AKP, Suriye’de‘dönüş’ arayışında
İslamcı bir aydın. Hayli ünlü. Cemaat medyasında yazıyor. Fakat tam temsil etmez. Yine de: Saflaşmada Erdoğan’a karşı Cemaat’i seçti. Zaman zaman konuşuruz. *** İlk soru ond...

Acıyı en derinden yaşayan...
Türkiye-Suriye kardeştir! Suriye televizyon kanalında katıldığımız programda da söyledim. Ama nasıl kardeş? Tek yumurta ikizleri vardır ya... birinin parmağı kesilse ötekini...

Sosyal Demokrasi Nedir?
19. Yüzyıl’da yaşamış olan Alman filozof ve sosyolog Karl Marx, kapitalizmin sorgulanması sürecini başlatan en önemli kişidir. Marx’a göre, kapitalist düzende, üretim araçla...

Mücevher gibidir bir kadının...
“Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer” Ne doğru söz değil mi? Oysa en önemli varlığımız olan kadınlarımızın bizi biz yapan varlı...

Müneccim...
Nefesler tutuldu. Kolay değil 16 sene Fenerbahçe toprağında galibiyetin yok. Gerçi şampiyon olmuş, Kupa kazanmışsın ama taraftar galibiyet ister. Stress...Liderin maçtan önc...

Çocuklarının Katili Olmak
Muh­te­rem an­ne ba­ba­la­r… Ço­cuk­la­rı­nı­zın ma­ne­vî ka­til­le­ri ol­ma­yı­nız. On­la­rı, Al­la­h’­ın rı­za­sı­nı ka­za­nan, ebe­dî sa­ade­te na­il olan  ha­yır­lı  ...

Vahdet Büyüyor
Vah­de­t’­e il­gi ar­ta­rak de­vam edi­yor. Git­ti­ği­miz gel­di­ği­miz yer­ler­de; STK’­la­rın, es­na­fın, iş­çi­nin, me­mu­run, emek­li­nin, öğ­ren­ci­nin, si­ya...

Bir tıkla tarladayım, bağdayım, yere düşen danedeyim ama......
Dün bu köşede eski çalışma arkadaşlarımı hayata soktukları tarımsal bilgi sistemi nedeniyle tebrik etmiştim. Artık çiftçi tarladaki rekoltesini bilebileceği gibi, tarımı ...

Bahane yok!
Selçuk’un şutu kaleye girse… Burak aşırtmak yerine, yerden vursa… Hamit’in füzesi az sağa gitse… Yasin’in karşı karşıya pozisyonu gol olsa…&#...

Bela Birdi, Çiftleşti
Bölgenin yaşadığı felaketler zincirinin elbette milatları var. Üç büyük felaketten bahsedebiliriz. Bunlardan birisi İsrail’in kurulmasıdır. İkincisi, İran’ın sekter karak...

İnsani Yardımda Türkiye Modeli
Savaşlar ve musibetler tahrip ettiği kadar inşâ da eder, öğretir. Afgan Cihadı, Bosna ve Kosova krizleri, Çeçenistan direnişi, Filistin meselesi, Pakistan sel ve deprem f...

Tekerrür Eden Plan
Türk anayasasında Kürt ve Türk terimlerinin birlikte yer alması,Türk Devletinin bu iki unsurdan oluştuğunun kabul ilan olunması,Parlamentodaki dağılımın Kür...

Niçin ‘Operatif Devlet’ Stratejisinde Başarısız Olundu?...
Ha­ni der­ler ya “sa­va­şın han­gi si­lah­la ve­ril­di­ği de­ğil, han­gi so­nu­ca ulaş­tı­ğı önem­li­di­r” di­ye... “Böl ve yö­net" düs­tû­ru sa­hip­le­ri­nin yüz yıl son...

Amerika yolda bıraktı
Esed yönetiminin Suriye’yi kan gölüne çevirmesinin yegane nedeni; Sünni düşmanlığı...Su­ri­ye­’de Ehl-i Sün­net Müs­lü­man­lar bü­yük zu­lüm gö­rü­yor. 4 m...

Zaman Yönetimi
Eğitim-öğretimde sene sonuna yaklaşırken tabi beraberinde yoğun bir sınav maratonuna doğru da hızla ilerliyoruz. Mart ayında YGS, Nisan ayı sonunda TEOG sınavı, arkasında...

Yerelde Siyaset
Türkiye gündemini ve siyasetini ulusal bazda izlemek ile yerel bazda seyretmek arasında çok fark var.Yerelden kastım da genelde Anadolu şehirleri. Ama bütün Anadol...

Aslında Yaşar Kemal...
Tuna Nehri, Romanya’nın kalbinden çıkar ve Karadeniz’e dökülür.Bir keresinde gemi yolculuğuyla Galati’ye kadar çıkmıştım. Dönüşte ise durağım İbrail...

İçerişeher
Es­ki ka­dim şe­hir­ler ru­hu olan şe­hir­ler­dir. Ya­ni ya­şa­yan şe­hir­ler. İs­tan­bul, Bur­sa, İz­nik, Kay­se­ri, Kon­ya, Di­yar­ba­kır, Mar­din, An­tak­ya...

Türkmen Olmanın Zorluğu
Türkmenler, Türk milletinin büyük bir topluluğudur. Türkmenlere Oğuzlar da denir.Tarihte Hun devletini, Selçukluları, Osmanlıları, Memlukluları, Atab...

Fıtrat
İnsanın özgürlüğü ve itaat geleneği üzerine yapılan bazı tartışmalara katkı olsun diye önce Kur’an Yolu isimli ortak tefsirimizden alıntı yapacak, sonra kısaca tartışmaya...