Vehbi Tülek Son Köşe Yazısı

Ümmet-i Muhammedin selâmeti için duâ ederler
Melekler, sabâh oluncaya kadar derler ki: "Yâ Rabbî! Ümmet-i Muhammede acı! Onlara azap etme!"   Fahrüddîn İbn-ül-Fahr hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âli...

Resûl-ü Zîşân âlemlerin övünç kaynağıdır...
“Resûlullah, iyilikleri emir ve tavsiye edici, fenalıklardan da yasaklayıcı ve sakındırıcıdır..."   İmâm-ı Muhammed Busayrî hazretleri büyük İslâm şâiridir. 609 (m....

İlim talebesinin dikkat edeceği husûslar...
İlim öğrenmeye başlayan talebe, anlayışına en yakın olan ilimden başlamalıdır.    Abdurrahîm Fergânî hazretleri Hanefî fıkh âlimidir. Hidâye kitâbının sâhibi olan...

"Eshâbıma sövenleri aranızdan çıkarınız!.."
"Ben ilmin şehriyim. Ebû Bekr zemînidir. Ömer duvârlarıdır. Osmân semâsıdır. Alî kapısıdır..."     Nuaym bin Hammâd Mervezî hazretleri hadis hâfızı ve fıkıh âlim...

İyiliğe karşı iyilik, bir insanlık vazîfesidir...
  İyilik edene, mâl ile, hizmet ile karşılığı yapılır. Bunu yapamayan da duâ eder.   Mekhûl bin Fazl Nesefî hazretleri fıkıh, kelam ve tasavvuf âlimidir. Yahyâ...

Akıllılık, daha üstün olan bir akla uymaktır
Nebi ve kamil veliler aklın aklıdırlar! Diğer akılları bir deve katarı gibi çekip götürürler!..   Adni Recep Dede, Mevlevî şair ve ariflerindendir. Yunanistan’da Se...

"Îman ve ibâdet etmek müşriklere güç gelir!"
"Allahü teâlâ, size hafîf, kolay emretmek istedi. Çünkü, insan zayıf yaratılmıştır."     Nazillili Hakkı Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Aydın’ın Güzelhisar köyü...

"Çocukları hayatlarından bezdirip, usandırmayın!”
“Çocuklar gönlümüzün meyveleridir. Onlara her türlü şefkat ve kolaylığı gösteriniz..."     İbrâhîm Nasrâbâdî hazretleri hadis âlimi ve evliyadandır. İran’da Nîşâ...

Fakîrler için defter tutmayan esnaflar
Bazı dükkânlarda iki defter vardı. Birisine bilinmeyen isimler yazardı ki, hepsi fakîr idi.    Abdullah bin Hüseyn Nâsıhî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 373 (983...

Her şey Allahü teâlânın kudreti ile var oluyor...
"Kulların ihtiyârî [istekli] hareketlerini, işlerini Allahü teâlâ îcâd etmekte, yaratmaktadır."   İsmâil bin Abdülganî Dımaşkî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 101...

"Hangi amel Allah'a daha sevgilidir?..”
"Allahü teâlânın en sevmediği amel Allahü teâlâya ortak koşmaktır."   Hamdan es-Sülemî hazretleri hadîs hafızıdır. 182'de (798) Nîşâbur’da doğdu. Orada ilk tahsilin...

''Ey Yahûdîler! Allah’tan korkun!''
''Yâ Rabbî! Tevrât’ta geleceğini ve vasıflarını okuduğumuz ümmî peygamberi gönder..''   Ca‘fer bin Muhammed Müstağfirî hazretleri hadis hâfızıdır. 350 (961)’de Türk...

İnsanın rûhu, hakîkatin karargâhıdır...
  “Ârifin dünyâda, Rabbini tefekkürden aldığı lezzet, bütün lezzetlerden üstündür..."   Cemâlüddîn Konevî hazretleri kelâm ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Ko...

"Kıyâmet için ne hazırlık yaptın?"
Resûlullah efendimiz buyurdu ki: "Kıyamette herkes sevdikleriyle berâber olur."    Muînüddîn Dehlevî hazretleri Hindistan’da yaşamış olan Hanefî fıkıh âlimi ve evli...

Sünnet-i müekkede ve sünnet-i hüdâ...
Sünneti terk edene azap olmaz. Lâkin ıtâba (azarlanmaya) müstahak olur.    Mensûr bin Ömer Kerhî hazretleri hadîs ve Şafiî Mezhebi fıkıh âlimidir. 447 (m. 1055) y...

"Samimî bir şekilde tövbe ettim...”
Ebû Amr: “Ebû Osman’ın meclisinde tövbe etmiştim. Bir süre sonra tekrar günah işlemeye başladım!.."   Ebû Osman Hayri hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Aslen...

Allah'ın râzı olduğu yola kavuşmak için
"Kim de şüpheli şeylere bakmaktan kendini korursa; Allahü teâlâ, onun kalbine kendi nûrunu yerleştirir."   Muhammed bin Ali Sabbân Mısrî hazretleri Mısır’da yetişen...

"Din ve ahkâm, kıyâmete kadar bâkî kalacaktır..."
"Resûlullah efendimizin mübârek eli neye dokunsa, hayır ve bereket hâsıl olurdu."   Muhibbüddin Taberî hazretleri Şâfiî fıkıh ve hadis âlimidir. 615’te (m. 1218) Me...

Her günahtan sonra tövbe et!
''Gizli işlediğin günahlara gizli olarak, açıkta işlediğin günahlara açık olarak tövbe ve istiğfar et.”   Ebû Hazim Abdûyî hazretleri hadis hafızlarındandır. 340 (9...

O, Peygamberlerin en yükseğidir...
Muhammed aleyhisselam bütün insanların, meleklerin ve cinnin Peygamberidir.   Muhammed el-Hût hazretleri Şâfiî fıkıh, kelam ve hadis âlimidir. 1209’da (1794) Beyr...