İhsan Muslu

Hz. Ali'nin kızkardeşi; Ümmühani....
Miladi 600 yılında Mekke'de doğdu.  Hz. Aliden büyük, Hz. Caferden küçük olduğu söylenir.  (El-isabe) Çok güzel, bilgili, vakarlı, ces...

Ebu Abdullah Merakişi...
Tasavvuf büyüklerinden veli ve Maliki mezhebi fıkıh alimi.  1210 yılında doğdu. Aslen Cezayir'deki Tilemsan şehrindendir.  Tilemsani, ...

Mustafa Akif Efendi...
Merzifonlu Ebu Muhammed Bayram Efendi'nin oğlu Mustafa Akif,  1686 yılında Amasya'da dünyaya gelir. İlim ehli bir aileye mensûb olan Mustafa Akif...

Cemaliye Tarikatı...
Halvetiye tarikatının kollarındandır.  Çelebi Halife diye tanınan Amasyalı Cemaleddin-i Aksarayi tarafından kurulmuştur.  Medrese tahsilinden son...

Vehip Paşa...
Taşkent'ten Türkiye'ye göçmüş bir Türk ailesinin çocuğu olan Kaçı,  Yanya belediye başkanlarından Mehmed Emin Efendi'nin oğlu,  Çanakkale Savaşı'...

:4
Sultan Avcı Mehmet...
Sultan Dördüncü Mehmed 2 Ocak 1642'de istanbul'da dogdu.  Babasi Sultan Birinci ibrahim, annesi Turhan Hatice Sultan'dir. Annesi Rusdur.  ...

:3
Ebu Ubeyde Cerrah...
583 yılında Medine'de tüccar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.  Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise, Ümm-i Ganem Ümeyye bint-i Cabir'dir.  ...

:1
Talut...
İsrailoğullarının meliki.  Esas adı Saul'dür. Kelime olarak "Talut" İbranice bir lakabdır.  Arapça "Tul" kelimesi ile alakalı olup, aş...

:1
Müslümanlar için Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Önemi......
Tevhit inancının önderleri olan peygamberlerin Allah'ın dinini en yoğun olarak insanlara tebliğ ettikleri kutsal bir mekan olan Kudüs,  tarih boyunca birçok...

:1
Zülkarneyn As....
Peygamber veya veli.  Kur'an-ı kerimde kıssası, doğuya ve batıya seferleri zikr edilmiştir.  Asıl ismi İskender'dir.  Doğuya ve batıya...

:2
İlk Müslüman Hanımlardan Hz. Esma....
Miladi 595 yılında Mekke'de dünyaya geldi.  Babası Hz. Ebu Bekir (ra), annesi Kuteyle ''Katle'' bint. Abdüluzza'dır.  Hz. Aişe ile baba bir karde...

:7
Karun...
Karun, Hazret-i Musa'nın amcası veya amcasının oğlu idi.  Tevrat'ı, Musa'dan sonra en güzel o okurdu.  Çok fakirdi.  Hazret-i Musa'nın...

:4
Malının Zekatını Vermekten Kaçınan Salebe'nin Akıbeti......
Medineli Müslümanlardan Salebe b. Hatıb, Peygamberimiz Aleyhisselama gelip; "Ya Rasulallah! Bana mal vermesi için, Allah'a dua et!" de...

İbn'i Ebi Şeybe...
Hadis ve tefsir alimi.  Künyesi, Ebu Bekir olup, ismi Abdullah bin Muhammed bin İbrahim bin Osman el-Absi'dir.  Aslen Kûfeli olan İbn. Ebi Şeybe ...

Mahmut Paşa...
1853 yılında İstanbul'da doğdu.  Babası, Osmanlı Devleti'nde dört defa kaptan-ı deryalık yapmış Damat Gürcü Halil Rifat Paşa, annesi onun ikinci eşi olan İs...

:7
Mevlid Kandili...
Mevlid, doğum zamanı demektir.  Peygamber efendimiz nübüvvetten sonra da,  her yıl, bu geceye önem verirdi.  Her Peygamberin ümmeti, k...

Erzurum'lu Şeyhülkurra Tabur İmamı Hasan Efendi...
Hafız Hasan Efendi, 1878 yılında Erzurum,Murat paşa mahallesinde dünyaya teşrif etmiştir.  On iki yaşlarında Kuranı Kerimi ezberleyerek hıfzını tamamlamış. ...

:1
Hafız Sami Efendi...
Hafız Sami Efendi Türk musikisinde son devrin díni ve din dışı icraları ile tanınan en ünlü hanendelerinden.  Günümüzde Bulgaristan sınırları icerisinde bul...

:4
Turabi Baba Türbesi...
Kasımpaşa Camisinin denize bakan tarafında askeriyenin karşısındadır.  Türbe duvarındaki kitabede şunlar yazmaktadır; Mehmet Türabi Efendi, Tersa...

:3
Hakani Şirvani...
Hakani Şirvani, Azerbaycan ve  İran Türk edebiyatının   intibak döneminin en önemli  şairi olan Efzeleddin İbrahim Hakani Şirvani,  1126 yılında ...