Öztin Akgüç Köşe Yazısı

Sol ve CHP kimliği
Kişiler üzerinden CHP’yi tanımlamak, tartışmak, siyasal yelpazedeki yerini belirlemek özneldir, yanıltıcıdır. Solu tanımlamadan, CHP’nin kimliğini, kurum kültürünü belirl...

Devletçilik, millileştirme
AKP yönetiminin tipik bir propaganda uygulaması da geçmişi yadsıyarak, küçümseyerek hatta aşağılayarak, geçmişte yapılmış tesisleri, kuruluşları satarak, ülkenin kaynakla...

İkircikli dış politika
Toplantılarda, görüşmelerde ana konunun, amacın da bilinmesine karşın; gündem abartılarak, asıl konu, amaç alalanır, kamufle edilir. Gündem tek madde olarak belirlendiğin...

Sömürünün kuramsal temeli
Başat ekonomi öğretisi neo-liberal -klasik- kuramın mikro ve makro varsayımları, amaçları, sömürüye dayanak oluşturduğundan irdelenmesi, alternatif kuramın geliştirilmesi...

Çözüm arayışı
Yaşanan olaylardan, sorunlardan, keyfi yönetimden yakınılıyor, eleştiriliyor ancak sonuç alınamıyor. Sorunlar, hafiflemek bir yana giderek daha da ağırlaşıyor, çözüm zorl...

Sömürü
Sömürü; genel, ülkeler arası, ülkeye özgü nedenlerden kaynaklananlar ayrımıyla irdelenebilir.Fransız düşünür, yazar Proudhon, XIX. yüzyılda sömürüyü, “mal sahipler...

Kuşkulu ekonomik büyüme
Ekonomik büyüme tahmini irdelenir, sorgulanır, kalitesi tartışılırken, bu bağlamda bazı kavramlara, tanımlara açıklık getirilmesi yararlı olabilir.Ekonomik büyüme,...

Aranan kişilik
Ülkenin ağırlaşan sorunlarını çözüm için lider, yönetici, devlet adamı, politikacı, bürokrat, savcı, yargıç hemen her alanda gerekli niteliklere sahip bireyler aranıyor. ...

Başarısızlığın analizi
Başarı ya da başarısızlık bir ölçüye, standarda, örneğe kıyasla değerlendirilmelidir. Kıyaslamaya, karşı değerlemeye dayanmayan, yöntemi belirsiz söylemler, dayanaksız, a...

:16
Yüz iki yıl sonra
Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı, tarihimizin önemli kilometre taşı, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş sürecinin başlangıcıdır. Aradan yüz iki yıl geçmes...

:15
Ülkenin saygınlığı
Yabancı ülkelerin yöneticileri, temsilcileri, ülkemize karşı açıklamalarında, davranışlarında en hafif deyişle gereken özeni göstermemektedir. Trump’ın kişi hedefli küçül...

:19
Dalkavukluğa övgü
Dalkavuğun sözcük anlamı; dal çıplak, kavuk çuhadan yapılmış üzerine sarık sarılan başlık, sarıksız kavuk giyendir. Dalkavuk, değişmeli, mecazen, kendisine çıkar sağlayac...

:10
Merkez bankacılığına giriş
TCMB’nin yitik rezervi açıklamalarına, yorumlarına, değerlendirmelerine karşı; merkez bankacılığına ilişkin bazı kurallar, uygulamalar, giriş düzeyinde de olsa özetlenmiş...

:10
Bitmemiş kanal
İstanbul Boğazı gibi doğal suyolu varken, ona koşut dar, derinliği az, geçiş süresi uzun, ücretli minyatürünün, yapay bir suyolu projesinin, ekonomik, toplumsal güvenlik ...

:76
Kumpas, Türkiye Cumhuriyeti’ne kuruldu
Ülkemizde 1980 sonrası siyasal ve ekonomik gelişmeleri, sorunları, ABD’nin 70’li yıllarda planladığı Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) çerçevesinde irdelemek gerekir. Proje, g...

:8
Merkez Bankası denetimi
Merkez bankalarının bağımsızlığı, ekonomideki önemli yerleri, şeffaflığı, hesap vermeyi, denetimi de zorunlu kılar. MB’lerin yönetim ve denetiminde hükümet, yasama organı...

:8
TCMB’nin yitik rezervi
Merkez Bankası bilançosu, varlık (aktif) ve kaynakları -yükümlülükleri- (pasif), izlenen para politikasını, kullanılan para politikası araçlarını, riskleri, risk yönetimi...

:10
Danıştay kararı ve reformlar
Andımız’a ilişkin Danıştay kararı, kişilerin, siyasal partilerin gerçek rengini belirleyen ayıraç, turnusol kâğıdı oldu. Takiye giderildi, kişilerin, partilerin renkleri ...

:9
Sanal servet riski
Sanal, mevhum, aslı olmayan servet kaynakları, borsa ve kiripto paralar, ekonomik istikrar için potansiyel risk oluşturdukları gibi kriz halinde topluma yeni yükler de ge...

:55
Türkiye Cumhuriyeti karşıtlığı
Ulusal mücadeleden bu yana yaşanan olaylar, günümüzün siyasal sorunlarına Cumhur İttifakı’nın işlevine, yeni anayasa yapma önerisine de ışık tutacak niteliktedir. Türkiye...