Hasan Koç

Kalem tutan parmak
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Onuncu Lem’a olan şefkat tokatlarında bizlere ders verici ibretlik bir hadiseden bahseder.Kur’ân’ı tevafuk mu’cizesini gösterir b...

:8
Demokrasiye yemin etmek
Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemesi’nde paşa ve zabitlere on bir sual ve bir de yarım sual yönelten Bediüzzaman Said Nursî, on birinci sualinde meşrutiyete yemin edenlerden bah...

:4
Elim ve zevksiz bir vaziyet
Risale-i Nur hizmet-i imaniyesinde bulunan bir talebe; enaniyetten, gösterişten, şahsını nazara vermekten, maddî ve manevî yüksek görünmekten sakınır ve sakındırır....

:5
On birinci rica
Bediüzzaman Said Nursî, Yirmialtıncı Lem’anın on birinci ricasında esaretten dönüşü sonrası yaşadıklarını anlatır.İstanbul Çamlıca’da bir köşkte merhum biraderzade...

:4
Hükümetler hekim gibidir
Bediüzzaman Said Nursî, Münâzarât isimli eserinde hükümetleri hekime benzetmektedir.Bu benzetme o kadar kaliteli ve yerinde bir benzetmedir ki hükümet manasının hü...

:4
Kuvvete dayanmaktan vazgeçilmeli
Bediüzzaman Said Nursî, Münâzarât isimli eserinde bu asırda kimlerin ne sebeple düşeceğini, kimlerin ise nasıl yükselerek ilerleyeceğini şöyle ifade etmektedir:“Si...

:8
Demokrasi hizmetinden geri çekilmeyiniz
Demokrasinin doğru anlaşılması ve doğru tanımlanması için “Meşrûtiyetin ikinci yaşında” yollara düşen Bediüzzaman Said Nursî, Kürt aşiretlerinin içerisine rıhlet-i sayfiy...

:3
Dünya ciheti Risale-i Nur’dan istenilmez
Risale-i Nur’un esası olan ihlâsı bozmamak, büyük bir gayretle ihlâsın muhafazına çalışmak Nur Talebelerinin ciddî bir vazifesidir.Bu sebeple dünyevî veya uhrevî m...

:3
Amelini şahs-ı manevî içerisinde korumak
Yaptığımız amelleri değerli kılan ve o amelin kabulüne vesile olan ihlâstır.Bu sebeple her amelimizin ihlâslı yapılması ve ihlâslı olarak devam ettirilmesi gerekir...

:3
Müstebit yalnız bir şahıs mı olur?
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Divan-ı Harb-i Örfi eserinde; “Acaba müstebit yalnız bir şahıs mı olur? Müteaddit şahıslar müstebit olmaz mı? Bence kuvvet kanunda olmal...

:9
Zulme taraftarlığın dünyadaki cezası
Risale-i Nur dersleri zalimlerin zulümlerine taraftar olmaktan; “Zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur.” (Hûd Sûresi, 11:113) ...

:2
Yüzünü dünyaya çevirmek
Nur Talebeleri dünyaya karşı alâkalarını yine Nurlar’daki hakikatlere göre tanzim ederler.Nur hizmetinden uzaklaştıracak dünyanın fani keyifleri, zevkleri ve lâkay...

Hizmetin selâmetini düşünmek
Risale-i Nur’un hizmet-i imaniyesi içerisinde bulunan bütün kardeşlerimiz bu ulvî dâvânın selâmetini, fütursuz ilerlemesini, suhuletle inkişafını istiyorlar.Muhtaç...

:7
Şahs-ı manevinin arkasından gidilir
Yirminci Lem’a olan ‘İhlâs Risalesi’nde yer alan; “...El-hubbu fillâh” sırrıyla, tarik-i Hak’ta gidenlere refakatle iftihar etmek; ve arkalarından gitmek; ve imamlık şere...

:4
İftihar edilecek talebeler
Kastamonu Lâkihası’nda yer alan bir mektupta; “Mümkün olduğu kadar geçici rüzgârlara ehemmiyet vermeyiniz, bakmayınız” diyen Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri hemen bu cü...

:4
Namazı kıldıktan sonra adaleti kırma
“Kur’ân-ı Kerîm’de takip edilen maksad-ı aslî, ispat-ı Sâni, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet esaslarına cumhur-u nâsı irşad ve îsal etmektir” (İşârâtü’l- İ’câz) hakika...

:2
Ahiret âlemlerinde bir manzara
Bediüzzaman Hazretleri Mesnevî-i Nuriye isimli eserinde;“...Beytin etrafında teşekkül eden safları görmekle, yakın saflar Beyti ihata ettikleri gibi, en uzak safla...

:5
Risale-i Nur ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Bediüzzaman Hazretleri Emin ve Feyzi ağabeylerin II.Dünya savaşının dehşetli günleri olan ilk elli gününde bu savaşla ilgili sordukları suale cevap verir. Aynı sua...

:3
Asıl hüner sahibi kimdir?
California Üniversitesi’ne bağlı Bedari Kindness Enstitüsü’nde çalışan bir grup antropolog ve psikolog, “başkalarına iyi davranmanın” insan psikolojisi ve genel olarak in...

:8
Yazmaktaki maksat
Ülkemizde gazeteciliğin en büyük sıkıntılarından birisi de başkalarına beğendirmek için veya başkalarının tenkidinden korkarak yazı yazmak sorunudur. Hak bildiğini...