Mehmet Fatih Oruç

Mütevazılık ve müsamahanın zirvesi Osmanlı Devleti
Osmanlı Devleti, ortaya koymuş olduğu muazzam gücü ve bununla beraber gelen kudretinin yanında idareciler ve halk her zaman sade bir hayat sürdüler. Hiçbir zaman gösteri...

Facebook'ta paylaş
:13
Osmanlı Devleti’nin gizli sultanları
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi, her gittiği yerde, Allah (celle celalühü) dostlarını arar sorar, hayır dualarını almaya çalışırdı. Devletin ...

Facebook'ta paylaş
:9
Zarafet ve nezaket merkezi Payitaht
Osmanlı Devleti’nde bilhassa payitahtta yaşayan halk, âdeta bir zarafet ve nezaket timsaliydi. Her konuşmasında, ağzından çıkan her kelimede bu net bir şekilde görülebil...

Facebook'ta paylaş
:14
Osmanlı'nın yıkılmasıyla, âlemin düzeni bozuldu
Küçük bir devlet olarak kurulan Osmanlı, her din ve ırktaki milletlere gösterdiği adalet ve merhamet sebebiyle üç kıtaya hükmeden, gittiği her yere huzur getiren koca bi...

Facebook'ta paylaş
:1
Osmanlı Devleti’ndeki din gayreti
Osmanlıların İslamiyete olan bağlılıkları, hizmetleri herkes tarafından bilinmektedir. Yapmış oldukları her icraatta bunun izlerine rastgelebilirsiniz. Hizmetleri, gayre...

Facebook'ta paylaş
:1
İngiliz sefirinin devlet yıkan mesajı!
Osmanlı Devletini yıkmak için evveliyatla, devletin üstüne bina edildiği İslamiyeti yıkmak gerekiyordu. Yıllardır ortaya koyulan bütün uğraşların sebebi de buydu. Ancak b...

Facebook'ta paylaş
Türklerdeki Muvaffakiyetin Anahtarı: İslamiyet
Müslüman Türk devletlerinin ve nihayetinde Osmanlı Devleti’nin İslamiyete olan hizmetleri inkâr edilemez. Ancak Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’nin yaptığı ise takdire şayand...

Facebook'ta paylaş
:7
Gregoryos’un Osmanlı’yı yıkan mektubu
Osmanlı devletinde Rus sefiri olarak uzun seneler çalışan İgnatiyef, hâtıralarında, bir mektuptan bahseder. Bu mektubun sahibi ise Patrik Gregoryos’dur.   ...

Facebook'ta paylaş
Anadolu’nun ikinci kapısı Miryokefalon
Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Alp Arslan’ın Malazgirt’te Bizans İmparatoru Romanos Diogenes’e karşı elde etmiş olduğu büyük muvaffakiyet ile Anadolu’nun kapıları Türkl...

Facebook'ta paylaş
Kendi olamayan adam: İnönü
Cumhuriyetin Mustafa Kemal’den sonraki en önde gelen lideri olan ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, yaşadığı devir itibariyle sürekli tartışılmış ve tavırlarıyla bir yere...

Facebook'ta paylaş
Sonun başlangıcı Mondros Mütarekesi
I. Cihan Harbi sonrasında, Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Mütarekesi, Osmanlı Devleti’nin yenik sayılmasına ve aynı zamanda da koca dev...

Facebook'ta paylaş
:8
İdeolojiler içine gömülen inkılap tarihi
İnkılap tarihimiz Mondros Mütarekesi ile başlatılır ve bir devir tamamen yok sayılır. Ayrıca devletin mütarekeye gitmesine sebep olan Filistin-Suriye cephesi de görmezde...

Facebook'ta paylaş
:9
Dağılan tespih taneleri ve Müslümanlar
Padişaha rağmen, Sevr Muahedesi için müzakerelere hazırlanan tecrübesiz Osmanlı hükûmetinin ortaya koymuş olduğu şartlar, İngiliz diplomatlar tarafından çok cüretkâr ola...

Facebook'ta paylaş
“Hâkimiyet kayıtsız şartsız CHP’nindir”
“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” düsturuyla kurulan Cumhuriyet, fazla bir süre geçmeden tek parti hükûmeti yani CHP tarafından “Hâkimiyet kayıtsız şartsız CHP’ni...

Facebook'ta paylaş
:3
Sevr’den Lozan’a uzanan yol
İngiliz Başbakan Lloyd George, Mondros’tan sonra dayatılan Sevr’in en mühim mimarıydı. Böylece bu kesin çözüm ile artık Türkler bir daha kafalarını kaldıramayacaktı. Bel...

Facebook'ta paylaş
İngilizlerin İslam düşmanlığı ve Müslüman kıyımı...
Osmanlı Devleti’nin temellerini Mason Reşid Paşa’nın vesilesiyle, devreye sokulan Tanzimat Fermanı ile bir daha toparlanamayacak şekilde sarsan İngilizlerin önünde engel ...

Facebook'ta paylaş
:1
İslamiyetin iki büyük bekçisi ve İngiliz oyunları
Sultan Abdülmecid Han devrinde dünyada iki büyük İslam devleti vardı. Birincisi Osmanlı İmparatorluğu, diğeri ise Hindistan’da hüküm süren Gürganiye Devleti (Babür İmpar...

Facebook'ta paylaş
:5
İslam Devletleri’ne Sıkılan Zehir: "İngiliz Siyaseti"...
İslamiyete olan nihai zarara bakıldığında en büyük darbeyi indiren milletin İngilizler olduğu açık olarak ortaya çıkacaktır. Bunu bir taraftan İslamiyetin dinamikleriyle ...

Facebook'ta paylaş
Misak-ı Millî nazarında Lozan Muahedesi
Lozan Sulh Muahedesinin tasdik edilebilmesi için verilen tavizler Misak-ı Millî’ye ne kadar münasipti? Acaba ehemmiyet gösterilen bu vesikanın şartları Lozan’da müdafaa ...

Facebook'ta paylaş
Zamanın icaplarına göre hazırlanmış bir vesika; Misak-ı Mill...
Misak-ı Millî, nev-i şahsına münhasır adıyla Ahd-i Millî Beyannamesi denilen bu altı maddelik vesika, devreye alınamamış olmasının yanında kendi içinde de birçok tenakuzu...