Abdülbakî Çimiç

:12
Mevcûdât
Mevcûdât, Esmâ-i Hüsnâ’nın tecellîyatını izhâr, ifhâm, îzâh için bir takım İlâhî mektûblardır ki, içlerinde yazılı deliller, bürhanlar, harikâlar mû’cize-i kudrettir....

:14
Kâbrin mâhiyeti
Risale-i Nur’un müteferrik kısımlarında bahsi çokça geçen kâbir, kâbir âlemi ve kâbrin mâhiyeti ile ilgili çok önemli ve dikkate değer açıklamalar yapılmıştır. Bu ...

:24
Haklı şûrâ
Şûrâ Sûresi’nde Rabbimiz “Onların işleri, kendi aralarında şûrâ iledir.” 1 emreder. Bediüzzaman Hazretleri de “Haklı Şûrâ ihlâs ve tesanüdü netice verdiğinden, üç elif, y...

:22
Kâinât, kudret kitâbıdır
Kâinât, her sahifesi çok kitâbları tazammun eden, hattâ her kelimesi içinde bir kitâb ve her bir harfi içinde bir kaside olan bir kitâptır. Tamamıyla bir bürhân-ı ...

:14
Kâinat, kitâb-ı kebîr ve insân-ı ekberdir
Kâinat; kısaca bütün âlemler, varlıklar olarak bilinir. Görülebilen ve hissedilebilen maddi âlemin tamamına verilen bir unvan ve isimdir. Şu içinde yaşadığımız arz, sema,...

:16
Bu zamanın cihadı mânevîdir
“Âhirzamanda gelecek Zât’ın kılınç kullanacağı ve muhaliflerini keseceği.” 1 yönünde rivayetler nakledilir. Bu mücadele birçoklarının zannettiği gibi maddî kılınçl...

:10
Hayat, kâinatta en kıymettar bir hakîkattir
Hayat, kâinatta en kıymettâr bir hakîkat ve perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya Allah’ın kudreti ve husûsî tecellisidir. Bu sebeple de hayat her şeyi yaratan, se...

:8
Eşyanın hakaik-i nisbiye ciheti
Hakaik-i nisbiye kelime anlamı olarak nisbî, göreceli hakîkatlerdir. Yani kendisi sabit bir hakîkat olmayıp bir başkasına kıyasla ortaya çıkan ve hakîkat olarak ka...

:22
İsmi gibi metin ve er bir kişi: Metin Erkişi
Metin Hocamızla tanışmamız yıllar önceye dayanıyor. Mânevî hizmetler vesilesiyle tanışmamız sonrası yeğeninin bulunduğumuz ilçeye atanması ile daha yakın görüşür ...

:2
Hüsün-kubuh çizgisinde illet-hikmet dengesi
Geçen hafta hüsün ve kubuh meselesine temas etmiş, konunun özellikle Mûtezile ve Ehl-i Sünnet açısından değerlendirmesini yapmaya çalışmıştık. Ancak böyle zor bir ...

:6
Hüsün ve kubuh meselesi
Hüsün (hasen) “güzel olmak” anlamında masdar ve “güzellik, rağbet edilen ve sevilen şey” anlamında ise isim olarak kullanılır (çoğulu mehâsindir). Karşıtı olan kub...

:33
Risale-i Nur’dan nasıl istifade ederiz?
Ey aziz kardeşim! Allah’a karşı âcizlik ve ihtiyacını hissetme esasına dayanan bu yolda şu dört şey lâzımdır: “Acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şevk-i mutlak, şükr-ü m...

:8
Hakîkat nasıl gizlenir?
“Kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi, nursuz çok küreler, mahlûklar, gözümüzün önünde olup göremiyoruz.” 1 Aynen öyle de, gözümüzün önünde bulunan Şems...

:12
İnsan aldanır
İnsan nefis itibarıyla zayıftır, noksandır ve aldanır. Bediüzzaman da kendi nefsi üzerinden bizim nefsimize ders-i ibret kabilinden “Evet, insan aldanır. Ben de öy...

:8
Birlikte Risale-i Nur okumak
Karadeniz’in şirin bir ilçesinde, güzide bir mekân ve sahil mahallinde on müttehid adamın iki katı bir keyfiyetli sayı ile dokuz senedir sürdürdüğümüz “Yetişkinler Risale...

:17
Kalb ruhun ayıbını nasıl görmez?
“İnsanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder...

:15
İnsan denen garâib-i sanat
İnsan, kudreti nihâyetsiz bir Kadîr’in, gınâsı nihâyetsiz Ganî bir Zâtın hadsiz tecellîyatına câmi’ geniş bir âyinedir. Hayât-ı ma’neviye-i ubûdiyet cihetinde âmâl...

:15
İnsan denen acûbe-i hilkat
İnsan, ahsen-i takvimde (en güzel surette) bir mû’cize-i Kudret-i Samedâniyedir. Semere-i âlemdir. Şecere-i hilkatin bir semeresi, en son cüz’ü olan zîşuûr bir mey...

:66
Bediüzzaman ve Ayasofya Camii
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Ayasofya ile ilgili hassasiyeti ve Ayasofya’nın tekrar ibâdete açılması yönündeki ısrarını Risâle-i Nur Talebeleri net olarak bilirl...

:13
İnsan denen mu’cîze-i kudret
Bediüzzaman’ın “Evet, Risaletü’n-Nur, size mükemmel bir me’haz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin her birisine, meselâ Kur’ân’ın kelâmullah olduğuna ve i’cazî nükteler...