Abdülbakî Çimiç

:12
İkinci Meşrûtiyet ve Bediüzzaman
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 58Bediüzzaman “Otuz sene evvel olan kànun-u esâsîyi ve Hürriyetin ilânı” 1 meselesinden bahsederken Birinci Meşrûtiyet’in 18...

:5
Bediüzzaman tarassudhâneden ne zaman çıktı?
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (57)Bediüzzaman Hazretleri İstanbul’a geldikten sonra, etrafında cereyan eden hadiseleri ve birbiriyle çarpışan fikir akımları...

:7
Bediüzzaman’ın Van’a gönderilme teşebbüsü
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-56Çeşitli vesîkalardan ve Zabtiye Nâzırı ile muhâvereden anlaşılacağı gibi; Mâbeyn, onun (Bediüzzaman’ın) Dersaâdet’de bulunma...

:4
Bediüzzaman Şişli’de kimin evinde kalıyor?
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 55Bediüzzaman İstanbul’a Şark’ın problemlerini görüşmeye ve maarif için Doğu’da din ve fen ilimlerinin birlikte okutulacağı ...

:11
Bediüzzaman maaş ve ihsân-ı şahâneyi red ediyor
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 54Bediüzzaman, Şarkın iki büyük ihtiyacı olduğunu ve bunların birincisinin millî birlik ve beraberlik, ikincisinin de dinî i...

:14
“Ey Tabib Efendi! Sen dinle ben söyleyeceğim...”
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 53Toptaşı Hastanesi’ne sevk edilen Bediüzzaman kendisini muayeneye gelen doktorla uzun bir konuşma yapar. Divan-ı Harb-i Örf...

:6
“Bediüzzaman’da cinnet değil, dehâ vardır”
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 52Bu mevzuda Gaziantep’in eski ve meşhur doktorlarından Dr. Hamid Uras şunları anlatıyor: “İkinci Meşrûtiyet senelerindeydi....

:13
Bediüzzaman’ın Toptaşı’na gönderilmesi
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 51Bediüzzaman Hazretleri kendi ifadesiyle tımarhaneye kadar nasıl sürüklendiğini şöyle ifade ediyor:“Bitlis vilâyetin...

:8
Şahitlerin dilinden Şekerci Hanı hatıraları
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 50Bediüzzaman Hazretleri 1907’nin sonlarına doğru İstanbul’a gelmiş ve birkaç ay sonra Şekerci Hanı’na yerleşmiştir. Önce Me...

:4
“Kim ne isterse benden sorsun”
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 49Bediüzzaman’a İstanbul’a gelmeden evvel bir gün Tahir Paşa, “Şark ulemasını ilzam ediyorsun, fakat İstanbul’a gidip o deni...

:7
Bediüzzaman Şekerci Hanı’nda…
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 48Bediüzzaman’ın İstanbul’a geldiğinde kaldığı yer, Fatih Camii yakınlarında İslâmbol Caddesi’nde Malta Çarşısı’ndaki Şekerc...

:9
Hanımlar taifesi Risale-i Nur’la fıtraten alâkadârdır...
Ehl-i iman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhavere yapan Bediüzzaman Hazretleri, hanım talebeleri için “O mübarek âhiret hemşirelerim olan taife-i nisâ...

:3
Bediüzzaman’ın Mabeyn’e verdiği dilekçe
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 47Doğuda Medreset’üz-zehra Zehra projesini hayata geçirmek için ilk resmî temaslarda bulunmak niyet ve düşüncesini hükümete ...

:6
Bediüzzaman’ın ilk İstanbul yol güzergâhı
Erzurum Müftüsü Solakzâde Müftü Hamid Efendi ile toplantı halinde bulunan Erzurum eşrafı ve hocalarının meclisine girdiğinde, Müftü Hamid Efendi Genç Molla Said Efendi’ye...

:11
“Ben hakikati arıyorum…”
Bazı insanların farkı, simalarındadır.O tebessüm eden yüzde tecelli eden müşfik isimler nazar-ı dikkati hemen celbeder. Bu fıtrî bir hâldir. İnsanın simasındaki ha...

:7
Bediüzzaman’ın İstanbul yolculuğu...
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 45Bediüzzaman Medreset-üz-Zehra’sını, Büyük İslâm Üniversitesi’ni vücuda getirmek, dolayısıyla sekiz senedir plan ve projes...

:4
Bediüzzaman Van’dan İstanbul’a gidiyor
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 44Bediüzzaman’ın İstanbul’a gitmek üzere Van’dan ayrılması 1907 Kasım’ının 18’inden sonra 1 gerçekleşmiştir. İstanbul’a gel...

:6
Bediüzzaman’ın babasına hürmeti
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 43Van Valisi Tahir Paşa’nın konağında kaldığı yıllarda Bediüzzaman Hazretleri’nin babasının Nurs Karyesi’nden Van’a kendisi...

:5
Bediüzzaman’ın matematik münâzaraları
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 41Bediüzzaman Hazretleri’nin Risale-i Nur’da Matematik hesapları ile ders verdiğini hepimiz biliriz. Bilindiği üzere Matemat...

:5
Bediüzzaman’ın Tahir Paşa ile münâkaşası
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-40Van Valisi Tahir Paşa Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatında önemli bir yere sahiptir. Bediüzzaman’ın ilmini, fazlını ve dehas...