Abdüllatif Uyan Tüm Köşe Yazıları

"Hoş geldiniz yâ Resûlallah!"
Resûl aleyhisselâm, bir kuşluk vakti, hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer'le birlikte, Ebû Eyyûb-i Ensârî hazretlerinin evine gidip kapıyı çaldılar. Ebû Eyyûb-i Ensârî ...

"Sarımsaklı yemek yaptık!"
Ebû Eyyûb Ensârî hazretleri anlatır: “Resûlullaha dâima akşam yemeği yapıp götürürdük. Kalanını geri gönderirlerdi. Ben ve zevcem, Resûlullahın elinin değdiği ye...

''Yemeğe otuz kişi dâvet et!''
  Ebû Eyyûb Ensârî hazretleri anlatır: Bir defâ, Resûlullah Efendimizle hazret-i Ebû Bekr'e yetecek kadar yemek hazırladım. Ve huzurlarına götürdüm. Efendimiz...

Resûlullaha çok hizmet etti
  Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Ebâ Eyyûb el Ensârî, Akabe Bîatında bulundu. Ve îmânla şereflendi. Hanımı Ümmü Eyyûb da îmân edip Müslüman oldu. Hattâ Efendim...

"Ya onu öldürürüm, yâhut da ölürüm!”
Hazret-i Talha gibi Resûlullahı oklara karşı koruyan ve vücûdunu siper eden bir sahâbî de Hazret-i Ebû Dücâne idi. Efendimizin üzerine eğiliyor. Kendini ona siper e...

Peygamberimizin yanında ondört kişi kalmıştı...
Uhud’da müşrik İbni Kamîa, hazret-i Mus’ab'ı şehîd etti. Efendimizi öldürdüğünü sandı. Zîrâ Ona çok benziyordu. Sevinçle koştu müşriklere. Ve seslendi ki: ...

Onu öldürmek için sözleştiler!
Uhud’da Müslümanlar dağılınca, Abdullah bin Kamîa ve bâzı müşrikler bir araya geldiler. Resûlullaha saldırdılar. Ve Onu öldürmek istediler. Resûlullahın sancağın...

Kâfire bir kılıç çaldı ki!..
Uhud’da, en azılı müşriklerden Ebû Zül-Kerş diye biri vardı. İri cüsseli ve çok kuvvetliydi. Her tarafı zırhlarla kaplıydı. Sırf gözleri görünüyordu. “Ben, Eb...

"Bunda mutlaka bir hikmet var!"
Hazret-i Ebû Dücâne (radıyallahü anh), çok cesâretli ve kahraman idi. Harplerde kurnaz davranırdı “Harp hiledir” hadîsine uyardı. Uhud Savaşı idi. Hazret-i Eb...

"Korkaklıkta ar, yiğitlikte îtibâr var!"
  Ebû Dücâne (radıyallahü anh), Uhud cenginde başına kırmızı bir sarık bağlamıştı. Bunun bir mânâsı vardı. Yâni, Allah ve Resûlullah için canını seve seve vermey...

Bir kılıçla Cehenneme gönderdi!..
Uhud Savaşında müşriklerin azılılarından Âsım bin Ebî Avf, kudurmuş bir canavar gibi Müslümanlara saldırıyordu! Çok da insafsızdı! Müşriklere döndü ve; “Ey Kurey...

“Yiğitlerden Alî, kılıçlardan Zülfikâr...”
Müşrikler bir harpte Efendimize hücum etmişlerdi! Resûlullah seslendi ki: “Yâ Alî, hücum et şunlara!” Hazret-i Alî; “Başüstüne yâ Rusûlallah” dedi. Ve arsl...

"Bizden size haber bunlardır..."
  Hazret-i Fâtıma  vefât etmişti. Cenaze hizmetini gördüler. Ve o gece kendisini defnettiler. Ertesi sabah oldu. Hazret-i Alî kalktı. Doğruca kabristana...

"Sen, şu üç altının hesâbını ver!.."
Hazret-i Alî (radıyallahü anh), bir harpten zaferle döndü. Ganîmet olarak çok (mal) ve birkaç çuval (altın) ile Resûlullah Efendimizin huzûruna geldi. Ve arzetti ki: ...

"Yâ Rabbî! Sen onları affet"
Allahın Sevgilisi gâyet edepliydi. Ve gâyet mütevâzı. Biriyle müsâfaha etseydi, o kişi elini ayırmadıkça, mübârek elini ondan ayırmazdı. O yüzünü çevirmedikçe, y...

"Açım yâ Resûlallah!"
  Efendimiz aleyhisselâm evinde idi. Hazret-i Ebû Bekir geldi. "Yâ Resûlallah! Çok açım" dedi. Efendimiz sükût ettiler. Az sonra Ömer bin Hattâb geldi. ...

"Tek çâre; Onu öldürmek!.."
Ebû Cehil kâfiri, Resûlullah Efendimiz için yandaşlarına dedi ki: "Tek çâremiz var arkadaşlar. Onu, hemence öldürmeliyiz!.." Öbürleri şaşırdılar. Ve şaşkınlık...

"Rabbim bana (Habîbim) dedi"
Peygamber Efendimiz, Eshâbıyla bir yerde oturuyordu. O ara Mûsâ Nebî kavminden bâzı kimseler geldiler. Sonra izin alıp; "Yâ Muhammed! Sen bizlere; (Benim mertebe...

"Yâ Rabbî! Onlar bilmiyorlar…"
Müşrikler, Resûlullahı üzmüşlerdi. Hak teâlâ, dört melek gönderdi. Bir tanesi Efendimize dedi ki: “Ben denizlere müvekkil meleğim. Emret, bunları suya gark edeyim.”...

"Duânıza muhtâcız Hocam"
Kabr-i şerîfi Erdek'te bulunan Murat Dede zamanında bir kadının oğlu iftirâya uğradı. Ve îdamına karar verildi. Kadıncağız, iki gözü iki çeşme durmadan ağlıyordu. ...