Vehbi Tülek Dünkü Köşe Yazısı

Ârifin işi Mevlâ'sıyladır, o, başkasıyla ilgilenmez...
“Rızkını Allahtan bilmeyip de onun mahlûkundan beklemek, insanı cenâb-ı Haktan uzaklaştırıp, halka muhtaç eder.”   Ebü’l-Kasım bin Hamza hazretleri evliyanın meşhur...

Din kardeşine yardım etmenin fazileti...
"İnsanlar Allahü teâlânın ıyâlidir, kullarıdır. Kullarına iyilik edenleri çok sever."   Muhammed bin Abdülkerîm Semmân hazretleri Halvetiyye-Bekriyye tarikatının Se...

Melekler Kur'ân okunan yere toplanıp dinlerler...
Kur'ân-ı kerimi okumak çok büyük bir nîmettir. Allahü teâlâ, bu nîmeti Habîbinin ümmetine ihsân etmiştir.   Şihâbüddîn Ahmed Halebî hazretleri kıraat, tefsir ve nah...

"Sizin ilâhınız, bir olan Allah'tır..."
Lügat âlimlerine göre, (Ehad) ve (Vâhid) kelimelerinden her biri, bir diğerinin mânasındadır.    Şeyh Rükneddîn Semerkandî hazretleri Mâtürîdi kelâm âlimidir. Semer...

Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur!..
Hacca giden, başkalarına sıkıntı vermediği gibi onlardan gelecek sıkıntılara da katlanmalı, yumuşak davranmalıdır.    Nâsırüddîn Muhammed el-Medenî hazretleri Hanef...

Âlimler, dünya ve ahiretin ışıklarıdır
İnsanı kötü yoldan ilim ve âlimler kurtarır. Rehber olmadan doğru yol bulunamaz.    Muhammed İbnü’l-Yemân hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Semerkand’da doğdu ve or...

"Kâfirleri Allahü teâlânın azâbı ile korkut!.."
Kur'an-ı kerimin Allahü teâlânın kelâmı olduğundan şüphesi olanlar için, Müddessir sûresi nâzil oldu...   Şemsüddîn Muhammed Semerkandî hazretleri kıraat âlimidir. ...

"Ebu Hanife zamanının en yükseğidir...”
İmam-ı Azam’ın zamanında ve sonraki asırlarda yaşayan İslam âlimleri hep onu methetmişlerdir.   Alâüddîn Muhammed Semerkandî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Fahrü...

Resûlullah efendimiz altı yerde şefaat edecektir...
Kabirden ilk önce Resûlullah kalkacaktır. Üzerinde Cennet elbisesi bulunacaktır...     Ebû Bekr Mervezî hazretleri Şâfiî fıkıh ve hadis âlimidir. 466 (m. 1073)’d...

İnsanlar, Allahü teâlânın yaratmasına vâsıtadır......
İnsan için ''bir şey yarattı'' demek, akla ve dîne uymayan câhilce, bir sözdür!..   Mansûr bin Muhammed Mervezî hazretleri Şâfiî fıkıh, kelâm ve tefsir âlimidir. 42...

Günah işlemek Allah'ın gadabına sebeptir!..
Saadet, Cennetlik olmak demektir. Şekâvet, Cehennemlik olmak demektir...   Fahrüddîn Abdürrahîm Sem'ânî hazretleri Şâfiî fıkıh âlimidir. 537’de (m. 1143) İran’da Nî...

Kıraatin başlangıcı nakle dayanır...
Kur’ân-i kerîm, Arabça’nın yedi lehçesi üzerine nazil oldu. Kureyş lehçesiyle okunurdu.     Seleme bin Âsım hazretleri tefsir ve kıraat âlimidir. Kûfe’de doğdu. ...

Allahü teâlânın nîmetleri güneş gibi meydandadır!
  Saymakla bitirilemeyen çeşitli nîmetleri, iyilikleri gönderen yalnız Allahü teâlâdır.   Ahmed Selâvî hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. 1206’da (m. 1791) Fas’...

Kâmil bir mümin olmak için...
Kişinin aklı, Resûlullahı diğer bütün mahlûkâta tercih etmedikçe, îmânının kemâline itibâr yoktur.   Selâmi Ali Efendi Celvetiyye tarikatının Selâmiyye kolunun kuru...

“Yâ Resûlallah! Bize de şefaat edecek misiniz?”
“Şefaatim, ümmetimden Allaha hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenleredir. Sizler de şahit olunuz!”   Kasım bin Fazl es-Sekafî hazretleri hadis âlimidir. 397’de (m. 1006)...

Müminlere bir sıkıntı gelince...
  "Size gelen sıkıntılar, kendi kazandıklarınızdır. Çoğunu da affedip, size göndermiyor."   Alî bin Muhammed Sehâvî hazretleri tefsir ve kıraat âlimidir. 558 (11...

İnsan ile küfür arasındaki sınır!
Resûlullah efendimiz buyurdu ki: "İnsan ile küfür arasındaki sınır, namazı terk etmektir."     Muhammed İbnü'l-Ahrem hazretleri hadis hafızıdır. 250'de (m. 864) ...

Cehennemden kurtaran sağlam ip: Namaz...
"İnsanın, Rabbine en yakın olduğu zaman, namaz kıldığı zamandır."   Sirâcüddîn Muhammed Secâvendî hazretleri "ferâiz"e dair eseriyle tanınan Hanefî fıkıh âlimidir. ...

Allahü teâlâdan başka bir şeye gönül vermek!
“Gönül kapılarının açılmasında elde edilebilecek en büyük nasîb, gaflet hâlinden kurtulabilmektir.”   Kayserili Dâvûd Hoca Osmanlı Devleti’nin ilk fıkıh âlimlerinde...

"Dostun dostları insana sevimli görünür..."
Bir kimse, birisini seviyorum derse, onun düşmanlarından uzaklaşmadıkça, sözüne inanılmaz.   Ebû Amr es-Sebîî hazretleri hadis hâfızıdır. Kûfe’de doğdu. A'meş, İbn-...