Suçumuz insan olmak!..

Uğur Dündar

20 Kasım 2015

Fran­sa­’da ya­şa­nan kor­kunç kat­li­amın ar­dın­dan ün­lü şar­kı­cı Ma­don­na, kon­se­rin­de bir da­ki­ka­lık say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nu­yor… U2 Pa­ri­s’­te te­rör sal­dı­rı­sı­nın ol­du­ğu ye­re çi­çek bı­ra­kı­yor… Tüm ül­ke­ler IŞİD kat­li­amın­dan bah­se­di­yor… Dün­ya med­ya­sı­nın ana ko­nu­su “Pa­ris Sal­dı­rı­sı­” olu­yor… Fa­ce­bo­ok bi­le özel bir uy­gu­la­ma­ya gi­de­rek kul­la­nı­cı­la­rı­nı pro­fil fo­toğ­raf­la­rı­na Fran­sa Bay­ra­ğı­’nın renk­le­ri­ni koy­ma­ya da­vet edi­yor…
“An­ka­ra­’da 101 ma­sum yurt­ta­şı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği kat­li­ama bek­le­nen bü­yük tep­ki­yi ver­me­yen dün­ya, na­sıl olu­yor da Pa­ri­s’­te­ki sal­dı­rı­nın ar­dın­dan aya­ğa kal­kı­yor?” so­ru­su­na Fran­sa­’da ya­şa­yan Şi­rin Er­kan sar­sı­cı ce­vap­lar ve­ri­yor:

Fran­sa­’da ya­şa­nan kor­kunç kat­li­amın ar­dın­dan ün­lü şar­kı­cı Ma­don­na, kon­se­rin­de bir da­ki­ka­lık say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nu­yor… U2 Pa­ri­s’­te te­rör sal­dı­rı­sı­nın ol­du­ğu ye­re çi­çek bı­ra­kı­yor… Tüm ül­ke­ler IŞİD kat­li­amın­dan bah­se­di­yor… Dün­ya med­ya­sı­nın ana ko­nu­su “Pa­ris Sal­dı­rı­sı­” olu­yor… Fa­ce­bo­ok bi­le özel bir uy­gu­la­ma­ya gi­de­rek kul­la­nı­cı­la­rı­nı pro­fil fo­toğ­raf­la­rı­na Fran­sa Bay­ra­ğı­’nın renk­le­ri­ni koy­ma­ya da­vet edi­yor…
“An­ka­ra­’da 101 ma­sum yurt­ta­şı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği kat­li­ama bek­le­nen bü­yük tep­ki­yi ver­me­yen dün­ya, na­sıl olu­yor da Pa­ri­s’­te­ki sal­dı­rı­nın ar­dın­dan aya­ğa kal­kı­yor?” so­ru­su­na Fran­sa­’da ya­şa­yan Şi­rin Er­kan sar­sı­cı ce­vap­lar ve­ri­yor:

* * *

- Fran­sa­’da şu an­da gün­de­min en önem­li mad­de­le­rin­den bi­ri­ni, te­rör sal­dı­rı­sın­da ha­yat­la­rı­nı kay­be­den­le­rin ai­le­le­ri­ne ve­ri­len psi­ko­lo­jik des­tek oluş­tu­r...
Devamını okumak için tıklayın

Sözcü - Sözcü gazetesi köşe yazarları - Uğur Dündar - Uğur Dündar'ın son yazısı - Uğur Dündar'ın son köşe yazısı - Uğur Dündar'ın yazıları - Uğur Dündar'ın bugünkü yazısı - Uğur Dündar'ın bugünkü köşe yazısı - Uğur Dündar'ın dünkü köşe yazısı - Uğur Dündar'ın köşe yazısı - Uğur Dündar'ın dünkü yazısı - Uğur Dündar'ın tüm köşe yazıları - Uğur Dündar'ın tüm yazıları - Uğur Dündar yazıları

Sözcü - Uğur Dündar Son Köşe Yazıları: