Ersin ACAR

:7
Mânevî şirket kazandırıyor
Eski çağlarda kavimlerin helak olmasına sebep olan günahların yekunu, ahir zaman dediğimiz şu fitne asrında fazlasıya işleniyor. Dışarı adımını atan her mümin binl...

:7
Ölümden ötelere benim cevabım
Bu dünyanın ahirinde bir hayatın olduğuna iman edilse de “akıl bu yolda gidemez!” diyenler olduğu gibi, ahiretin varlığını gösterircesine ispat edenler de çıkmıştır. ...

:9
Yalan/cı/dan hayır gelmez
Bir Müslüman yalan söylemez. Mana-i muhalifi ile düşünürsek, o zaman yalan söyleyen Müslüman değildir sonucuna varılır mı, ona da ehli olanlar karar versin. Bildiğ...

:6
Yeni Zelanda’dan cihana yansımalar
Geniş kitleleri etkileyen vakıalara mukabil ilk tepkiler ne kadar istikamete yaklaşırsa –vakıa menfide olsa- olumlu neticeler alınabiliyor. Mühim olan muhafaza mek...

:6
Bataklıktan bir adım önce
Dinin siyasete alet edildiği bir yerde; din çatısı altında ne varsa hemen hepsi siyasetin, yani menfaatin, yalanın aleti olmaktan kendini muhafaza etmesi pek mümkün görün...

:3
Nazar terapisi
Ademoğlu maddeten ve manen o kadar çok muhtaç yaratılmış ki birde yetmezmiş gibi sırtına yüklediği dünya umurları ve alâkaları insanı ister istemez aşağılara, esfeli safi...

:1
Hayır ve hasenat tamirdir
Dine düşman ehli dalâletin yol göstericisi şeytanın, en sevdiği hal müşevveşiyettir. Herbir şeyin karışık olması, tersyüz edilmesi, aradığını bulamama hali; enfusî...

:1
İmandan Ehad’e yolculuk
Allah vardır ve birdir. Zira mutlak bir ilim ve mutlak bir irade ve mutlak bir kudret elbette ve elbette birliği netice verir. İtikad yolculuğunda kalpleri tevhide ulaştı...

:5
Allah için sevip, Allah için buğz etmek
Asr-ı ahirde dehşetli cereyanlar herşeyi kendi mesleğine âlet edebilir güç ve kuvvetteler. “Bir tarafa destek olayım da diğer tarafı mağlûp edeyim,” düşüncesi, çöz...

:8
Hakiki adaleti ararken
Adalet, hak sahibine hakkını teslim olarak tanımlanabilir. Adaletin tanımı ile beraber bazı soruların cevaplanması ve bazı konuların tahdit altına alınması gerekme...

:12
Müsbet hareket
Vazifemiz müsbet hareket etmektir. Vazifemiz tamirdir. Kırmadan dökmeden siyaset topuzunu elimize almadan, yüz elimiz dahi olsa nura sıkı sıkıya sarılmaktır. Zira ...

:8
Mesleğimizi merak edenlere
Ruhi inkılabat içerisinde çalkalanan Bediüzzaman, Rabbi Rahime ulaşan birçok yolun var olduğundan hareketle; bizatihi kendisine üstad ararken tariklerin menbaı, yolların ...

:8
Risale-i Nur taklit değil, tahkiktir
Bir iman inkılabı olarak, sünuhat kabilinden yazılan Nur Risâleleri malum tefsirlerden ayrı olarak Kur’ân’ın imani olan hakikatlerini izah ve ispat etmiştir. Aynı ...

:2
Beriye aldırmadan ötelere hazırlanmak
Mevcudatın tamamı vazifelerini yerine getirmek için canla başla çalışıyor. Adeta kemale ulaşmak adına birbirleri ile yarışıyor ve verilen vazifeleri emir tekrarına...

Kapındaki dost!
Ölüm her an gelebilir. Hazırlıklı olmakta fayda var. Lâkin dünya malına fazla sarılanların ölüme muhatap olması, dünyayı bir mezra ve ahirete ait ticaret sahası olarak gö...

Oku ki şevkin kaçmasın!
İmana hizmetin en lüzumlu teçhizatlarından birisi hiç şüphesiz şevktir. Şevk; gayret, heyecan, istek, arzu, mutluluk, huzur vesair kelimelerden müteşekkil bir kale gibi. ...

Külfeti bırakmak adına
Zaman süratle ilerlerken, aynı zamanda yaşamak tekalifini diğer bir ifade ile dünya yükünü süratle ağırlaştırıyor. Eski zamanda zaruri ihtiyaç dediğimiz dört, beş ...

Küfre yardım ve yataklık
İmanı hakkal yakin mertebesine çıkarma ve imanları takviye etme çalışmalarının geneline iman hizmeti denilir. Dolayısıyla hizmet ediyorum tabiri, imanın cereyanınd...

Adalet ve İsm-i Adl tefekkürü
Adalet, ezeli kelamın dört ana esasından birisidir.1 Rabbimizin Adl ismine tekâbül etmektedir. Adl ismi kudsisi Nur Risalelerinde İsmi Azamı taşıyan altı isimden b...

İstikbal İslâmiyetin olacak!
İslâm’ın ve Asya’nın geleceği asr-ı ahirin seyir tepelerinden gayet parlak görünüyor. Asya’nın evvel ve ahir mutlak hâkimi olan İslâmiyetin galip gelmesi için, kar...