İbrahim Ersoylu

:2
Ekonomik kriz ve tasarruf
Yöneticilerimiz her ne kadar kabul etmek istemeseler de, halk olarak bizler marketlerde, pazarlarda, telefon, elektrik ve su faturalarında yakıcı yansımalarını bizzat his...

:7
Devlet sistemi, cemaatler ve tarikatlar
Tarihte yerini almış, her biri bir İslâm devleti olan Emevîler, Abbasîler, Selçuklular ve Osmanlılar, -istisnalar hariç- âlimlere, din eğitimi ve hizmeti yapan medreseler...

:8
Şahs-ı manevî ve ihlâs
Yeni Asya camiasının, daire içinde irade dışı takarrür eden bir şahs-ı manevîsi vardır. Üstada ve Risale-i Nur’a sadâkat gösteren, ihlâs, uhuvvet ve tesanüt ile daireye d...

:11
Mahpuslar adalet bekliyor
15 Temmuz uğursuz darbe teşebbüsü üzerinden dört yıldan fazla bir zaman geçti.Ancak o kargaşa döneminde gerçek suçlularla birlikte darbe ile alâkası olmayan, ispiy...

:8
Yeni Asya ve kuvve-i maneviye
Gazetemiz Yeni Asya, bazıları kabul etmese de Üstadımız Bediüzzaman ve Risale-i Nur’un naşir-i efkârı olması yönünden, medyada ve toplumda önemli bir misyon ifa etmektedi...

:8
Ahmet Denktaş Ağabeyin ardından
Ölümler farklı farklıdır...Bazı ölümler dünyada deprem etkisi yapar... Bazı ölümler tarihin akışını değiştirir... Diğer bazı ölümler de dünyadan ziyade ahirette ya...

:4
Devletin ideoloji dayatması ve takiyye
Türkiye’de yetmiş, seksen yıldan bu yana yaşanan en büyük sıkıntılardan biri; devletin, demokratikleşmemesi sebebiyle bir şahsın ideolojisinin kanun ve yönetmenlikler zor...

:4
Türkiye’de ideoloji tartışması
Bir ülkenin nasıl bir idarî sistemle yönetildiğini, onun gündeminde tartışılan mevzulara bakarak anlamak mümkündür.Gelişmiş medenî ülkeler, demokrasi ve eğitim kal...

:13
Demokratların meydana çıkma zamanı
1946’da Adnan Menderes ve arkadaşları öncülüğünde, Demokrat Parti ile 35 sene sonra ortaya çıkan Demokratlar, tek parti istibdat zincirlerini kırarak ayağa kalktılar ve 1...

:8
Hakikî bir demokrasiye nasıl geçilebilir?
Bir ülkenin istibdattan kurtulup demokrasiye geçmesinin değişik yolları vardır:Biri: Baştaki yöneticilerin merhamete gelip, güç ve makamlarından fedakârlık yaparak...

:5
İttihadın bozulmasının vahim sonuçları
Üstad Bediüzzaman’ın vefatından sonra merhum Zübeyir Gündüzalp, diğer hizmetkâr ağabeylerle birlikte bütün Nur Talebelerine şamil istişare sistemini tesis etmişti....

:23
Zalimlere destek, mazlumlara zulümdür
İşin doğrusu Allah için âdil olmak, ne pahasına olursa olsun hayatta hak ve adaletle iş görmek, kim olursa olsun haklıdan yana olmak, yakın akrabamız da olsa zalimlere de...

:2
Bayram ve Ayasofya
Bugün bayramın birinci günü.Dinî bayramların biz Müslümanlar nezdinde ayrı bir yeri vardır. O süreçlerde sevincimiz, mutluluğumuz, yardımlaşma duygularımız zirveye...

:4
Demokrat siyasîlerle demokrat olmayanların farkları
Ziya Paşa, “Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” dediği gibi kişilerin, grupların, siyasîlerin değerlerini gösteren ölçü icraatlarıd...

:8
Nur Talebeleri ve Demokrat olmayan siyaset
Aziz Üstadımız Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı’ndan Münâzarât’ta, Sunûhat’ta, Divan-ı Harbî Örfî’de, Emirdağ Lâhikası’nın birçok mektubunda Ahrar/Demokrat siyasî akım...

:4
Dehşetli bir hastalık: Gıybet
Gıybetin manası: İnsanları gıyaplarında çekiştirmek, hoşlanmayacakları sözlerle anmaktır. Anılan kişi o anda orada bulunsa ve hakkında söylenen sözlerden darılacak olursa...

:7
Hakperestlik ve tarafgirlik
Hakperestlik; Aleyhine de olsa haktan ve doğrudan yana olmak, (Nisa, 4/135) kim olursa olsun, isterse muhalif olsun haklı olanı savunmak; Akraba ve dostlar tarafından yap...

:10
Yeni Asya’nın şahs-ı manevîsi ve savrulma
Yeni Asya Camiası’nın ihlâs, uhuvvet, tesanüt düsturlarına dayanan, Üstada ve Risale-i Nur mesleğine sadâkate bina edilen bir şahs-ı manevîsi vardır.Camiaya mensup...

:5
Dikkat edilecek düsturlar
Derin güçlerin, fitne ve fesat odaklarının Nur Talebelerinin, özellikle Yeni Asya Camiasının tesanüt ve vahdetini bozmak için var güçleriyle çalıştıkları günümüzde, merhu...

:9
Haksız hücumlara karşı Yeni Asya’ya destek vermek
Günümüzde siyasî ve dünyevî cereyanlar kitleleri kendilerine bağlamada, küresel fesat şebekeleri, zındıka ve dinsizlik cereyanları da, toplum kesimlerini ifsat etmede int...