Cengiz Çakır

Tarım Kredi Koopereatifleri Örgütü
TKK 2020 Faaliyet Raporu’nda yer alan örgütlenme şekli aşağıda verilmiştir:TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ (Ankara)TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLG...

Tarım Kredi Kooperatifi kredileri
Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından verilen krediler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır. Kredi TürleriI. İşletme kredileriAynî kredi...

Bankaların tarım kredileri
Tarım dışı iş kollarında kâr oranları azaldığından, bankalar alternatif gelir kaynaklarına yönelmektedir. Avrupa Birliği sürecinin etkisiyle yabancı sermayeli bankalar, t...

Borç ödeme gücü
Tarım işletmelerinin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri işletme sermayesinin yetersizliğidir. Akaryakıt, kimyasal gübreler, bitki ve hayvan sağlığında kullanılan ila...

İşletme varlığı nedir?
İşletme varlığı denildiğinde; işletmeyi kiralayan bir kimsenin kira süresi sona erince beraberinde götürebileceği sermaye kalemleri anlaşılır. İşletme varlığı; göreli ola...

Arazi Varlığı nedir?
Arazi varlığı denildiğinde toprak ve toprağa bağlı olan sermaye kümesi anlaşılır. Tarım işletmelerinde en önemli sermaye öğesi toprak varlığıdır. Toprak varlığı; işletme ...

Tarım İşletmelerinde Sermaye Bileşimi
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nün kurucu başkanı rahmetli hocam Prof. Dr. Ali Aras’ı anarak konuya girmek istiyorum. Bölüm kitaplığında bulunan...

Tarımsal finansman
Finansman; işleyebilmesi ve gelişebilmesi için bir girişime gereken para ve krediyi sağlama işidir. Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmış olan Türkçe Sözlük’teki bu tanı...

Konar-Göçer Keçicilik
Bu yazıda Isparta, Burdur ve Antalya illerindeki konar-göçer keçi yetiştiricileri ile ilgili bir araştırmanın sonuçları ele alınacaktır (1). Sayın Ahmet Tolunay başkanlığ...

Toros Yaylasında
Bu yazı göçebe keçi yetiştiricilerinin yaşamını konu alan bir araştırmanın bulgularına dayanmaktadır. 2016 yılında, Batıakdeniz bölgesinde Toros yaylalarına çıkmış göçerl...

Keçilerimiz
Bizim konakladığımız yer Sığırtmaç Yaylası. Babadağ’ın eteklerinde kuzeye bakan yamaçta 5-6 dekarlık düz bir yer. Birkaç yerden su sızıntısı olduğu için otlar bol. Çocukl...

Orman köyünde
1965 yazındayız. Ziraat Fakültesi son sınıfta tek dersten bütünlemeye kalmışım. Diploma tezimi de hazırlamam gerek. Denizli ilinde tarım işletmeleri ile ilgili bir araştı...

Ders çıkarılmalı
1977 yılının yaz ayları. Bir araştırmanın arazi çalışmaları için Urfa’dayız. O zaman ilin adı Urfa idi. Kurtuluş Savaşı sırasında gösterilmiş olan kahramanlıklar nedeniyl...

Ders alınacak bir yerleşim projesi
1990’lı yıllarda Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde terör olayları nedeniyle köylerini terketmek durumunda kalan yurttaşlarımız olmuştur. Olağanüstü Hal döneminde güv...

Meralar 'Serbest Bölge' mi?
Ziraat Yüksek Mühendisi diplomasını 1965 sonbaharında almıştım. 2007 Haziran ayı sonunda emekli oluncaya kadar 41 yıl resmi görevde bulundum. Bu sürede iki kez İzmir kamu...

Mera Kanunu'na yasa yoluyla yapılan müdahaleler
4342 Sayılı Mera Kanunu 28.02.1998 tarihinde çıkarılmıştır. Bugün yasanın çıkarılma tarihinden bu yana tam 23 yıl geçmiştir. Bu sürede Mera Kanunu’nda değişiklik yapan 21...

Yasal bakımdan çayır ve mer'alar
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 45. maddesi ile, çayır ve mer’alar güvence altına alınmıştır. C. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunmas...

Toprak Koruma Kurulu
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun ana amacı toprağın korunması ve geliştirilmesidir. Yasanın 5. maddesine göre her ilde, valinin başkanlığında bir “T...

2B arazi satışlarına bakış
Tarımsal üretimin temel girdisi olan toprak, çiftçiler açısından son derece önemlidir. Her şeyden önce ana geçim kaynağıdır. Toprağa sahip olunması aynı zamanda saygınlık...

Orman niteliğini yitiren arazilerin satışı
“Orman niteliğini yitirmiş” olduğu öne sürülerek, başka şekillerde değerlendirilmesi yoluna gidilen araziler, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin B bendi kapsamına...