Dr. C. Ahmet Akışık

:14
Modernist İslamcılar ile DİYALOGCULARIN ÖRTÜŞEN ÖZELLİKLERİ...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   Dinler arası diyalogcularla Modernist İslamcılar, kaynak olarak Batı standartlarına göre Müsteşrik ve Misyonerlerce...

Modernist İslamcılar ile DİYALOGCULARIN ÖRTÜŞEN ÖZELLİKLERİ...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   Dinler arası diyalogcularla Modernist İslamcılar, kaynak olarak Batı standartlarına göre Müsteşrik ve Misyonerlerce...

:20
Vatikan ve FETÖ projesi “Diyalog” uğruna İSLAM FEDA MI EDİLİ...
Batı’nın Oryantalist misyoner teşkilatlarıyla fikrî irtibat hâlinde olan Modernist İslamcılar, uzun zamandan beri Bakara suresinin 62. âyetine dayanarak İslam’ın esasları...

:12
DİA, Selefiyye’nin temsilciliğini mi yapıyor?
TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki (DİA) “Fetret” maddesinde putperest, müşrik, ehl-i kitap ve ateistler “Cennet”te gösteriliyor. Metin Yurdagür’ün yazdığı “Fetret” makalesi i...

DİA, Selefiyye’nin temsilciliğini mi yapıyor?
TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki (DİA) “Fetret” maddesinde putperest, müşrik, ehl-i kitap ve ateistler “Cennet”te gösteriliyor. Metin Yurdagür’ün yazdığı “Fetret” makalesi i...

:10
İlahiyat, İslami İlimler ve YÖK’ün Dikkatine! Dünün Ebrehe’s...
Dr. C. Ahmet Akışık  [email protected]   Çeşitli Üniversiteleri dolaştıktan sonra şu anda Marmara Üniversitesi kadrosunda bulunan Mustafa Öztürk, İ...

Facebook'ta paylaş
:8
DİYANET’TE DEĞİŞİM ve KURBANDA VEKÂLET
 Tanzimat’tan beri Batı’nın etki ajanları, Türkiye’deki Sünni yapıyı değiştirebilmek için Diyanet Kurumu’nu hedef almışlardır. Mason Musa Kazım’ı Şeyhülislamlığa getirmek...

Facebook'ta paylaş
:10
HRİSTİYANLIK ve İSLAM
Hristiyanlık (Îsevîlik); Hazret-i İsa’nın tebliğ ettiği, Tek Allah inancına dayanan semavî, hak bir dindir. Kitabı, İncil’dir. Ancak Hristiyanlık, sonradan kendi din ada...

Facebook'ta paylaş
:16
YAHUDİLİK, SİYONİZM ve İSLAM
Hazret-i İbrahim’in, İsmail ve İshak isminde iki oğlu oldu. Sonra bunlara, peygamberlik verildi. Hazret-i İsmâil, Hicaz'daki Arapların; Hazret-i İshak da, İbranîlerin Fil...

Facebook'ta paylaş
İslâmi Kavramlarla İlgili Bir Tahlil “RAHMAN’IN KULLARI” VE...
“Rahman’ın kulları” ifadesi, âyet-i kerime’de (Furkan, 63) geçmektedir. Furkan suresi âyet 63’ten 75’e kadar kısımda, bu mübarek kişilerin sıfatları beyan edilmiştir. İsl...

Facebook'ta paylaş
İslâmi Kavramlarla İlgili Bir Tahlil “RAHMAN’IN KULLARI” VE...
“Rahman’ın kulları” ifadesi, âyet-i kerime’de (Furkan, 63) geçmektedir. Furkan suresi âyet 63’ten 75’e kadar kısımda, bu mübarek kişilerin sıfatları beyan edilmiştir. İsl...

Facebook'ta paylaş
MÜSLÜMANLARIN İTTİFAKINI BOZAN MÜFSİT GİRİŞİMLER...
Modernistler, zamanın değişmesiyle ilgili Mecelle hükmünü, “İslam’ın esasları”na hamlederek kendileri için bir haklılık payı çıkarmak istemişlerdir. Ne gariptir ki, hadi...

Facebook'ta paylaş
İslam’dan başka hiçbir dinde olmayan SOSYAL ADALET KURUMU ZE...
Dr. C. Ahmet Akışık  [email protected]   İslam toplumunda dinin bir gereği olarak zengin olan kişiler, fakir ve yoksullara para ve mal yardımında bulun...

Facebook'ta paylaş
İslam’dan başka hiçbir dinde olmayan SOSYAL ADALET KURUMU ZE...
Dr. C. Ahmet Akışık  [email protected]   İslam toplumunda dinin bir gereği olarak zengin olan kişiler, fakir ve yoksullara para ve mal yardımında bulun...

Facebook'ta paylaş
RAMAZAN-I ŞERİF, ORUÇ VE İBADETLERİMİZ
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   İmam-ı Rabbanî Ahmed Farukî hazretleri şöyle buyuruyor: Mubârek Ramazân ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan...

Facebook'ta paylaş
RAMAZAN-I ŞERİF, ORUÇ VE İBADETLERİMİZ
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   İmam-ı Rabbanî Ahmed Farukî hazretleri şöyle buyuruyor: Mubârek Ramazân ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan...

Facebook'ta paylaş
KÂFİRLER İLE "MODERNİST İSLAMCILAR"IN BENZER ÖZELLİKLERİ...
Hazret-i Peygamber, yüce Allah tarafından hidâyet ve hak din İslam ile gönderilince (Feth, 28), babalarından kalan batıl itikatlarını sürdürmek isteyenler çıktı (Bakara, ...

Facebook'ta paylaş
:24
Oryantalizmi Kıble Edinen Modernist İslamcılarda “MEHDİLİK”...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’ân-ı Kerim Araştırmaları Merkezi (KURAMER) tarafından Ekim, 2016’da “Beklenen Kurtarıcı İnancı” sempozyumu düzenlenmiştir. Bu toplantıy...

Facebook'ta paylaş
:23
Batı İslam Düşmanlığında
Esasta  Müslüman etiketli kişileri kullanıyor       Ülkemizde Diyanet ve dinî Yükseköğretim, İttihad ve Terakki döneminden beri çeşitli baskı ve müdahalele...

Facebook'ta paylaş
:15
​İslam’da Sapkınlık MODERN İSLAMCILIK Türkiye’ye Gelişi -2-...
  Batı, 16. yüzyıldan itibaren, din ve bilim alanlarında bir değişim yaşamaya başladı. Şüphesiz bunun temelinde “Kilise”nin hayatın her alanıyla ilgili tahakkümüne...

Facebook'ta paylaş