükümet, yasama organı...

:8
TCMB’nin yitik rezervi
Merkez Bankası bilançosu, varlık (aktif) ve kaynakları -yükümlülükleri- (pasif), izlenen para politikasını, kullanılan para politikası araçlarını, riskleri, risk yönetimi...

:10
Danıştay kararı ve reformlar
Andımız’a ilişkin Danıştay kararı, kişilerin, siyasal partilerin gerçek rengini belirleyen ayıraç, turnusol kâğıdı oldu. Takiye giderildi, kişilerin, partilerin renkleri ...

:9
Sanal servet riski
Sanal, mevhum, aslı olmayan servet kaynakları, borsa ve kiripto paralar, ekonomik istikrar için potansiyel risk oluşturdukları gibi kriz halinde topluma yeni yükler de ge...

:55
Türkiye Cumhuriyeti karşıtlığı
Ulusal mücadeleden bu yana yaşanan olaylar, günümüzün siyasal sorunlarına Cumhur İttifakı’nın işlevine, yeni anayasa yapma önerisine de ışık tutacak niteliktedir. Türkiye...

:9
Merkez Bankası rezervi
Merkez bankacılığı el kitaplarında bulunan, zaman zaman bu köşede aktarılan bilgiler, TCMB rezervi tartışmaları nedeniyle yinelenmiştir.Uluslararası rezerv, ülkeni...

:11
IMF, dış kaynak yanılgısı
Reform yaftası altında örtülü olarak IMF programı uygulamasının, yabancı sermaye teşvikinin sakıncalarının yinelenmesi yararlı görülmüştür. Liberal yaklaşımın yaygın yanı...

:15
Gelişmeye engel yönetim
Ülkemiz dahil çoğu ülkenin, orta gelir tuzağından kurtularak gelişme sürecine girememesi sorunu yaşanıyor. Yeterince gelişememe kısırdöngüsünden çıkılamamasının kuramsal ...

:33
CHP’de hareketlenme
Ülkede her yönü ile başarısız iktidar, çözülme sürecine girmişken, ekonomik kriz derinleşirken, CHP’de devingenlik hatta kargaşa yaşanıyor. Milletvekilleri ayrılıyor, örg...

:21
Üretimsizlik sonucu çöküş
Fiziki mal, hizmet değil, bilimde, sanatta, toplum yaşamının her alanında üretmeme, üretememe, gelişmelere uyum sağlayamama devletlerin gerileme, hatta çöküş sürecine sür...

:7
Makroekonomik riskler
Risk; genelde beklentilerin gerçekleşmeme, zarara, kayba uğrama, tehlikelerin oluşması olasılığıdır. Riskler; belli bir endüstriye, kuruma, firmaya ilişkin ise mikro, sis...

:7
Hedefte olmanın erdemi
İç - dış çıkar ve baskı çevreleri, kişisel çıkarlarını kollayanlar, amaçlarını gerçekleştirmekte engel olabilecek, tehlikeli gördükleri kişileri, elemine edilmesi gereken...

:15
Başarısızlığın anatomisi
Kısa dönemde koşullar hemen hemen sabit kalırken ülkelerin, kurumların, siyasal partilerin, firmaların, STK’lerin başarımı büyük ölçüde değişmekte; ülke gelişirken gerile...

:24
Değişim yüreklilik gerektirir
Ülkemizin gelişmesini engelleyen, karamsarlığı yaygınlaştıran nedenlerin başında; din sömürüsü, siyasal düzen, emperyal güçler ve yerli uzantıları gelir. İyimser yeni bir...

:8
Yeni yıl beklentileri
Her yeni yıla girerken geçmiş yılın hesaplaşması, değerlendirilmesi yapılırken; yeni yıla ilişkin umutlar, dilekler açıklanır. Dileklerin, beklentilerin, umutların, yeni ...