Ebubekir Sifil

:13
Paralel Yapı(lanmalar) Asleyn’in Önemi ve Rüya/İlham/Keşifl...
Müslümanların yaşadığı en temel kafa karışıklığı, “Asleyn” dediğimiz “iki temel”in (Usul-i Din ve Usul-i Fıkıh) hayatımızdan sessiz sedasız çekilmesinden sonra yaşanmaya...

:97
Prof. Mehmet Çelik’e Açık Mektup
SSayın Çelik; Bu ülkedeki çoğu insan gibi ben de sizi televizyon ekranlarından tanıdım. Turgay Güler'le Ülke TV'de yaptığınız Tarih konuşmalarını ben de herkes gi...

:34
NOEL-5 (Tomas İncili)
Oku­yu­cu­nun 4. so­ru­su şöy­ley­di:    "4. Tho­mas İn­ci­li'ni ilk de­fa duy­dum; be­nim bil­di­ğim ka­da­rıy­la Mat­ta, Mar­kos, Lu­ka, Yu­han­na var­dır." So­...

:55
İfrat-Tefrit Tutumlar Arasında Hadis
Özel­lik­le “Ü­çay­la­r” gi­bi bel­li za­man di­lim­le­rin­de bir kı­sım ha­dis­le­rin do­la­şı­ma gir­me­si va­ka-yı adi­ye ha­li­ne gel­di ma­ale­sef. Bu ay­la­rın fa­...

Siyasal Sistem Modelleri
Devlet dediğimiz aygıtın temel misyonu, ait olduğu toplumun inanç ve kültür temelinde şekillenen ihtiyaç, talep ve beklentilerini karşılamaktır. Bireysel ve toplumsal ha...

:19
NOEL-4 (Hz. İsa Ne Zaman Dünyaya Geldi?)
Okuyucu Soruları 5 Hz. İsa'nın belirtilen doğum tarihi doğru mudur? Hz. Meryem validemizin Hz. İsa (a.s)'ı dünyaya getirişinden bahseden ayetlerd...

:62
Din Mezhep İlişkisi -2
‘Mez­hep ta­bi­ri­nin ya­pı­sın­da mut­lak süb­jek­ti­vi­te/gö­re­ce­li­lik var­dır, ama Din böy­le de­ğil­di­r’ şek­lin­de­ki ka­bu­lün bir “zi­hin ya­nıl­sa­ma­sı­“ ol...

Din Mezhep ilişkisi-1
Modern zamanların önümüze koyduğu bir illüzyondur bu mesele.  Din'i "mezhepler üstü" bir anlayışla ele almak, temel referansları mezheplerin dar çerçevesine hapso...

:7
Mezhebi Dinleştirmek, Dini Mezhepleştirmek
Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­‘nın İran dö­nü­şü Kut­lu Do­ğum Haf­ta­sı açı­lış prog­ra­mın­da­ki ko­nuş­ma­sın­da kul­lan­dı­ğı bir kı­sım ifa­de­ler İs­la­mî has­sa­si­yet...

Mâturîdî Paneli
Ecdadımızın, yeni nesilleri bilginin içine yedirilmiş kimlik şuuruyla yetiştirmek amacıyla formüle ettiği kalıplar vardır. Hem hem özlü bilgi ihtiva eder ve ezberlemesi ...

:6
İran’ın Nükleer Gücünden Rahatsız olmak
İran’ın, nükleer çalımalar konusunda Batı ile vardığı anlaşma konusunda herkes kendi durduğu noktadan yorumlar yapıyor. Konunun Batılı çevrelerce algılanış tarzı ile İra...

:4
Hangi Humeyni?-2
Hu­mey­ni­’nin “mu­ha­lif­le­r” hak­kın­da söy­le­dik­le­ri­ni ak­tar­ma­ya de­vam edi­yo­ruz: “(…) Bi­zim dı­şı­mız­da­ki­ler (İmâ­miy­ye mez­he­bi­ne men­sup ol...

:1
Hangi Humeyni? (1)
Şia, şartlara göre kâh askerî marşlar, kâh kardeşlik türküleri eşliğinde İslam Dünyası'ndaki yayılmasına devam ederken, gözünü diktiği coğrafyalarda kendisine yakın buld...

:16
İmam El-Eş’arî ve Mezhep İntisabı
Soru: İmam Eş'arî'nin İmam Şafiî'nin talebe zincirinde olduğunu okumuştum. Fakat İmam Eş'arî 40 yaşına kadar mutezileydi deniyor. Nasıl olup da hem İmam Şafiî'nin talebe...

:33
Efendimiz (s.a.v)'in "Terk"leri
Sün­net-i Se­niy­ye'den hü­küm çı­kar­mak baş­lı ba­şı­na bir ih­ti­sas işi­dir. Efen­di­miz (s.a.v)'in her bir ha­re­ke­ti­nin, sö­zü­nün, dav­ra­nı­şı­nın bir hük­mü v...

:522
Paralel Yapı Mensubu Olmak mı, Cemaat Olmak mı
Saf has­bî duy­gu­lar­la va­ta­na, mil­le­te, di­ne hiz­met et­ti­ği­ni dü­şü­nen, bu uğur­da ger­çek­ten bü­yük fe­da­kâr­lık­la­ra kat­la­na­rak yur­dun ve dün­ya­nın ...

:101
Okuyucu soruları 3 - Seferîlik Kıstası ve Kadının Mahresiz Y...
Malikî mezhebinin büyük fakih ve muhaddisi İbn Abdilberr, Efendimiz (s.a.v)'in, kadının mahremsiz olarak çıkmasını yasakladığı yolculuğu anlatırken kullandığı "bir gün, ...

Seferîlik Kıstası ve Kadının Mahresiz Yolculuğu-5
Okuyucu soruları 3  Malikî mezhebinin büyük fakih ve muhaddisi İbn Abdilberr, Efendimiz (s.a.v)'in, kadının mahremsiz olarak çıkmasını yasakladığ...

Seferîlik Kıstası ve Kadının Mahremsiz Yolculuğu-5
Okuyucu soruları 3  Malikî mezhebinin büyük fakih ve muhaddisi İbn Abdilberr, Efendimiz (s.a.v)'in, kadının mahremsiz olarak çıkmasını yasakladığ...

:234
Ya Kırk Katır Ya Kırk Satır
İran, İslam Coğrafyasındaki yayılmacı politikasını büyük bir ustalıkla sürdürüyor. Hatta etki alanı sadece İslam Coğrafyasıyla sınırlı değil; değil, küresel çapta yürütt...