Oğuzhan ASLAN

Limited şirket ortakları vergi borçlarından sorumludur...
Özel hukukta işler farklıdır... Limited şirket ortakları şirketin borçlarından ötürü sadece koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar sorumludurlar. Örneğ...

Vergi hukukuna ilişkin evraklar muhtara bırakılarak tebliğ e...
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca, “Mali tebliğler, kendi kanunlarında sarahat bulunmayan hallerde, bu kanunun umumi hükümlerine tevfikan yapılır.”...

Suç işleyerek elde edilen gelir de vergiye tâbidir
Evet, yanlış okumadınız… Gelir elde etmenin yolu sizin için suç işlemek de olsa devlete vergi vermek zorundasınız… Vergi Usul Kanunu’nun 9. maddesinin ikinci fı...

Kullanılmayan binalardan çevre temizlik vergisi alınamaz...
Son dönemde birçok belediyenin, çevre temizlik vergisi tahsilatlarına hız verdiğini görüyoruz. Ancak belediyeler, alelacele vergi toplama gayreti içine giriştiği için sağ...

Vergi kaçıranları ihbar edin, ikramiyeyi kapın!
Türkiye’de vergi denetmenleri, bir mükellefi vergi incelemesine almak için çok fazla gerekçeye sahiptir. Ama bakıldığı zaman incelemelerimizin büyük bir çoğunluğu ihbar ü...

Vergi dairesi bu yazıyı gönderdiyse dikkat
Uygulamada “kod listesi” olarak adlandırılan Olumsuz Mükellefler Listesi'nin bir hayli uzun olması, vergi idaresini, kolay yoldan tarhiyat yapma yoluna itmektedir. A...

Anonim şirket hisselerinin devrinde vergisel durum
Bir anonim şirkette ortaklığı bulunan kişilerin hisselerini satarak ortaklıktan ayrılmak istedikleri durumlarda vergisel durumları, hisse paylarının nasıl devredildiğine ...

Yılbaşından önce araç alanların ödeyecekleri MTV tutarları...
Uzun zamandır gündemi meşgul eden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), zamlı tarifeyle yılbaşından itibaren tahsile başlanıyor. Otomobillerde, arazi taşıtlarında ve benze...

Kurumlar vergisi oranı arttı
Son dönemde vergi oranlarında ciddi artışlar yapıldığı herkesin malumudur. Özellikle 7061 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte motorlu taşıtlar vergisinden ...

Ödeme emrine dava açma süresi değişti
5 Aralık 2017’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Kanunla vergi mevzuatımızda birçok değişiklik yapıldı. Yayınlanan bu kanunla: 6183 say...

Çiftçilere yapılan destekleme ödemelerinde tevkifat yapılama...
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından çiftçilerimize destekleme ödemesi yapıldığı malumdur. Ancak bu desteklem...

Lojman satışlarındaki belediye ve fon payları kaldırıldı...
7061 sayılı Kanun’un 58. maddesi ile kamuya ait lojmanların satışı yasalaştı. Kanuna göre; “Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten persone...

Alacağın tahsiline engel olmak suçtur
Kamu alacaklarının tahsili için ayrı bir kanunumuz vardır: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun… Bu kanun, kamu alacaklarının ne suretle t...

Hazinenin vekâlet ücreti aldatmacası: Çifte vergilendirme...
Vergi daireleri aleyhine açılıp kazanılan davaların sonunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, davayı kazanan karşı tarafa ödenmek üzere vekâlet ücretine hükmedilir...

Vergi dairelerinin kanun oyunu
Mevzuatımıza göre, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan (bir şirket gibi) kurumun vergi ve buna bağlı borçlarının kanuni temsilcinin şahsi malvarlığından da tahsil edilebil...

Vergi borcu sebebiyle emekli maaşı haczedilemez
Zirai, ticari, sınai ya da mesleki faaliyetleri sebebiyle vergi yükümlüsü olan yahut farklı sebeplerle vergi borcu altına giren kişiler, bu borçlarını ifa etmedikleri tak...