Caner Ergün

:1
Kur’ân, şayan-ı kabul olan yegâne kitaptır
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNPencap’ta Siyh Mezhebi’nin müessisi olan Baba Nanak, Cenem Sakihi namıyla yazdığı dinî kitapta bütün kütüb-ü...

:1
Kur’ân’ın büyüklüğünü ancak deliller inkâr eder...
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNLondra’da intişar etmekte olan Near East, yani Şark-ı karib 13 Nisan 1922 tarihli nüshasında şu sözleri yazm...

Kur’ân’ın büyüklüğünü ancak deliler inkâr eder...
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNLondra’da intişar etmekte olan Near East, yani Şark-ı karib 13 Nisan 1922 tarihli nüshasında şu sözleri yazm...

:2
Prof. Theodor Nöldeke-1: Kur’ân insanı Allah’a erdirir...
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNProf. Theodor Nöldeke, Kur’ân hakkında yazdığı eserde diyor ki:  “Kur’ân’ın Mekki Sûre- lerindeki hed...

:2
Sarojini Naidu: Kur’ân taassubu izale eder
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNHindistan’ın millî rüesasından “Sarojini Naidu” namındaki büyük kadın Londra’daki “Voking” Camii’nde Müslüma...

:3
Prof. Thomas Arnold 1: Kur’ân, daha büyük bir terakkinin men...
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNAfrika’nın iptidai mekteplerinde yalnız Kur’ân okutuluyorsa bu az bir şey ve küçük bir terakki değildir. Çün...

:5
Emanoil Düeş: Kur’ân ölü dimağları ihya eder
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNMusevî âlimlerinden ve muhakkiklerinden Emanoil Düeş, İngiltere’nin “Kuvarterli Revyo” mecmuasının 254. Numa...

:1
Doktor Gustave Le Bon, İslam hakkında diyor ki
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNDünyanın bütün edyanı içinde Müslümanlık Kur’ân ile en saf en temiz tevhidi öğretmekle temayüz eder. Mısır’ı...

:1
Alexy Levazaune: Kur’ân muhakkak bir mu’cizedir
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNFransız feylesoflarından Alexy Levazaune nutuklarında birinde diyor ki:  “İnsanlığın hidayeti için Hazret-i ...

Kur’ân’ın kör taklide muhalefeti
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNİslamic Revyn adlı başmuharriri ve Haydarâbâd mekteplerinde müdür olan Muhammad Marmaduke Pickthall Londra “...

:3
Kur’an’ın belâgati
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNKont Henry De Katsri, “İslâmiyet” ünvanlı eserinde diyor ki:Kur’ân’ın vahiy meselesi, hakikaten mudil...

Prof. Edward Monte: Kur’ân mü’minlerin ilticagâhıdır...
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLARProfesör Edward Monte, “ Hıristiyanlığın intişarı ve hasmı olan Müslümanlar” ünvanlı eserinin 17. ve 18. sahifelerinde diyor ki: Rasyo...

:4
Kur’ân’ın ahlâkî kaideleri
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNChambers Encyclopedia namıyla intişar eden İngilizce Muhit’ül Maarif’de Müslümanlıktan şu suretle bahsolunma...

:2
Bolf: Müslümanlık, nezafeti farz etmekle birçok tahripkâr mi...
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNAlman, âlimlerinden ve müsteşriklerinden Yuvakim de Bolf, Kur’ân’ın sıhhate verdiği ehemmiyetten bahsederken...

:3
Gaston Care: “Kur’ân, cihan müsalemetini temin ediyor”...
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNFransa’nın en maruf müsteşriklerinden Gaston Care, 1913 senesinde Le Figaro Gazetesi’nde, yeryüzünde Müslüma...

:4
G. M. Rodwel: Kur’ân, Putperestliği imha, Allah’ın vahdaniye...
KUR’ÂN-I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGİNKur’ân âyetlerini nüzul tarihine göre tercüme ve tertip eden, İngiltere’nin en mutaassıp papazlarından G. M....

:1
Corsele: Kur’ân, nezahat ve belâgat itibarıyla nâzirsizdir...
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNKur’ân’ın mutaassıb münekkidi ve mütercimi Corsele diyor ki:  “Şüphesiz Kur’ân, Arapçanın en mükemmel pek me...

:5
Francis Steingass: Kur’ân, muhalefeti muvafakat ve istihsana...
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜN“İngilizce-Arapça”, “Arapça-İngilizce” lûgatların [1] muharriri Doktor Francis Joseph Steingass, Kur’ân hakk...

Kur’an şiir değildir
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNKur’ân şiir midir? Değildir; fakat onun şiir olup olmadığını tefrik etmek müşkildir. Kur’ân, şiirden daha yü...

Kur’ân insanı iktisad ve itidale sevk eder
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜNKur’ân insanlara Hukukullah’ı tanıtmış, mahlûkatın Hâlık’dan ne bekleyeceğini, mahlûkatın Hâlık’la münasebat...