Bumin DOĞRUSÖZ Tüm Köşe Yazıları

Vergi yargısının usul kuralları
Vergi yargısının yargılama usul kuralları İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan düzenlemeler içerisinde maalesef vergi yargısına özgü kural...

Yeniden değerlemede başarı şansı
Mükelleflerin kayıtlarında, daha doğrusu bilançolarda yer alan iktisadi kıymet değerlerinin her yıl yeniden değerleme hükümlerine göre enflasyon etkisinden arındırılması ...

Yapılandırmada süre uzatımının yarattığı hukuki sorunlar...
  7326 sayılı kamu alacaklarının yapılandırılması hakkındaki Kanunla ilgili süreler, bitimine 5 gün kala, 27 Ağustos günlü Resmi Gazete’de yayınlanan 4420 sayılı Cumhurb...

Düzeltme yolu ile yargıya gidişte ki değişiklikler 
Vergi idaresi, tarh işleminde hata bulunduğu iddiasıyla Vergi Usul Kanunu’nun 116 ve izleyen maddeleri uyarınca yapılan başvuruları kabul ile sonuçlandırmak durumunda değ...

Gelir İdaresi mükellefin özel işini mi yapıyor?
Gelir İdaresi, özellikle beyan dönemlerinde AVM gibi bazı yoğun yerlerde stant açarak veya vergi dairlerinde masa kurarak mükelleflerin beyannamelerini doldurmalarına yar...

Vergi hukukunda dört önemli çalışma
Uzunca bir süre, yoğun gündem konularının da etkisi ile vergi hukuku alanında yayınlanmış ve tarafıma ulaşan kitap tanıtımını yapamamıştım. Bu gün sizlere dört yayınlanmı...

Bir önemli toplantı
7326 sayılı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Kanunu’ndan yaralanma süresi, uzatılmadığı takdirde bu ay sonunda sona eriyor. Resmi açıklama yapılmadığı veya kamuda ista...

Uyumlu mükelleflerde üç yıl koşulu
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesine göre, belli şartları taşıyan ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar ...

Vergi yargısında süre tuzakları
Vergi ihtilafları, idari yargı manzumesi içerisinde vergi mahkemelerinde görülmektedir. Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevl...

Adli tatil ve süre karmaşası
Hemen hemen bütün yargı mercileri yılın belli döneminde çalışmalarına ara verirler. Bu dönem “adli tatil” olarak adlandırılmaktadır. Adli tatil dönemi 2005 yılına kadar, ...

Emisyon primine vergisel yük yüklenebilir mi?
Emisyon primi konusunu ve kurumlar vergisi kanununda bu konuda yer alan istisnayı, dağıtımına bağlı sorunları daha önceki yazılarımda zaten irdelemiştim[i]. Bu yazımda da...

Genç girişimci teşvikleri
Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) mükerrer 20. maddesinde “ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edenlerden,...

İştirak zararla tasfiye edilirse
Geçen yazımda sermaye şirketlerinin iştiraklerinin zararla sonuçlanması, bir başka deyişle sonucu zararlı olacak şekilde tasfiye edilmiş olması halinde bu zararın gider y...

İştirak hüsranla sonuçlanırsa
Sermaye şirketleri ticari faaliyetlerini bizatihi kendileri yürütebilecekleri gibi şubeleri aracılığı ile veya başka şirketler kurarak yahut kurulmuş şirketlere iştirak e...

Fahiş arsa değerlerine karşı dava hakkı
Bilindiği gibi emlâk vergisi matrahı kural olarak, her yıl bir önceki yıl matrahının yeniden değerleme oranının yarısı oranında arttırılmak suretiyle belirlenmektedir. An...

Yurt dışından elde edilen temettü gelirleri
Kambiyo mevzuatına göre Türkiye’de mukim şirketlerin yurt dışındaki sermaye şirketlerine hissedar olmaları, onların hisselerini almaları mümkündür. Nitekim bu şekilde yur...

Yapılandırmaya başvurabilecekler ve başvuru usulü
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’la, vergi dairelerine hem kesinleşmiş hem de uzlaşma veya y...

Vergi mevzuatında son değişiklikler
19 Haziran günlü Resmi Gazete’de yayımlanan “İcra İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi mevzuatında yine çeşitli değişiklikler yap...

Kesinleşmemiş borçların yapılandırılması
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 3 maddesinde, kesinleşmemiş veya ihtilaflı borçların yapılandırılması, bulunduğu aşamaya göre far...

Vergi barışı ve hâkimlerin harcanan emeği
Yargılamanın aleniliği ilkesine ve emsal kararlara ulaşım hakkına rağmen, Danıştay kararlarına ulaşmak pek mümkün değil. İstinaf mahkemesi kararlarına da erişmek mümkün d...