Bumin DOĞRUSÖZ Son Köşe Yazısı

Adli tatil ve süre karmaşası
Hemen hemen bütün yargı mercileri yılın belli döneminde çalışmalarına ara verirler. Bu dönem “adli tatil” olarak adlandırılmaktadır. Adli tatil dönemi 2005 yılına kadar, ...

Emisyon primine vergisel yük yüklenebilir mi?
Emisyon primi konusunu ve kurumlar vergisi kanununda bu konuda yer alan istisnayı, dağıtımına bağlı sorunları daha önceki yazılarımda zaten irdelemiştim[i]. Bu yazımda da...

Genç girişimci teşvikleri
Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) mükerrer 20. maddesinde “ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edenlerden,...

İştirak zararla tasfiye edilirse
Geçen yazımda sermaye şirketlerinin iştiraklerinin zararla sonuçlanması, bir başka deyişle sonucu zararlı olacak şekilde tasfiye edilmiş olması halinde bu zararın gider y...

İştirak hüsranla sonuçlanırsa
Sermaye şirketleri ticari faaliyetlerini bizatihi kendileri yürütebilecekleri gibi şubeleri aracılığı ile veya başka şirketler kurarak yahut kurulmuş şirketlere iştirak e...

Fahiş arsa değerlerine karşı dava hakkı
Bilindiği gibi emlâk vergisi matrahı kural olarak, her yıl bir önceki yıl matrahının yeniden değerleme oranının yarısı oranında arttırılmak suretiyle belirlenmektedir. An...

Yurt dışından elde edilen temettü gelirleri
Kambiyo mevzuatına göre Türkiye’de mukim şirketlerin yurt dışındaki sermaye şirketlerine hissedar olmaları, onların hisselerini almaları mümkündür. Nitekim bu şekilde yur...

Yapılandırmaya başvurabilecekler ve başvuru usulü
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’la, vergi dairelerine hem kesinleşmiş hem de uzlaşma veya y...

Vergi mevzuatında son değişiklikler
19 Haziran günlü Resmi Gazete’de yayımlanan “İcra İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi mevzuatında yine çeşitli değişiklikler yap...

Kesinleşmemiş borçların yapılandırılması
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 3 maddesinde, kesinleşmemiş veya ihtilaflı borçların yapılandırılması, bulunduğu aşamaya göre far...

Vergi barışı ve hâkimlerin harcanan emeği
Yargılamanın aleniliği ilkesine ve emsal kararlara ulaşım hakkına rağmen, Danıştay kararlarına ulaşmak pek mümkün değil. İstinaf mahkemesi kararlarına da erişmek mümkün d...

Sorular ve yanıtları
Mail adresime gelen soruları, mütalaa boyutunda olmamak kaydıyla zaman elverdikçe yanıtlamaya çalışıyorum. Bu sorulardan genel (çok kişiyi ilgilendirebilecek olanlardan b...

Bir sonraki af ne zaman?
Resmi Gazete’de yayımı beklenen 7326 sayılı ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını ve çeşitli af düzenlemelerini içeren kanun, nihayet dün yayımlandı. İşletmelere...

COVID sürecinin 2020 yılı finansal tablolarına etkisi
Geçtiğimiz günlerde Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Başkent Üniversitesi ile birlikte “COVID- 19 Sürecinin İşletmelerin 2020 Yılı Finansal Tablo...

Vergiden muaf vakıfların binaları ve emlâk vergisi
Emlâk Vergisi Kanunu’nun 4/m maddesi ile “Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar” vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartıyla emlâk vergis...

Yeni yeniden değerleme
Mükelleflerin kayıtlarında, daha doğrusu bilançolarda yer alan iktisadi kıymetler en son 2004 yılında Vergi Usul Kanunu’nun “enflasyon düzeltmesi” hükümleri uyarınca günc...

Royalti ödemeleri ve stopaj
Gelir Vergisi Kanunu kişilerin gelirlerini yedi gelir unsuru içerisinde kavramaktadır. Her bir gelir unsurunun elde etme zamanı, safi kazancın tespitinde dikkate alınabil...

:6
Adalet mi, intikam mı?
Serbest meslek erbabı olarak çalışan doktor, mühendis, mali müşavir, avukat, muhasebeci ve daha pek çok meslek sahibinin, yıllar önce okulda okuduğu derslerde edindiği bi...

:2
Tek konutlu emeklilerde emlâk vergisi muafiyeti (2)
Geçen yazımda tek konutu olan emeklilerin bu konutlarının emlâk vergisi karşısındaki durumunu, bir başka deyişle sıfır oranında emlâk vergisine tabi olmanın koşullarını a...

Tek konutlu emekliler ve emlâk vergisi muafiyeti
Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili bir konuya ayırayım, daha doğrusu daha öncede ya...