Ali Çakmakçı

Gelirin Veya Servetin Gerçek Sahibi-Gerçek Faydalanıcı...
1. Düzenlemenin Amacı: Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin ...

Hasar Bedellerinin Sigorta Şirketlerine Yansıtılması
I-Gider, Maliyet, Zarar, Tazminat Yansıtması: Vergi hukukunda yansıtma işlemi, bir mükellef nezdinde doğmuş bulunan gider, zarar, tazminat veya maliyet unsurlarını...

TL’ye Dönmesi Gereken “Dövizli Sözleşmelerde” Kur Farkları N...
13 Eylül 2018 Tarih ve 30534 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile 30 gün içinde tüm yurtiçi yerle...

İleri Teknoloji İle Enerji Tasarrufu Sağlayan “Yeni Nesil Bi...
Bildiğimiz üzere ülkemiz her yıl en az 50-milyar Dolar enerji maliyetine katlanmakta, bunun da önemli bir kısmı doğalgaz olarak çeşitli ülkelerden temin etmektedir. Türki...

Ülkemizde kayıtdışı satışlar nasıl bitirilebilir?
Bildiğimiz üzere ülkemizde özellikle orta ve küçük işletmelerde ciddi düzeylerde kayıtdışı işlemler bulunmaktadır. Türkiye’de şirketler kayıtdışı işlemlerini genelde sist...

Vergimiz adil mi toplanıyor mu?
Türk vergi sistemimizde her ne kadar basit bir -kanun gerekçesi- bulunsa dahi, kime, hangi iktisadi veya mali rasyonalite ile hizmet ettiği anlaşılmayan, toplumun büyük ç...

İhracatçıların Alacaklarına İlişkin Kur Farkı Kaynaklı Kazan...
İhracat bildiğimiz üzere ülke ekonomisi için çok değerli bir görev üstlenmekte olup, bu açıdan pek çok teşvik ve destek unsurlarıyla da geliştirilmeye, pozitif olarak kor...

“Değersiz Alacağın” Değeri
I-Değersiz Alacağın Değeri Nereden Gelmektedir? Değersiz alacak, ortada bir alacağın söz konusu olması, bu kapsamda da işletme kayıtlarına hasılat olarak girmiş (b...

Mal Değişim Sözleşmelerinde KDV Matrahı
I-GİRİŞ: Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi (KDV) bir işletmede yaratılan katma değeri esas alan dolaylı bir vergilendirme sistemidir. Temel olarak KDV mal ve hiz...

Yıllık Faaliyet Raporu Yasal Açıdan Zorunlu Mudur?
Yıllık Faaliyet Raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru...

Transit Taşımacılıkta Yetkili Kuruluşların Teminat Sağlama H...
I- Giriş: Transit ticaretin ve uluslararası taşımacılığın hızla ve etkin bir şekilde gelişmesine istinaden bazı vergisel sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bu sorunla...

Limited Şirketlerde Pay Devirleri Ve Değer Artış Kazancının...
1-Limited Şirket Pay/Hisse Devrinde Vergilendirme İlkeleri: 193 sayılı GVK’nın Mükerrer 80. Maddesinin birinci fıkrasının 4. Bendine göre “ortaklık haklarının” vey...

Uluslararası Ticarette Ve Turizm Sektöründe Debit Note Ve Cr...
Credit Note-Debit Note Uygulamaları: Turizm sektöründe sektörün niteliği gereğince yurtdışı müşteriler veya yurtdışı acentalar ile çeşitli şekilde mevcut borç veya...

Cins Tashihinin Vergi Uygulamalarındaki Karşılığı
I-Cins Tashihi Nedir: Cins tashihi veya cins değişikliği, kurumlar vergisi, değer artış kazancı ve katma değer vergisi (KDV) ve harçlar açısından sürekli karşılaşt...

Özel Usulsüzlük Cezalarının “Özelliği”
I-Özel Usulsüzlük Cezalarının Mahiyeti: Bir mükellefe bir ceza uygulanabilmesi için yasal olarak cezaya mesnet teşkil eden bir takım fiilin/fiillerin varlığına iht...

Altın Kredisi Borcunun Ve Altın Mevduatının Değerlemesi...
I-GİRİŞ: Ticari hayatta işletmelerin sadece nakit şeklinde borçlanmadığı bilinen bir gerçektir. İşletmeler para şeklinde borçlanabileceği gibi, mal ve altın şeklin...

Uluslararası Taşımacılıkta KDV İadesi
I-Uluslararası Taşımacılığa İlişkin KDV İstisnası: 3065 sayılı KDVK’nın 14. Maddesinde transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerind...

Vergi Hukukunda Kaçakçılık Fiillerinde Cezadan Kurtulma Yoll...
Adli veya İdari Cezayı Kaldıran Haller Vergi Usul Kanununda bazı haller kaçakçılık suçlarında cezaların kaldırılmasına olanak tanınmaktadır. Bunlardan bir tanesi “...

Vergi Hukukunda Kaçakçılık Fiillerinin Kapsamı – IV...
Suçun Varlığı İçin Rapor Değerlendirme Komisyonunun Mütalaa Şartı 6009 sayılı Kanunun 13’üncü maddesiyle Vergi Usul Kanununun 367’nci maddesinin birinci fıkrası, “...

Vergi Hukukunda Kaçakçılık Fiillerinin Kapsamı – III...
Vergi Usul Kanunu 280 Sıra No.lu Genel Tebliğinin Getirdikleri Daha önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları 1/1/1999 tar...