Osman Koyuncu

:2
Yunan felsefesi ve İsrailiyatın etkisi
Bediüzzaman “İsrailiyatın bir taifesi ve Yunan felsefesinin bir kısmı İslâmiyet dairesine girmeleriyle, din süsüyle görünerek fikirleri karıştırdılar.” der. Bediüzzaman b...

:9
Fenler ile din ilimleri çatışmaz
İslâm âleminin geri kalmasının, tam galip gelememesinin en önemli sebeplerinden biri, eğitimde tevhidi sağlayamayıp din ve fen ilimlerini birbirine zıt sanmalarıdır....

:4
Şerler, gelişmenin lokomotifidir
Bir şey ya doğrudan hayırdır veya neticeleri itibariyle hayırdır, şeytanın yaratılması imtihana sebep olduğu için hayırlıdır. Çocuk, aklı ile doğru şıkkı seçsin diye doğr...

:6
Hakikî, nisbî ve izafî
Demek ki o dönemlerde hakikî İslâmiyet yaşandı, bizler ise nisbî ve izafî İslâmiyet’i yaşıyoruz. Ahir zaman, hayır ve şer olarak bütün peygamberler döneminde yaşananların...

:4
Allah’ın kudretinin bir tecellisi
Kur’ân, Allah’ın ilim ve iradeden oluşan kelâm sıfatından gelir, kâinat ve içindekiler kudret sıfatından gelir. Kâinatın maddî boyutu kudretin varlığını, kâinattaki bilin...

:3
Sünnetler üzerine bir yorum
Kâinatta iki çeşit sünnet vardır; birisi küçük sünnet yani sünneti Muhammedi’ye (asm) (Peygamberimizin kudsî hadisleri, sözleri, fiilleri ve yazıları), diğeri ise büyük s...

:4
Muhammed (asm) ve Ahmed’in farkları
Peygamberimizin (asm) pek çok isimleri vardır. Ahir zamanı ilgilendiren bu iki ismi onun için çok önemlidir. Tevrat’ta Muhammed, İncil’de de Ahmed olarak geçmektedir. Muh...

:6
Mu’cize ve kerametlere fen gözüyle bakış
Mu’cize ve kerametler haktır demekle insanlar ikna olmuyor, bu konuya Allah’ın isimlerinin kâinattaki yansıması olan fen ilimleri gözlüğü ile bakmak lâzımdır.Eskid...

:4
Mantık ilmi üzerine bir yorum
Mantık aklın kurallarıdır ve akıl da insanlara İlâhî bir lütuftur. Her peygamber manevî yönü ile toplumları irşat ettiği gibi aynı zamanda her bir peygamber bir veya birk...

:3
Beşer, âdem ve insan üzerine bir yorum
İslâm terminolojisinde bulunan bazı kavramların manası tam anlaşılmazsa dinî metinler anlaşılmaz.Risale-i Nur’da bu kavramlar çokça geçmektedir. Be- diüzzaman’ın, ...

:2
Zaman ve mekân üzerine bir yorum
Allah ve Rahman aynı varlığın iki farklı görünümü ve gerçek iki ismidirler. (İsra 110) Her şey O’ndandır yani Allah’tandır. Her şey O’dur yani O, sonsuz soyut olan Allah’...

:1
Aklın ve naklin çatışması üzerine bir yorum
İslâm âleminin geri kalmasının en önemli sebeplerinden birisi, akıl ile naklin çeliştiğini sanıp, fen ilimlerine karşı mesafeli durmasıdır.İslâm’ın ilk çağlarında,...

:4
Bediüzzaman ve sembolizm
Bugün olduğu gibi, tarihte ve dinlerde semboller, insan hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur.Meselâ sokakta bir grup gencin “Yaşasın sarı kanaryalar, kahraman k...

Yasalar ve vicdanlar
Hukukçular, şeytan ayrıntıda gizlidir derler.Hukuk açısından adalet ve eşitlik aynı şeyler değildir. Bazen eşitlikten adalet, bazen de eşitlikten zulüm doğar. Şöyl...

:5
Her şey O değil, her şey O’ndandır
Bu konuyu kavramak için önce yaratma konusuna, hem din, hem de pozitif ilimler penceresinden bakacağız.Allah’ın varlıkları nasıl yarattığını, Allah’ın isimleri vey...

:3
Akıl yürütme metodları ile tevhid delili
Bediüzzaman 32. Söz’de tevhidi anlatırken, bugün eğitimde çok kullanılan akıl yürütme metodlarının iki önemli metodu, isim vermeden kullanıyor.Bunlardan birisi tüm...

:5
Allah’ın hem perdelenmek, hem de görünmek istemesi
Bediüzzaman Mesnevî’de “ İzzet ve azamet perdeyi iktiza eder; tevhit ve celâl dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor.Burada Allah’ın izzet ve azameti perdel...

:1
Tarikatlar ve Risale-i Nur
Bu zamanda, ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesi ile dünya büyük bir köy konumuna gelmiştir.Eskiden her bölgenin veya topluluğun ayrı peygamberleri vardı, her ...

:1
Hastalıklar ve musîbetlerin dili
Musîbet kelimesi, isabet kelimesi ile aynı kökten gelir. Allah tarafından sana atılan bir ok demektir. Bu kelimenin anlamında maksat, gaye, bilgi, plan ve irade va...

:6
Milletler muharebesinden tabakat-ı beşer muharebesine
Bediüzzaman, “milletler muharebesi tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor” derken sebebini de “zira beşer esir olmak istemediği gibi, ecir de olmak istemez” diy...