Orhan Dindar

“Eski hal muhal, ya yeni hal veya izmihlâl”-II
Said Nursî, meşrûtiyete şüpheyle yaklaşıp îtiraz eden ve eski idârî sistemi tercih edenlere, “size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz. İşte: Eski hal muhal, y...

“Eski hal muhal, ya yeni hal veya izmihlâl”-I
Said Nursî “Eski hal muhal, ya yeni hal veya izmihlal” ifadesini II. Meşrûtiyet devrinde, 1910-1911 yıllarında, meşrûtiyeti ders vermek maksadıyla şark vilâyetlerine yapt...

:1
Tekke ve dergâhlara yardıma ihtimam göstermiştir
Sultan Abdülhamid, kadim bir devlet an’anesi olan tekkelere ve dergâhlara maddî yardım ve ihsanlarda bulunulmasına da ihtimam göstermiştir. Padişah’ın üst düzey ...

:9
Abdülhamid’in tahttan indirilişinin esas sebebi nedir?...
Sultan’ın tahttan indirilmesinin esas sebebi fetvada “Umûr-ı müslimîni bi’l-külliye muhtel kılacak fitne-i azime ihdâsında ısrar ve mukâbele ikâ’ etmek” idi. Mus...

:2
Medrese talebelerinin siyasete karışması endişesi
Bediüzzaman, medrese talebelerinin siyâsete karışarak âsâyişi ihlâl etmelerinden endişe etmiştir. Şerif Mardin de eserlerinde Kara’nınkine benzer tahliller yapmı...

:7
Bediüzzaman’ın İttihadçılara bakışı
Bediüzzaman Said Nursî, İttihadçılar ile ilgili toptancı bir yaklaşıma girmemiştir. İttihadçıların mason ve bozuk kısmını ayrı tutmuş, diğerlerini İslamiyet ve millet fe...

:15
Bediüzzaman’ın meşrûtiyet taraftarlığı hissî değildir...
Bediüzzaman meşrûtiyet taraftarlığı, günlük hadiselerin tesiriyle çabuk inkisara uğrayan muvakkat ve hissî bir tercih değildir. Bediüzzaman’ın İttihatçılarla ola...

Menfi tenkid ve teşebbüslere mâni olmaya gayret etmiştir...
Hürriyetin îlân edildiği ilk günlerden başlayarak devamlı surette Padişahı tebrik, takdir ve müdafaa eden bir tavır sergilemiştir. Genel âsâyişi bozma istidadı taşıyan m...

:3
Abdülhamid’de şefkat daima ağır basmıştır
Bediüzzaman Hazretlerinin “Şefkatli Padişah” tabirini kullandığı II. Abdülhamid, kendisine düşmanlık edenleri ölüme göndermemiştir. İlber Ortaylı da bu hususla i...

:6
Abdülhamid kardeşi kardeşe kırdırmamıştır
Sultan II. Abdülhamid tüm tahriklere karşı Rumeli isyanında ve 31 Mart Vak’asında kardeş kanının dökülmesine karşı çıkmış, “Ben Halife-i İslâmım. Müslümanı Müslümana kır...

:1
Sultan Hamid’in şefkatinin bir tezâhürü
Bediüzzaman, Hürriyet’in îlânına mukavemet etmek yerine rıza göstermesini Sultan Hamid’in şefkatinin bir tezâhürü olarak yorumlamaktadır. İbnülemin de eserinde A...

:5
Abdülhamid’in hususi Kürt siyaseti
Sultan, Müslüman Arnavutlar ve Araplar’a olduğu gibi Kürtler’e karşı da husûsi bir siyâset tâkib ediyordu. Bunun ana sebebi, menfî milliyetçiliğin tefrika sebebi olmasın...

:12
Bediüzzaman’ın Abdülhamid’e yazdığı makale
Makalede, istibdad devrinde tatbik edilen tazyiklerin hamiyet sahiplerini harekete geçirdiğini ve bu sûretle hürriyetin tekâmül ettiği ifâde edilmiştir. ...

:3
Yanlışlar, padişah tarafından da itiraf edilmişti
En fazla şikâyet edilen icraatın bizzat Padişah tarafından âdeta ikrârı ve artık bundan böyle tekrarına müsaade etmeyeceğinin taahhüdü mânâsına geldiği görülecektir. ...

:2
Sadrazamlar Saraydan gelen emirleri tatbik eder oldu
Sadrazamlar, Bâbıâli’de oturup sadece Saraydan gelen emirleri infaz ediyorlardı. Vazifeleri, Saraydan tâyin olunan nâzırlar, valiler ve mutasarrıflara rütbe ve nişanları...

Kurduğu istihbarat örgütüne çok para harcadı
II. Abdülhamid, bütün memleketi ihata eder tarzda teşkil ettiği istihbarat sistemine ve elemanlarına şahsî servetinden çok para harcadı. “Meşihat-ı İslâmiyenin v...

Ya Münhasif Yıldız, ya da Süreyya
Bediüzzaman’ın “İstibdad” devri hakkında temas ettiği bir diğer mühim husus, “Yıldız”dır. Bu tâbir, Yıldız Sarayının adı olmasının ötesinde bir mânâ taşımaktadır. ...

Öyle tehdit ve jurnaller vaki oluyordu ki...
İbnülemin, “Suikasd ve hal’ hakkında öyle jurnal ve tehdidler vaki oluyordu ki, padişahın aklını ve şuurunu muhafaza etmesi, hakikaten şâyânı hayrettir” der. ...

Şeyhülislâm izinle Saray dışına çıkar olmuştu
Şeyhülislam Cemaleddin Efendi dahi sıkı bir tâkib altında tutuluyordu. Öyle ki Şeyhülislâm hasta bulunan kerimesini ziyaret etmek için dahi hususi bir tezkere ile Saray’...

:14
Tatar Şakir Paşa da meşhur hafiyeler arasındadır
Padişah yâverlerinden olan ve gaddarlığıyla iştihar etmiş Tatar Şakir Paşa da meşhur hafiyeler arasındadır. Eski Orman ve Maden Nâzırı, Cebel-i Lübnan Dürzilerin...