Öztin Akgüç

:19
Toplumumuzdaki ayrışma
Toplumumuzdaki ayrışma; din, dil, ırk, etnik köken, ekonomik işlev, gelir dağılımındaki pay olarak değil; siyasal davranış olarak Türkiye Cumhuriyeti karşıtları, amorflar...

:10
İthal ikamesiyle ekonomik büyüme
İthal ikamesiyle, ithal edilmekte olan malları yurtiçinde üreterek ekonomik büyümeyi hızlandırmak, döviz tasarrufu sağlamak, dış ödemeler dengesi sorununu güvenli şekilde...

:8
Planlı kalkınma
Cumhuriyetimizin tarihi incelendiğinde, ekonominin düzenli hızlı büyüdüğü dönemlerin; Birinci Sanayi Planı’nın uygulandığı (1933-8) yıllarıyla, 1960 sonrası Birinci Beş Y...

Planlı kalkınma
Cumhuriyetimizin tarihi incelendiğinde, ekonominin düzenli hızlı büyüdüğü dönemlerin; Birinci Sanayi Planı’nın uygulandığı (1933-8) yıllarıyla, 1960 sonrası Birinci Beş Y...

:9
İktisatta olmayana ergi yöntemi
Olmayana ergi yöntemi, nelerin olmadığını, olamayacağını göstererek olabileceklere yönlendiren bir çözümleme tekniğidir. İktisat, akılcı davranarak, sınırlı kaynakları en...

:9
Merkez bankası kâr dağıtımı
Banknot çıkarma yetki ve tekeline sahip merkez bankaları, kendi­lerine tanınan imtiyaz karşılığı, kâr dağıtımı yaptıktan, yasal yedek (ihtiyat akçesi) ve doğabilecek risk...

:9
Ülkemizde kamu bankacılığı
Kamu bankaları, belirli sektörleri geliştirme gibi özel amaçları olan, toplumsal kârlılığı gözeten ihtisas bankalarıdır. Cumhuriyet döneminde kurulan kamu bankalar...

:9
2020 yılının ekonomik riskleri
Risk, beklentilerin gerçekleşmemesi, kayba yol açacak tehlikele­rin oluşmasıdır. Yeni yılda bankacılık sektöründe ağırlaşacak sorunlar, k...

:16
Akıldışı-absürd-kanal
Kanallar; denizleri, ırmakları, gölleri birbirine bağlayan suyolları­dır. Suyolları açılmasında, ulaşımın sağlanması, hızlandırılması, ma­liyetinin d...

:8
Zor ve sorunlu yıl: 2020
Her yeni yıla hayırlı ve uğurlu olması, önceki yıllardan daha iyi geçmesi umudu, dileği ile girilmekte; temenniler, dilekler, gerçekçi nedenlerinin, dayanaklarının olmama...

:4
Borsa makroekonomik risk mi?
Menkul kıymetler borsasının pay (hisse) senetleri ayağının günü­müzdeki işleviyle, ulusal hatta global ekonomi açısından tehlike, risk oluşturduğu sa...

:13
Ülkemizin gelişememe nedeni
Ülkemizin, AKP döneminde, olumsuz göstergeler dışında, hemen her alanda dünya sıralamasındaki yeri gerilemektedir. Kişilerin, siyasal partilerin bekası açısından değil, ü...

:16
Hızlanan gerileyiş süreci
Ülkede 2002 yılında başlayan gerileyiş süreci her alanda hızlana­rak sürmekte; iktisat yazındaki bulaşma, yayılma etkileri, toplum yaşamı için de geçerli olm...

:4
KİT ve ekonomik kalkınma
Kamu iktisadi teşebbüslerinin ekonomiye katkılarını açıklayabil­mek için öncelikle KİT ve ekonomik kalkınma kavramlarına açıklık getirmek gerekir. Ekon...

:10
Toplumsal sorun: İşsizlik
İşsizliğin; emekçilerin gelir kaybına uğraması, alım ve ödeme güçlerinin azalması, özgüvenlerinin sarsılması, ruhsal bunalımlara neden olması, üretim azalması, ek...

:16
ABD tipi yayılmacılık
ABD’nin gücü ne askeri ne teknik ne de ekonomiktir. ABD, en etkili hegemonya kurmayı hedeflediği ülkede kiralık, satılık, omurgasız kişiler, topluluklar bulmakta;...

:17
Enflasyon ölçülmesi
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları tartışmalara yol açmakta, çoğu kez de yeterli ve güvenilir bulunmamaktadır. Fiyatların sürekli artış ...

Faiz indirimi
Dünya genelinde ekonomik açıdan gelişmiş (GE), gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) faiz indiriyor; TCMB’de politika faizini aşağıya çekiyor. Ancak amaçlar farklı; GE’lerde ekon...

:18
Yalnızlık - ekonomik bağımsızlık
Ülkemize yönelik tehditler, gözdağları, kınamalar, savunmaya çalıştığımız, “Türkiye yalnız bir ülke olarak ekonomik ve siyasal bağımsızlığını gözetecek politikalar izleme...

:24
Ortadoğu’nun paylaşılması
Ortadoğu, enerji kaynaklarının önemli bir bölümüne sahip oluşu, üç kıta arası geçiş yolu üzerinde bulunması, jeopolitik konumu, Kuzey Afrika ülkeleri ile birlikte beş yüz...