Mehmet Bilgin

:8
Risale-i Nur’a mübareze edemezsiniz ve etmeyiniz
Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Risale-i Nur eserlerinin mağlûp olmayacağını beyan ederek böyle bir gayretin vatana ve millete büyük zararlar vereceğine dikkat çe...

:5
Kim aksini ispat edebilir?
Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Risale-i Nur’da iddia ettiği meselerden biri ve en önemlisi bu eserlerin asayişi temin ettiğidir. Hatta Bediüzzaman, ak...

:3
Nur Talebeleri asayişçidirler
Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri yazdığı mektuplarda devamlı surette asayişin muhafazasına dikkat çekmiş ve talebelerine bunu tavsiye etmiştir. Emirdağ Lâhi...

:5
Risale-i Nur, anarşiye sed çeker
Dönemin idarecileri Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin hedefini meksadını genel olarak anlamak istememişlerdir. Tek parti döneminde sürekli itham edilen Said Nursî, ...

:7
Risale-i Nur, kalplere yasakçı bırakır
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Risale-i Nur’un kalplere ‘yasakçı’ bıraktığına ditkat çekmiş ve bu durumun asayişi muhafazaya hizmet ettiğini belirtmiştir. Risa...

:23
Asayişi temin etmek mesleğimizin icabı
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, ömrü boyunca asayişin muhafazasına çalışmış ve eserlerinde sürekli bu meseleye vurgu yapmıştır. Risale-i Nur’un pek çok yerinde ...

:12
Risale-i Nur, asayişi muhafaza eder
Said Nursî Hazretleri, Risale-i Nur’un asayişin temel taşı olmasına da dikkat çekmiş ve bunu her fırsatta ifade etmiştir. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Emniyet...

:2
Vazifeniz ele bakmaktır, kalbe bakmak değildir
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, idarecilerin asayişin temininde dikkat etmesi gereken önemli bir kuralı hatırlatır: “Vazifeniz ele bakmaktır, kalbe bakmak değildir.”...

:8
Risale-i Nur asayişi tavsiye eder
Risale-i Nur Külliyatı’nda, özellikle Emirdağ Lâhikası’nda ‘asayiş’ konusunda ciddî hatırlatmalar vardır. Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, asayişin ihlâl e...

:1
“Ben iktisat ve bereketle yaşıyorum”
Bediüzzaman’ın hayatı iktisatlı yaşamaya güzel bir örnek. Üstad Bediüzzaman Said Nursî, hayatı boyunca israfa karşı çıkmış ve iktisatla yaşamak gerektiğini hatırla...

:16
Bediüzzaman’ın hayatı iktisada en güzel örnek
İktisat Risalesi’ni okumadan önce, Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin yaşantısına bakmak gerekir. Biz de Risale-i Nur’da Üstadın bu konudaki görüşleri ve uygulamalarına bak...

Risale-i Nur’da kuvvaların izahı
İmtihan gereği yaratılışta bir had konulmayan üç duygumuz vardır. Bunlar kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliyedir. Şeriat, bu duyguları kullanırken ...

:1
Nimetlerin kıymetini bilmek
Risale-i Nur Külliyatı’ndan olan Sözler’de, On Beşinci Sözün Beşinci Dalında insanın dört görevinden bahsedilir: “Bahusus mühim vazifesi müşahade ve şehadet ve dellâllık ...

Binbaşı Asım Bey’in Risale-i Nurlar’a hitab şekli
Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin saff-ı evvel talebelerinden olan Binbaşı Asım Bey, Isparta’da tutuklanıp Eskişehir’e götürülüyor. Sorgu sırasında “Yara...

:7
Risale-i Nur’da insan
Risale-i Nur’da insan çok farklı özellikleriyle anlatılmaktadır. İnsanın tarifi, görevleri, Allah katındaki durumu, yükselme ve alçalma şartları, ibadetteki konumu, Esmay...

:17
Kalbî, ruhî ve manevî hastalıklar
İkinci Lem’a’da “Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın zahiri yara hastalıklarının mukabili, bizim batınî ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır” denmektedir. Bu kalbî ha...

:8
Risale-i Nur’da zelzele
Zelzeleye Risale-i Nur’un mantığıyla baktığımızda temelde insanların isyanından kaynaklandığını görürüz. Bundan başka Risale-i Nur’un kâinatla bağlantısı noktasınd...

:6
Said Nursî’nin gözüyle Isparta (5)
Kalemlerini ümmîliğime yardım veren Medrese-i Nuriye’nin üstadı Hacı Hafız ve mahdumu ve iki kardeş Mustafa ve Salih ve iki kardeş Ahmed ve Süleyman ve beş kardeş beraber...

Fevkalâde bir sadâkat ve sebat
Isparta ve Bediüzzaman -4- Isparta’nın Hafız Ali’si Kâtip Osman’ın elhak ikinci bir Hüsrev olduğuna benim de kanaatim geldi. Cenâb-ı Hak, onu ve Mehmed Zühdü gibi ...

:29
Hiç kimse, hiçbir işini Besmelesiz bırakmasın
Risale-i Nur’da besmele çok farklı bir şekilde izah edilmiş ve farklı özelliklerinden bahsedilmiştir. Bu yazımızda Risale-i Nur’da bahsedilen besmele ile ilgili ol...