Ayşe Bıçak

Temayül yoklaması
Milletvekili genel seçimleri yaklaşıyor. Aday adaylığı başvuruları yapıldı. Aday adaylarından kimleri aday listesine koyacaklarını belirlemede partiler farklı yöntemler i...

Hayasızca hareketler
Hayasızca hareketlerde bulunmak suçtur. Cezası ise altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır. Hayasızca hareketlerde bulunma fiilini suç saymakla korunmak istenen ...

Tecavüz
Kimileri namusunu ve iffetini korumak için canını feda etmekten kaçınmıyor. Kimileri ise, bedenini teşhir etmekle veya bedenini başkalarının kullanımını arz ederek kazanç...

Şiddet mağduru kadınlar
Şiddet insan yaşamının her alanında görülebilen ve Dünya’da giderek artan önemli bir toplumsal sorundur. Şiddetin mağduru, toplumun pek çok farklı kesimi olabilir....

Akademisyen adaylar
Aka­de­mis­yen­le­ri­miz ko­lay ye­tiş­mi­yor. Bir aka­de­mis­ye­nin ye­tiş­me sü­re­ci­ni bir­lik­te dü­şü­ne­lim.Üni­ver­si­te­nin dört yıl­lık li­sans eği­ti­mi...

İç güvenlik paketi
Ka­mu­oyun­da “İç Gü­ven­lik Pa­ke­ti­” ola­rak bi­li­nen ve po­lis ve jan­dar­ma­nın bir kı­sım yet­ki­le­ri­ni ye­ni­den dü­zen­le­yen ya­sa ta­sa­rı­sıy­la il­gi­li ol...