Bumin DOĞRUSÖZ

Vergi barışı ve hâkimlerin harcanan emeği
Yargılamanın aleniliği ilkesine ve emsal kararlara ulaşım hakkına rağmen, Danıştay kararlarına ulaşmak pek mümkün değil. İstinaf mahkemesi kararlarına da erişmek mümkün d...

Sorular ve yanıtları
Mail adresime gelen soruları, mütalaa boyutunda olmamak kaydıyla zaman elverdikçe yanıtlamaya çalışıyorum. Bu sorulardan genel (çok kişiyi ilgilendirebilecek olanlardan b...

Bir sonraki af ne zaman?
Resmi Gazete’de yayımı beklenen 7326 sayılı ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını ve çeşitli af düzenlemelerini içeren kanun, nihayet dün yayımlandı. İşletmelere...

COVID sürecinin 2020 yılı finansal tablolarına etkisi
Geçtiğimiz günlerde Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Başkent Üniversitesi ile birlikte “COVID- 19 Sürecinin İşletmelerin 2020 Yılı Finansal Tablo...

Vergiden muaf vakıfların binaları ve emlâk vergisi
Emlâk Vergisi Kanunu’nun 4/m maddesi ile “Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar” vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartıyla emlâk vergis...

Yeni yeniden değerleme
Mükelleflerin kayıtlarında, daha doğrusu bilançolarda yer alan iktisadi kıymetler en son 2004 yılında Vergi Usul Kanunu’nun “enflasyon düzeltmesi” hükümleri uyarınca günc...

Royalti ödemeleri ve stopaj
Gelir Vergisi Kanunu kişilerin gelirlerini yedi gelir unsuru içerisinde kavramaktadır. Her bir gelir unsurunun elde etme zamanı, safi kazancın tespitinde dikkate alınabil...

:6
Adalet mi, intikam mı?
Serbest meslek erbabı olarak çalışan doktor, mühendis, mali müşavir, avukat, muhasebeci ve daha pek çok meslek sahibinin, yıllar önce okulda okuduğu derslerde edindiği bi...

:2
Tek konutlu emeklilerde emlâk vergisi muafiyeti (2)
Geçen yazımda tek konutu olan emeklilerin bu konutlarının emlâk vergisi karşısındaki durumunu, bir başka deyişle sıfır oranında emlâk vergisine tabi olmanın koşullarını a...

Tek konutlu emekliler ve emlâk vergisi muafiyeti
Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili bir konuya ayırayım, daha doğrusu daha öncede ya...

:1
Kapanma-İdari tatil ve vergi yargısı süreleri
Çeşitli gazetelerde yer alan bir habere göre; “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda 30 Nisan 202...

İhracatçıların götürü gider mücadelesi
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin I/1 sayılı fıkrasına 25.5.1995 tarih ve 4108 sayılı Kanunla 1.1.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere eklenen parantez i...

Uyumlu mükellef indiriminde bir hukuka aykırılık
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde düzenlenmiş “vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı madde düzenlemesine göre bu indirimden yararlanma koşu...

:1
359’da ne bekliyorduk ne geliyor?
Vergi Usul Kanununun vergi düzenine aykırılıklar halinde suç kabul edilecek haller ile yaptırımını, uygulanacak hürriyeti bağlayıcı cezayı düzenleyen 359. maddesinin tedv...

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu ve zamanaşımı
İçinde bulunduğumuz ayın kurumlar vergisi mükellefleri için yıllık beyanname dönemi olması dolayısıyla bende kurumlar vergisi açısından önem taşıyan bir konuyu tekrar değ...

:1
Ortak alacağının sermayeye eklenmesinde faiz teşviki
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının nakit sermaye artırımı için öngörülen faiz indi...

:1
Kurumlar vergisinde gözden geçirilme ihtiyacı
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp, daha başarılı bir uygulama için neler yapılmas...

:3
Nakdi sermaye artırımında indirim teşviki soruları
1 Nisan günü TÜRMOB tarafından YouTube-turmobtv üzerinden Kurumlar Vergisi Semineri düzenlendi. Ben de “kurumlarda nakdi sermaye artırımına faiz teşviki – örtülü sermaye ...

:1
Vergi ceza sisteminin yenilenme ihtiyacı
Geçen yazımda Vergi Usul Kanunu’nun vergi düzenine aykırı fiiller sebebiyle hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren ve suç kabul edilen halleri düzenleyen 359. maddesine il...

:1
359 yeniden düzenlenmelidir
359 ile kast ettiğimiz, Vergi Usul Kanunu’nun bir kısım filleri kaçakçılık suçları olarak kabul ederek hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandıran maddesidir. Vergi Usul Ka...