Abdullah NURSÖZ

Yitik bir mal: İstikamet
Camiamızın son süreçteki duruşu malûm. Adalet-i mahza gereği, kimliğine bakılmaksızın en küçük bir feryadı, en küçük bir mazlûmiyeti dahi dışarda bırakmayan ism-i ...

:18
İftiraları protesto ediyoruz
Üstad’ın talabeleri müfterilere nasıl cevaplar vermişler? “Evet, acaba hiç akıl kârı mıdır ki: Din düşmanları, iftira ve yalanlardan ibaret yaygaralarını yapsınlar...

:28
Risale-i Nur’la yüzleşmek gerekiyor
Son gelişen hadiseler üzerine uzaktan ve yakından birçok kişi ile Risale-i Nur hizmetleri, Bediüzzaman Said Nursî’nin mahiyeti ve konumu üzerine uzun süren sohbetlerimiz ...

İhvânü’l-Müslimîn ve Nurcular
İhvânü’l-Müslimîn (Müslüman Kardeşler), Arap dünyâsının en eski, en etkili ve en büyük İslâmî hareketi olmakla birlikte birçok Arap ülkesindeki en geniş siyâsî muhâlif ha...

Ulemâü’s-sû
Ulemâü’s-sû, zulmetli münevverler sıfatına layık, ilmini kötüye kullanan âlimler tarif edilir. Öncelikle zulmetli münevver ne demek ona bakalım. Zulmetli münevver,...

Bu Nurlar parlayacak!
Risale-i Nur Kur’ân’ın malıdır ve mehazı Kur’ân’ın kudsiyetidir. Evet, “Risale-i Nur, Kur’ân’ın has tefsiri olduğundan Kur’ân’a bağlıdır. Kur’ân ise Arş-ı Âzama ba...

Hiss-i havf
Risale-i Nur Külliyatı’nın Yirmi Dokuzuncu Mektup Altıncı Kısım Olan Altıncı Risalesi hiss-i havf ile ilgiliidir. Bu kısmın ikinci desisesi ehl-i ilhadın korku dam...

“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez”...
Kur’ân’ın hükmü hakikisi kişiyi ve masum insanı merkeze alır ve suçun şahsiliğine bakar. Fiil ve delil olmadan bir insan yakınları ve akrabalarının işlemiş olduğu ...

Adalet-i hakikiye ve izafiye
Adalet: Her hak sahibine hakkının tam ve eksiksiz verilmesi, hakkaniyet ve âdilliktir. Adalet, ism-i Hakîm ve Âdil’in tecelli-i cilvesidir. Bir hikmet-i hükûmette ...

Risâle-i Nur nasıl bir tefsirdir?
Müellif-i Muhterem Bediüzzaman Said Nursî’nin de ifadesiyle “Risale-i Nur, Kur’ân’ın hakikî bir tefsiri ve hakikatinin bir tercümanı ve meselelerinin bürhanıdır.”1 ...

Zahirperest olanlar
Zahirperestlik; görünüşe aldanmak ve dış hâle göre bir anlayış ve kavrayış halidir. Zahirperest, sathî ve galat-ı his sahibidir. Aynı zamanda da nazar-ı sathî sahi...

Risale-i Nur’da Menemen hadisesi
Menemen İzmir iline bağlı bir ilçedir. İlçe, 23 Aralık 1930’da meydana gelen Menemen hadisesiyle gündeme gelmiştir. Menemen hadisesi Derviş Mehmet isminde bir şahs...

Risale-i Nur’da “kıskançlık” damarı
Risale-i Nur’u perdeleyen özelliklerden “kıskançlık” damarını incelemeye çalışalım inşâallah. Önce bir düsturu hatırlayalım. “Cemiyetteki tesanüt, en durgun şeyler...

Risale-i Nur’u perdeleyen enaniyet hastalığı
Bu hafta da Risale-i Nur’u perdeleyen özelliklerden “enaniyet ” hastalığını incelemeye çalışalım inşallah. Enaniyet: Benlik ve şimdinin tabirince egodur. Bu asır h...

Risale-i Nur’u perdeleyen özellikler (2)
Risale-i Nur’un intişarına ve neşrine engel olmak için bazı kurnazlıklarla din perdesi altında bazı safdil hocaların, bid’a taraftarı veya enaniyetli sofîmeşreplilerin is...

Risale-i Nur’a mümanaat eden perdeler-1
Risale-i Nur, Kur’ân’ın özellikle asrımıza bakan mânevî ve berzahî bir tefsiridir. Bir cihetle de Kur’ân’ın mânevî bir mucizesidir. ”Belki, doğrudan doğruya Kur’ân...

Risale-i Nur’a rakîbâne açılan çığır
Risale-i Nur mesleği cadde-i kübra-i Kur’âniyedir.1 Velâyet-i Kübra ile tarik-i hakka hizmet eder. Bir nevi verese-i nübüvvet cihetiyle asfiya mesleğidir. Risale-i Nur mü...

Bediüzzaman idareye ilişmeyi men ediyor!
Risale-i Nur hizmeti dünya âlem bilir ki insan odaklı ve iman eksenli mânevî bir hizmettir. Dünyaya da ahiret hesabına bakar ve dünyevî cereyanlarla mübareze etmez...